Czy za długi można pójść do więzienia?

długi z chwilówek i więzienieNie jesteś w stanie spłacić swojego zobowiązania finansowego z pożyczki chwilówki  i obawiasz się, że z tego tytułu możesz trafić do więzienia? A może właśnie odwiedził Cię windykator i straszył, że za długi trafisz do odsiadki? Jeżeli tak, to zapraszamy do przeczytania tego artykułu, który dokładnie objaśnia, co Ci rzeczywiście grozi.

Niespłacone długi z chwilówek, telefony ponaglające, wizyty windykatorów i komorników powodują u zadłużonego ogromny stres. Tym bardziej z tego powodu, że w naszym społeczeństwie panuje ogólne przekonanie, że za niespłacone zobowiązania (pożyczki, kredyty bankowe) można trafić do więzienia. Prawda jest jednak trochę inna. Wedle obecnie obowiązującego prawa, nie można trafić za kratki bezpośrednio z powodu niespłaconych długów. Jednak są takie sytuacje, pośrednio związane z długami, które mogą do tego doprowadzić.

Dowiedz się także: Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Pierwszą z nich jest uchylanie się od spłacania długów, czyli ukrywanie majątku, dochodów, szybka sprzedaż rzeczy materialnych, by nie spłacić wierzyciela. Jest to zapisane w art. 300 § 2 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Ważne! Za to można pójść do więzienia!

Nie wolno sprzedawać posiadanych rzeczy materialnych, które zostały zajęte przez komornika, lub które jeszcze nie są, ale najprawdopodobniej zostaną w najbliższym czasie zajęte.

Drugim przypadkiem zagrożonym karą więzienia jest uchylanie się od płacenia alimentów. Za same alimenty nie można iść do więzienia, ale za uchylanie się od ich płacenia – już tak. Jeżeli dłużnik nie szuka pracy lub pracuje na czarno i ukrywa taki dochód oraz równocześnie nie płaci zasądzonych alimentów, to może rzeczywiście iść do więzienia.

Trzecim przypadkiem są długi, które powstały w wyniku oszustwa. Doskonałym tego przykładem jest to, gdy osoba ubiegająca się o kredyt zataja prawdę na swój temat, która wpływa na decyzję o udzieleniu kredytu, przedstawia podrobione zaświadczenia o wysokości zatrudnia lub składa fałszywe oświadczenia o wysokości swoich przychodów. Trzeba pamiętać, że o ile zaświadczenia składa się głównie przy kredytach hipotecznych lub innych bankowych, o tyle oświadczenia o wysokości dochodu są często wymagane nawet w przypadku pożyczek pozabankowych na raty.

Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, polega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”

Przeczytaj również: Czy komornik może zająć całą rentę lub emeryturę?

Art. art., 286 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Dług za grzywnę – zamiana długu na karę więzienia

sąd a długiZupełnie inaczej kształtuje się sytuacja, w której powstał dług z tytułu niezapłaconej grzywny. Za to rzeczywiście można trafić do więzienia. Jest to tzw. kara zastępcza w postaci aresztu, której odbycie anuluje dług. Oczywiście dochodzi do tego na samym końcu postępowania, gdy nie ma już innych szans na zapłatę grzywny. Przede wszystkim najpierw ustala się termin zapłaty grzywny, następnie podejmuje się próbę egzekucji z majątku dłużnika. Jeżeli to nie przyniesie skutku, to sąd przydziela prace społeczne, których wykonanie „spłaca” grzywnę. Jeżeli dłużnik uchyla się od takich prac i nadal nie posiada majątku, który umożliwiłby skuteczną egzekucję, to trafia do więzienia.

Powyżej wymienione sytuacje to jedyne przypadki, w których można iść do więzienia poniekąd za niespłacone długi. Do tej listy mogę tylko jeszcze dopisać sytuację, w której dłużnik wziął kredyt i w tym samym momencie był już pewien, że nie będzie go spłacał, czyli zadłużył się z zamiarem niespłacenia zadłużenia. To też podlega karze więzienia, ale najpierw trzeba to udowodnić przed sądem, co jest bardzo trudne.

Czy za niespłacone chwilówki można trafić do więzienia?

Jak wspomniano na wstępie, odsiadka przysługuje tylko nielicznym, którzy starają się oszukać komornika i nakazy sądowe. Nie ma znaczenia czy chodzi o chwilówki, czy też kredyty bankowe. Jawne uciekanie od spłaty długów może mieć złe konsekwencje, dlatego też jeśli w jakikolwiek sposób ukrywasz swój majątek – możesz mieć problemy. Osoby z przeterminowanym zadłużeniem powinny współpracować z komornikiem i czym prędzej zaspokoić potrzeby wierzycieli. Powszechnie wiadomo jest, że zanim firma pożyczkowa wystąpi na drogę sądową będzie próbowała odzyskać swoje pieniądze poprzez windykację. Jeśli te środki nie będą wystarczające, może złożyć pozew do sądu, który to ułatwi działanie ściągania należności.

Dodano: 01.08.2016
Dodaj komentarz
Wyślij
Wyślij
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wszędzie odmowa – pożyczki chwilówki

Witam, często brałem chwilówki w różnych firmach i nigdy nie było z tym problemu. Ostatnio miałem problem ze spłatą Vivusa...

Zamknij