Ile może zająć komornik z emerytury i renty w 2020?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-01-10
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 5
(ilość ocen: 3)

Stwierdzenie, iż świadczenia emerytalne i rentowe w Polsce nie należą do najwyższych, nie będzie zapewne szczególnie odkrywcze. W związku z takim stanem rzeczy, seniorzy oraz osoby pozostające na rencie, nierzadko korzystają z ofert pożyczkodawców lub biorą kredyty, by podreperować swój domowy budżet. Przeszacowanie możliwości w spłacie podjętych zobowiązań finansowych również nie należy w tej grupie do rzadkości, a stąd już niestety prosta droga do komorniczych egzekucji. Zatem ile może zająć komornik z emerytury i renty w 2020?

Egzekucja komornicza z emerytury i renty – podstawa prawna

Osoba, która sprawdza ile komornik może zająć z emerytury w 2020.Wszelkie kwestie prawne, w tym również te dotyczące dopuszczalnej wysokości komorniczego zajęcia emerytury lub renty, reguluje Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Najbardziej istotnym faktem z punktu widzenia beneficjentów powyższych świadczeń jest to, że ustawodawca dopuszcza możliwość zajęcia komorniczego zarówno w przypadku emerytury, jak i renty. Oczywiście, egzekucja taka nie może dotyczyć całości świadczenia, a granice te są ściśle określone w Ustawie.

W przypadku emerytur art. 140 ustęp 1 pkt 3 wspomnianego wyżej aktu z dnia 17 grudnia 1998 roku mówi, że dłużnikowi pobierającemu emeryturę, posiadającemu zaległości z tytułu długów prywatnych, wynikających np. z niespłaconych zobowiązań typu chwilówki czy pożyczki ratalne, komornik może zająć do 25% wartości świadczenia. Jest to oczywiście kwota pozostała po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli zadajesz sobie natomiast pytanie o to, ile może zająć komornik z renty w 2020 roku, to odpowiedź będzie podobna do tej, która ma zastosowanie w przypadku emerytur. W wyniku egzekucji komorniczej, urzędnik może zająć do 25% wartości świadczenia rentowego. Ważne jednak, aby tych procentowych wskaźników nie mylić z pojęciem kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, która od 1 lipca 2018 roku wyrażana jest liczbowo, a nie procentowo. Wspomniane zarówno w przypadku emerytury, jak i renty 25% stanowi jedynie górną granicę, do której komornik może dokonać zajęcia świadczenia (z pewnymi wyjątkami, o których mowa w dalszej części artykułu).

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2020 – emerytura i renta

Osobną kwestią regulowaną przez Ustawę o emeryturach i rentach jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku obu świadczeń. Wartości te ustanawiane są obecnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy uwzględnieniu kwoty waloryzacji oraz realnej wartości pieniądza w danym roku. W 2019 roku kwoty te zostały ustalone w ramach zakresu od 200 do 825 zł w przypadku emerytur i do 875 zł w przypadku rent. Są one uzależnione od typu zadłużenia, z tytułu którego potrącana jest część świadczenia.

W roku 2020 na oficjalne wysokości kwot wolnych od zajęcia trzeba będzie jednak poczekać do 1 marca, a więc do momentu wejścia w życie kolejnej waloryzacji świadczeń, która jak szacują eksperci, ma przynieść wzrost wartości rent i emerytur o 3,24%.

Ile może zająć komornik z emerytury i renty 2020 – przykłady

W poniższych tabelach przedstawiono przykładowe kwoty, jakie może zająć komornik z emerytury i renty. W przypadku świadczeń emerytalnych przyjęte zostały różne wartości świadczenia w odniesieniu do takiej samej kwoty wolnej od zajęcia. Zaznaczyć trzeba, że są to wskaźniki obowiązujące w roku 2019, a pełnej aktualizacji będzie można dokonać dopiero po 1 marca bieżącego roku.

Ile zajmie komornik z emerytury?
Kwota emerytury brutto Kwota emerytury netto Kwota wolna od zajęcia Kwota dla komornika
1500,00 zł 1257,59 zł 825,00 zł 375,00 zł
1800,00 zł 1499,84 zł 825,00 zł 450,00 zł
2000,00 zł 1661,34 zł 825,00 zł 500,00 zł
2300,00 zł 1903,59 zł 825,00 zł 575,00 zł

Dla powyższych wyliczeń przyjęta została zasada nieprzekraczalnej wartości 25% wysokości świadczenia, które zgodnie z prawem może zająć komornik w ramach egzekucji. W tabeli poniżej przedstawione zostały natomiast symulacje zakładające taki sam wymiar świadczenia rentowego, ale przy różnych wysokościach kwoty wolnej od zajęcia. O tym, z czego wynikają prezentowane kwoty, dowiesz się za chwilę.

Ile zajmie komornik z renty?
Kwota emerytury brutto Kwota emerytury netto Kwota wolna od zajęcia Kwota dla komornika
1200,00 zł 1026,69 zł 875,00 zł 151,69 zł
1200,00 zł 1026,69 zł 700,00 zł 326,69 zł
1200,00 zł 1026,69 zł 550,00 zł 476,69 zł
1200,00 zł 1026,69 zł 230,00 zł 513,35 zł

Tytuł zadłużenia a wysokość kwoty wolnej od zajęcia

Tak w przypadku świadczeń emerytalnych, jak i rentowych, ustawodawca przewidział konieczność ustalenia wysokości kwot wolnych od zajęcia komorniczego w zależności od tytułu, z którego dłużnik zalega ze swoimi zobowiązaniami. Jest to właściwie najważniejszy aspekt decydujący o tym, ile komornik może zająć emerytury lub renty w toku prowadzonej egzekucji. W przypadku świadczeń rentowych wyróżnione zostały następujące wysokości kwot wolnych od zajęcia:

  • 550 zł – z tytułu kwot pobieranych na pokrycie długów alimentacyjnych,
  • 700 zł – z tytułu potrącania kwot nienależnie pobranych w ramach funduszu alimentacyjnego, ubezpieczeń społecznych czy pomocy społecznej,
  • 230 zł – z tytułu pobierania z renty kwot należnych za pobyt osób uprawnionych w placówkach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych czy domach pomocy społecznej,
  • 875 zł – z tytułu wszystkich pozostałych egzekucji komorniczych.

W przypadku świadczeń emerytalnych kwoty wolne od zajęcia komorniczego we wszystkich wskazanych wyżej tytułach zadłużenia, wynoszą odpowiednio: 500 zł, 660 zł, 200 zł oraz 825 zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że najbardziej restrykcyjnie i priorytetowo traktowane są długi powstałe na skutek uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli grozi Ci egzekucja komornicza właśnie z tego tytułu, przygotuj się na to, że komornik będzie mógł zająć aż do 60% wartości otrzymywanego przez Ciebie świadczenia. Jeżeli nie opłaciłeś natomiast pobytów w placówkach opiekuńczo-leczniczych, wskaźnik ten wyniesie do 50% oraz do 25% wysokości świadczenia w pozostałych przypadkach.

Egzekucja komornicza z emerytury minimalnej i “13-stej”

Ile komornik może zająć z renty w 2020 roku.Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wartości kwot wolnych od zajęcia komorniczego, niektórzy emeryci mogą drżeć o to, czy w przypadku ciążącej nad nimi groźby potrącania części świadczenia, będą otrzymywali środki niezbędne do zaspokojenia choćby podstawowych życiowych potrzeb. Z takimi obawami borykają się zapewne przede wszystkim ci seniorzy, którzy pobierają świadczenia w najniższej kwocie.

W 2019 roku minimalna wysokość emerytury była ustanowiona na poziomie 1100 zł brutto, a więc 934,59 zł netto. Dla dłużników otrzymujących świadczenie emerytalne w najniższej kwocie, ustawodawca przewidział gwarancję pozostawienia im do dyspozycji sumy 825 zł. Nie mają więc w tym przypadku zastosowania przepisy o górnej granicy 25% wartości świadczenia, do której komornik może egzekwować zaległości. Taka sytuacja dotyczy emerytur do wysokości 1400 zł brutto. Zważywszy więc, że w 2020 roku najbardziej prawdopodobne jest zwaloryzowanie najniższego świadczenia emerytalnego do kwoty 1200 zł brutto, przedstawione wyżej zależności mogą pozostać aktualne.

Polscy emeryci liczą na spełnienie przez rząd obietnic o ponownym wypłaceniu w 2020 roku tzw. “13-stej emerytury”. Dla wielu seniorów jest to bowiem jedyna okazja do podreperowania ich i tak skromnego budżetu. Dodatkową zaletę tego świadczenia stanowi również fakt, że 13-sta emerytura zostanie całkowicie zwolniona z możliwości zajęcia jej przez egzekucję komorniczą.

Ile może zająć komornik z renty rodzinnej, socjalnej, a ile z chorobowej?

W świetle zapisów w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zajęciu komorniczemu może podlegać zarówno renta socjalna, jak również rodzinna czy chorobowa. Jak się okazuje, w każdym z powyższych tytułów, w ramach których rencista może otrzymywać świadczenie, zastosowanie będą miały te same regulacje. Komornik, zajmując część renty musi zatem przestrzegać uregulowań dotyczących kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w zależności od tytułu powstania zadłużenia oraz maksymalnego, dopuszczalnego progu potrąceń.

Wysokość minimalnej renty rodzinnej oraz socjalnej w 2020 roku powinna zostać zwaloryzowana do kwoty 1200 zł brutto. W przypadku renty chorobowej, wszystko zależy od tego, czy rencista posiada orzeczenie o całkowitej i czy jedynie częściowej niezdolności do pracy. Bieżący rok przyniesie ze sobą podniesienie świadczenia w obu powyższych przypadkach prawdopodobnie odpowiednio do 1200 zł oraz 900 zł brutto. Choć nie są to wysokie kwoty, zarówno z pierwszego, jak i drugiego typu świadczenia, komornik będzie mógł potrącić część środków.

Czy komornik może zaniechać zajęcia emerytury lub renty?

Często słyszy się o skargach składanych przez dłużników, którym komornik w ramach przeprowadzenia egzekucji zajął z wynagrodzenia większą kwotę niż prawnie dopuszczalna. Nierzadkie są też przypadki, w których z kont bankowych osób posiadających niespłacone zobowiązania finansowe, znika każdego miesiąca całość wynagrodzenia lub świadczeń, co pozostawia tych dłużników bez jakichkolwiek środków do życia. W obliczu popularności tego procederu wśród komorników, ciężko jest przypuszczać, że urzędnik z własnej woli zaniecha zajęcia części emerytury lub renty dłużnika.

W jaki zatem sposób możesz uniknąć komorniczego zajęcia swojego świadczenia? Jedynie za pomocą wniosku wystosowanego do odpowiedniej kancelarii komorniczej, w którym wykażesz, że Twoja renta lub emerytura jest zajmowana w wysokości niedopuszczonej przez prawo. Wynika z tego, że nie da się uniknąć egzekucji świadczenia emerytalnego lub rentowego, jeżeli jest ono zajmowane w części uregulowanej prawnie. Momentem, w którym możesz (i powinieneś) natomiast dochodzić swoich praw jest wykrycie nadużyć dokonanych ze strony komornika i nieprzestrzeganie przez niego zapisów ustawowych.

Zajęcie komornicze emerytury i renty – znaj swoje prawa

Dłużnicy, którzy nie mogą się pochwalić wysokimi dochodami, a do takich należą z pewnością emeryci i renciści, są szczególnie zainteresowani nowelizacjami przepisów regulujących proces egzekucji komorniczej. Jeżeli Ty również zadajesz sobie pytanie: ile może zająć komornik z emerytury i renty w 2020 roku, powinieneś przede wszystkim zorientować się w tytule, na podstawie którego powstało Twoje zadłużenie. Pamiętaj zatem, że najbardziej restrykcyjnie traktowani są dłużnicy alimentacyjni, bez względu na to czy pobierają świadczenie rentowe czy emerytalne. Zanim zatem zaniechasz spełniania swojego obowiązku alimentacyjnego, sprawdź ile komornik zabierze Ci z Twojego świadczenia.

Każdy kolejny rok niesie ze sobą stopniowe zwiększanie się świadomości społecznej w kategorii praw, jakie przysługują obywatelom. Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, a komornik co miesiąc nie pozostawia na Twoim koncie ani grosza, pamiętaj, że jest to działanie bezprawne i nie wahaj się wnioskować o przestrzeganie przez urzędników obowiązujących przepisów, nawet jeśli przyjdzie Ci dochodzić swoich praw przed sądem.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  • Eli
    says:

    Ile musi zostawić komornik z najniższej emerytury?

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo