Jak działa europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym to skuteczne narzędzie, ułatwiające dochodzenie wierzytelności w krajach UE. Taki dokument umożliwia sądowi jednego z państw członkowskich UE zamrożenie środków na rachunku bankowym dłużnika w innym państwie członkowskim UE. Jak wnioskować o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym i jakie są jego konsekwencje? Sprawdźmy.

8 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw wprowadzająca przepisy o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jednym z jej głównych celów było zapewnienie skutecznej realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Czym jest europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ma na celu ułatwienie transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Nakaz zabezpieczenia nie obejmuje spraw skarbowych, celnych czy administracyjnych ani odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej („acta iure imperii”).
Rachunek bankowy dłużnika, który ma zostać objęty nakazem, powinien być prowadzony w państwie innym niż:

  • państwo członkowskie sądu, do którego zwrócono się z wnioskiem o wydanie nakazu zabezpieczenia;
  • państwo, w którym wierzyciel ma miejsce zamieszkania.

Warto dodać tutaj, że w polskim rozumieniu ustawy, rachunkiem bankowym jest nie tylko tradycyjne konto w banku, ale również rachunek prowadzony przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Bez Danii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do Danii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Wierzyciele zamieszkujący w Danii lub w Zjednoczonym Królestwie nie mogą więc wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Nie można uzyskać również nakazu na rachunku bankowym prowadzonym w Danii lub w Zjednoczonym Królestwie.

Nakaz zabezpieczenia jako element poprawy egzekwowania długów

Otrzymując europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, wierzyciel będzie mógł zabezpieczyć wierzytelność na rachunku bankowym dłużnika niezależnie od państwa, w którym rachunek jest prowadzony. A to przełoży się na poprawę skuteczności egzekwowania długów.

Otrzymując nakaz zabezpieczenia, wierzyciel eliminuje bowiem ryzyko zbycia, przelania lub wycofania środków z rachunku przez dłużnika. Może więc zachować pewność, że środki niezbędne do spłaty długu będą chronione. Co ciekawe, zgodnie z treścią wskazanego wcześniej rozporządzenia: „aby zapewnić efekt zaskoczenia w związku z nakazem zabezpieczenia i aby zagwarantować, że będzie on użytecznym narzędziem dla wierzyciela starającego się odzyskać wierzytelności od dłużnika w sprawach transgranicznych, dłużnik nie powinien być informowany o wniosku ani nie powinien mieć możliwości złożenia wyjaśnień przed wydaniem nakazu, ani też nie powinien być informowany o nakazie, zanim zostanie on wykonany”.

Kiedy można wnioskować o wydanie nakazu?

Zgodnie z prawem, wierzyciel może uzyskać nakaz zabezpieczenia:

  • przed wszczęciem przez wierzyciela postępowania w państwie członkowskim w sprawie głównej przeciwko dłużnikowi lub na którymkolwiek etapie takiego postępowania do momentu wydania orzeczenia albo zatwierdzenia, lub zawarcia ugody sądowej;
  • po uzyskaniu przez wierzyciela w państwie członkowskim orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego, na mocy których wymaga się od dłużnika zapłaty roszczenia wierzyciela.

Jak uzyskać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym możesz uzyskać, poprzez złożenie do sądu odpowiedniego formularza. Zadaniem sądu jest weryfikacja, czy wszystkie niezbędne warunki i wymogi określone prawem zostały spełnione. Wydanie nakazu jest możliwe w przypadku, gdy wierzyciel przedstawił wystarczające dowody, potwierdzające, że istnieje realna i pilna potrzeba zastosowania środka zabezpieczającego w formie nakazu zabezpieczenia, ponieważ istnieje realne ryzyko, że bez takiego środka późniejsze dochodzenie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione.

Jaki sąd będzie właściwy do wydania nakazu?

Jeśli wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego opiewającego na przysługujące mu roszczenie, będzie to sąd państwa członkowskiego właściwy do orzekania w sprawie głównej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi właściwości. Jeśli dłużnikiem jest konsument, wydanie nakazu zabezpieczenia będzie możliwe jedynie przed sąd państwa członkowskiego, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania.

Jeżeli wierzyciel uzyskał już orzeczenie lub ugodę sądową, do wydania nakazu zabezpieczenia dotyczącego roszczenia określonego w orzeczeniu lub ugodzie sądowej jurysdykcję posiadają sądy państwa członkowskiego, w którym wydano orzeczenie lub zatwierdzono, lub zawarto ugodę sądową.

Ile czasu sąd analizuje wniosek?

Sąd podejmuje decyzję w sprawie wniosku bezzwłocznie, nie później jednak niż przed upływem następujących terminów:

  • w przypadku gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego, sąd wydaje decyzję do końca dziesiątego dnia roboczego po złożeniu lub – w stosownych przypadkach – uzupełnieniu wniosku przez wierzyciela;
  • w przypadku gdy wierzyciel uzyskał już orzeczenie, ugodę sądową lub dokument urzędowy, sąd wydaje decyzję do końca piątego dnia roboczego po złożeniu lub – w stosownych przypadkach – uzupełnieniu wniosku przez wierzyciela;
  • w przypadku gdy sąd zdecyduje, że konieczne jest przesłuchanie wierzyciela i – w zależności od sytuacji – jego świadka, przeprowadza przesłuchanie bezzwłocznie i wydaje decyzję do końca piątego dnia roboczego po dniu, w którym odbyło się przesłuchanie.

Wierzyciel zostanie powiadomiony o decyzji dotyczącej wniosku zgodnie z procedurą przewidzianą prawem państwa członkowskiego wydania w odniesieniu do równoważnych nakazów krajowych. Co ważne, dłużnik nie jest informowany o wniosku o wydanie nakazu zabezpieczenia ani też nie ma możliwości złożenia wyjaśnień przed jego wydaniem.

Skutki europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Jeśli sąd wyda europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, konto dłużnika zostanie zablokowane. Co ważne, taki dokument nie daje podstawy do wypłaty środków na rzecz wierzyciela. Nakaz zabezpieczenia wydany w jednym państwie jest uznawany również w innych państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania jakiejkolwiek specjalnej procedury. Nakaz jest również wykonalny w innych krajach, bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Jak długo obowiązuje nakaz?

Środki zabezpieczone nakazem zabezpieczenia pozostają zabezpieczone:

  • do momentu, w którym nakaz zostaje uchylony;
  • do momentu, w którym następuje zakończenie wykonywania nakazu;
  • do czasu, gdy środek służący wykonaniu orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego uzyskanego przez wierzyciela w związku z roszczeniem, które nakaz zabezpieczenia miał zabezpieczyć, stanie się skuteczny w odniesieniu do środków zabezpieczonych nakazem.

Czy dłużnik może zaskarżyć nakaz zabezpieczenia?

Tak. Dłużnik ma taką możliwość. Aby zaskarżyć nakaz, należy wypełnić formularz wniosku o środek odwoławczy.

Kaucja dla wierzyciela

Jeśli wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego konieczne jest wniesienie kaucji. Celem takiej procedury jest wyeliminowanie nadużyć oraz zapewnienie rekompensaty za ewentualne szkody poniesione przez dłużnika w związku z nakazem. W przypadku, gdy wierzyciel uzyskał już orzeczenie, ugodę sądową lub dokument urzędowy, nałożenie wymogu złożenia kaucji jest fakultatywne.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: