Dofinansowanie na rozwój firmy z urzędu pracy

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej? Nie wiesz, jak zdobyć środki „na start”? Dobrym sposobem na pozyskanie niezbędnych funduszy może być złożenie wniosku o bezpłatną dotację z urzędu pracy. Kto może o nią wnioskować? Ile pieniędzy można w ten sposób otrzymać i na co trzeba je przeznaczyć? W artykule odpowiemy na te i inne pytania przyszłych przedsiębiorców.

Osoba, która rozważa założenie własnej firmy, już na starcie musi liczyć się z koniecznością pokrycia niemałych wydatków. Nawet jeśli specyfika działalności nie wymaga kosztownych inwestycji, właściciel firmy musi posiadać choćby niezbędne minimum w postaci wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie komputera, dobrej jakości smartfona, profesjonalnej strony internetowej. A te w sumie mogą kosztować nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Skąd wziąć pieniądze na start?

Dobrym sposobem na pozyskanie funduszy niezbędnych do założenia działalności może być złożenie wniosku o bezzwrotną dotację z urzędu pracy. Oferowane przez urząd pracy dotacje stanowią formę aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Mówiąc prościej, jeśli pomimo starań osoba nie może znaleźć pracy i rozważa założenie własnej działalności, poprzez udzielenie dotacji urząd „zachęca” ją do takiego właśnie kroku.

Dofinansowanie na rozwój firmy z urzędu pracy – dla kogo?

Głównym warunkiem uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. O dodatkowe środki na taki cel mogą wnioskować również:

 • opiekunowie osoby niepełnosprawnej,
 • absolwenci centrum integracji społecznej.

Ważne: poszczególne urzędy pracy posiadają z reguły również wewnętrzne procedury przyznawania środków. Dodatkowym wymogiem otrzymania dotacji może być np. odpowiednio długi status osoby bezrobotnej. Zanim złożysz wniosek o dodatkowe środki, koniecznie zapoznaj się z regulacjami swojego urzędu.

Kto nie może otrzymać dotacji?

Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może otrzymać osoba, która:

 • studiuje w trybie dziennym;
 • prowadziła działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego;
 • w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymała dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy, lub z innych funduszy publicznych;
 • w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce dostępna dla wnioskujących kwota zależy z reguły od możliwości finansowych danego urzędu oraz wysokości środków, jakie otrzymał na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz, analizując zapisy regulaminu, udostępnionego przez „swój” urząd. Ważne: Choć dotacja z urzędu pracy ma charakter bezzwrotny, istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych z urzędu pieniędzy. Należą do nich:

 • złamanie warunków umowy (np. zamknięcie lub zawieszenie firmy przed upływem 12 miesięcy);
 • niewywiązywanie się ze swoich obowiązków;
 • wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem;
 • podjęcie zatrudnienia;
 • złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej;
 • naruszenie postanowień umowy podpisanej z urzędem.

Dofinansowanie na rozwój firmy – krok po kroku

Aby otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wypełniony wniosek. Dokument powinien zawierać informacje na temat:

 • kwoty, o jaką wnioskujesz;
 • rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzasz podjąć;
 • symbolu podklasy rodzaju działalności określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania;
 • specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania;
 • przewidywanych efektów ekonomicznych Twojego biznesu;
 • proponowanej formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

Ważne: gotowy wzór wniosku oraz innych potrzebnych dokumentów znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Pieniądze z dotacji możesz przeznaczyć na:

 • zakup urządzeń (np. komputera i smartfona), oprogramowania oraz wyposażenia biura;
 • zakup materiałów, surowców i towarów;
 • reklamę, zakup domeny, stworzenie strony internetowej, wizytówek etc.;
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu;
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Otrzymanych pieniędzy nie przeznaczysz na:

 • koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności, np. składki ZUS czy czynsz za wynajem biura;
 • zakupu nieruchomości i pojazdów;
 • sfinansowanie prowadzenia działalności sezonowej, handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną, działalności wykorzystującej automaty samosprzedające
 • zakup kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej;
 • pokrycie kosztów transportu zakupionych przedmiotów.

Ile trwa procedura rozpatrywania wniosku?

Procedura rozpatrywania wniosku trwa z reguły około 4-6 tygodniu. Po złożeniu dokumentu w odpowiednim powiatowym lub miejskim urzędzie pracy zostanie on poddany wnikliwej analizie.

Jak zwiększyć swoje szanse na sukces?

Jeśli zależy Ci na tym, aby otrzymać dotacje, musisz przekonać urząd, że Twój pomysł ma realne szanse na sukces, a Ty posiadasz niezbędne do prowadzenia własnej firmy kompetencje. Analizując każdy wniosek, komisja zwraca uwagę przede wszystkim na następujące elementy:

 • przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności. Może być to np. kierunkowe wykształcenie lub doświadczenie zawodowe;
 • realną sytuację bezrobotnego na rynku pracy;
 • okres posiadania statusu osoby bezrobotnej;
 • stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej;
 • planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 • analizę finansową przedsięwzięcia;
 • zgodność zakupów z planowaną działalnością.

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, przeanalizuj wniosek i załączniki pod kątem każdego ze wskazanych wyżej kryteriów.

Choć w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności nie jest wymagany wkład własny, posiadając własne fundusze, z pewnością „zapunktujesz”. Chęć przeznaczenia własnych środków na wymarzoną firmę stanowi swoistą deklarację pełnego zaangażowania. Jeśli to możliwe, przedstaw urzędowi rekomendacje klientów, dla których świadczyłeś już usługi, które będziesz wykonywał w ramach działalności. Dzięki temu udowodnisz, że posiadasz nie tylko niezbędne umiejętności, ale również zadowolonych kontrahentów, którzy w przyszłości do Ciebie wrócą. Jeśli możesz pochwalić się certyfikatami lub nagrodami, poświadczającymi Twoje kompetencje koniecznie dołącz je (lub ich kopie) do wniosku. Jeśli „Twój” urząd nie wymaga stworzenia i dołączenia do wniosku biznesplanu… i tak to zrób. Taki ruch zapewni Ci kolejne dodatkowe punkty i zwiększy Twoje szanse na otrzymanie dodatkowych środków. Biznesplan umożliwi również urzędnikom lepsze zrozumienie koncepcji i założeń Twojego biznesu, a Tobie pomoże nakreślić kierunek działań i systematycznie rozwijać firmę.

Po otrzymaniu dofinansowania na rozwój firmy

Jeśli urząd wyda pozytywną decyzję, niezbędne będzie podpisanie umowy. Dopiero wtedy wnioskujący powinien założyć działalność gospodarczą. Jeśli zrobi to wcześniej, straci status osoby bezrobotnej, a co za tym idzie złamie zasady ubiegania się o dotacje. Całą kwotę dotacji należy wydać w ciągu 30 dni. W ciągu 60 dni od daty poniesienia wydatków trzeba także rozliczyć się z urzędem, przedstawiając urzędnikom dowody poniesionych wydatków, takie jak rachunki czy faktury. To jednak nie wszystko. W ciągu 12 miesięcy nie możesz zamknąć działalności, zawiesić jej ani podjąć innego zatrudnienia. W ciągu tego czasu masz obowiązek również:

 • co 3 miesiące przedstawiać urzędowi dowody opłacania składek ZUS;
 • po 6 miesiącach prowadzenia działalności, dostarczyć do urzędu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. Powinny one potwierdzać fakt prowadzenia działalności oraz zaświadczenia za okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • po upływie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu stawić się w urzędzie, aby potwierdzić dopełnienie warunków umowy;
 • na żądanie urzędników udostępniać dokumentację działalności;
 • informować urzędników o wszystkich decyzjach i zdarzeniach, które mają wpływ na sytuację ekonomiczną działalności.

A co, jeśli nie dostałeś dofinansowania na rozwój firmy? W takim przypadku możesz poszukać pożyczki dla firm – najmniej wymagań przy jej udzielaniu mają firmy pożyczkowe. Pamiętaj: sprawdzonych pożyczkodawców znajdziesz w naszym serwisie.

4/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: