Egzekucja z rachunku bankowego — jak wygląda w praktyce?

Aktualizacja: 2019-10-09
Data publikacji: 2018-06-29
Autor: Redakcja
Ocena: 4.9
(ilość ocen: 29)

Aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia, komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika oraz należące do niego ruchomości i nieruchomości. Może także dokonać egzekucji ze środków, zgromadzonych na kontach bankowych. W artykule sprawdzimy, jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego. Podpowiemy również, ile pieniędzy może zająć komornik i które wpływy na konto są chronione przed zajęciem.

Jeśli zaciągniesz chwilówkę i nie spłacisz jej na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć procedurę windykacyjną, mającą na celu wyegzekwowanie zwrotu należności. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, może przekazać sprawę zewnętrznej firmie, specjalizującej się w egzekwowaniu należności lub skierować ją na drogę sądową. Jeśli sąd uzna roszczenia wierzyciela za zasadne, wyda tytuł egzekucyjny. A ten opatrzony klauzulą wykonalności stanie się podstawą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela. Aby wyegzekwować środki na spłatę długu, może on zająć należące do dłużnika nieruchomości (np. mieszkanie), ruchomości (np. samochód), część wynagrodzenia, emerytury i renty( więcej przeczytasz w artykule: „Ile komornik może zająć z wynagrodzenia, emerytury lub renty” ) oraz pieniądze, zgromadzone na rachunkach bankowych. Co ważne, to wierzyciel, a nie komornik decyduje o tym, z jakich składników majątku zostanie przeprowadzona egzekucja. Jeśli chcesz negocjować warunki realizacji egzekucji, przystąp do rozmów nie z komornikiem, a z wierzycielem.

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego

Egzekucji komorniczej podlegają środki, zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych dłużnika (także na rachunkach oszczędnościowych), poza rachunkiem powierniczym. Taki sposób realizacji egzekucji jest jednym z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych przez komorników. Pozwala bowiem stosunkowo szybko wyegzekwować potrzebną do spłaty zadłużenia kwotę.

Ważne: komornik może zająć również rachunek bankowy prowadzony dla kilku osób (np. wspólne konto pary czy rachunek wspólników spółki cywilnej).

Jeśli dokona blokady wszystkich środków, dłużnik może przedłożyć komornikowi umowę, regulującą prowadzenie rachunku. Powinien dokonać tej czynności w ciągu 7 dni od zajęcia. Taki zabieg umożliwi komornikowi ustalenie udziałów dłużnika i odblokowanie środków, które formalnie nie należą do niego, pozostając własnością współwłaścicieli konta.

Co ważne, zgodnie z zapisami art. 8912 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, rachunek wspólny małżonków może zostać zajęty w całości: „Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka”.

Ile pieniędzy z konta bankowego może zająć komornik?

Komornik może zająć wszystkie zgromadzone na kontach bankowych środki, poza kwotą wolną od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia stanowi obecnie równowartość 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką właśnie sumę komornik musi pozostawić na kontach dłużnika w każdym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od liczby umów. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto. Kwota wolna od egzekucji będzie więc równa 1575 zł brutto.

Egzekucja z rachunku bankowego — jak przebiega?

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy egzekucji komorniczej z rachunku bankowego:

1. „Zlokalizowanie” rachunków bankowych dłużnika

Jeśli na wniosek wierzyciela, komornik ma przeprowadzić egzekucję z rachunków bankowych, w pierwszej kolejności musi ustalić, w których bankach znajdują się konta dłużnika. Jeśli wierzyciel uprzednio współpracował z dłużnikiem i wie, z jakiego konta realizował przelewy, może ułatwić komornikowi zadanie. W jaki sposób? Wpisując numer (numery) jego rachunków bankowych we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeśli wierzyciel nie zna numerów kont dłużnika, komornik może wystąpić o takie dane do Krajowej Izby Rozliczeniowej drogą elektroniczną (poprzez system OGNIVO). O tym, jak działa system OGNIVO przeczytasz w artykule: Czym jest i jak działa system OGNIVO?

Komornik może również skierować zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach. Dzięki temu będzie mógł uzyskać numery wszystkich posiadanych przez dłużnika kont – w bankach komercyjnych, spółdzielczych oraz w SKOK-ach.

2. Zawiadomienie instytucji finansowej o wszczęciu egzekucji

Jeśli komornik ustalił już, w jakich bankach (lub SKOK-ach) znajdują się rachunki dłużnika, może przystąpić do ich zajęcia. Zajęcie rachunku bankowego następuje na skutek przesłania elektronicznego zawiadomienia, opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli dłużnik posiada kilka rachunków w tym samym banku, instytucja zablokuje je wszystkie do wysokości zadłużenia w danym postępowaniu, z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. Wysyłając wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik nie musi więc wskazywać konkretnego konta. Zablokowane przez bank środki trafią na jego konto, z którego powędrują „do rąk” wierzyciela (lub wierzycieli).

Ważne: jeśli komornik chce zająć rachunek dłużnika w SKOK-u, zawiadomienie o zajęciu powinno posiadać tradycyjną, papierową formę.

3. Zawiadomienie dłużnika o dokonanym zajęciu wierzytelności

Kolejnym etapem procedury jest poinformowanie dłużnika o zajęciu jego rachunku bankowego. Zadaniem komornika jest doręczenie mu odpisu skierowanego do banku wraz z informacją o zakazie wypłat z konta. Niestety, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem środki z kont bankowych dłużnika, wędrują na rachunek komornika niemal natychmiast. A to sprawia, że dłużnik traci jakąkolwiek linię obrony. Nawet w sytuacji, jeśli uregulował już dług lub uległ on przedawnieniu.

Wiele wskazuje jednak na to, że w ciągu najbliższych miesięcy regulacje w tym zakresie ulegną zmianie. Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy, kwota, którą zajął komornik, nie trafi na jego konto wcześniej niż po upływie 7 dni. A to pozwoli dłużnikowi podjąć niezbędne działania, chroniące jego interesy.

Jakie środki są wolne od egzekucji?

Prowadząc egzekucję z rachunku bankowego, komornik nie może zająć:

  • pieniędzy z programu Rodzina 500+,
  • świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • dodatków pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych, dla sierot zupełnych,
  • zasiłków dla opiekunów,
  • świadczeń z pomocy społecznej,
  • świadczeń integracyjnych i wychowawczych.

Niestety, jeszcze jakiś czas temu komornicze zajęcia takich świadczeń były standardem. Jako że pieniądze z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wpływały z reguły na bieżące konto dłużnika, bank po prostu dokonywał blokady wszystkich dostępnych na nim środków.

Aby wyeliminować ten krzywdzący dłużników (a przede wszystkim ich dzieci) proceder, banki zaczęły oferować konta socjalne, zwane potocznie kontami antykomorniczymi. Głównym zadaniem takich rachunków jest gromadzenie pieniędzy pochodzących wyłącznie ze świadczeń socjalnych, celem ich ochrony przed zajęciem komorniczym.

Zasady użytkowania konta socjalnego są właściwie identyczne z zasadami użytkowania „zwykłego ROR-u”. Oba rachunki pozwalają na wykonywanie wszystkich operacji bankowych oraz dokonywanie płatności przy pomocy karty. Jedyną różnicą pomiędzy rachunkami jest fakt, że pieniądze dostępne na koncie socjalnym są niedostępne dla komornika, a co za tym idzie, nie mogą zostać zajęte.

Ważne: jeśli założysz konto socjalne, koniecznie poinformuj o tym fakcie komornika. Dzięki takiej informacji komornik będzie wiedział, że to konkretne konto służy wyłącznie celom socjalnym, a zgromadzone na nim środki nie podlegają zajęciu.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo