Najpopularniejsze wyłączenia odpowiedzialności w AC
Oceń

Najpopularniejsze wyłączenia odpowiedzialności w AC

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są to przypadki zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia nie odpowiada. Jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić sobie kompleksową ochronę, zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, koniecznie się z nimi zapoznaj.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.52%) 458 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Netcredit logo
NetCredit
3.6 (72.11%) 740 głosów
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

kuki.pl logo
Kuki
3.4 (67.81%) 315 głosów
Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Polisa Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które rekompensuje kierowcy straty finansowe, powstałe z tytułu działania czynników atmosferycznych, żywiołów czy osób trzecich. W praktyce oznacza to, że jeśli posiadasz AC, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy*:

 • Twój samochodu zostanie uszkodzony na skutek silnego wiatru, gradu czy skutków burzy, np. złamanej gałęzi drzewa;
 • Twój pojazd zostanie uszkodzony na skutek ognia lub aktów wandalizmu;
 • Twój pojazd lub jego wyposażenie zostaną skradzione;
 • uszkodzisz pojazd podczas parkowania;
 • spowodujesz kolizję, a Twój samochód będzie wymagał naprawy.

* szczegółowy zakres polisy zależy od konkretnego towarzystwa oraz rodzaju wykupionego pakietu. Nie wszystkie dostępne na rynku pakiety ubezpieczeniowe będą obejmować ochroną wskazane wyżej sytuacje.

Kiedy nie dostanę odszkodowania?

To, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za skutki określonych zdarzeń losowych, zależy przede wszystkim od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączeń odpowiedzialności. Tańsze polisy AC gwarantują kierowcom zdecydowanie węższy zakres ochrony niż kompleksowe ubezpieczenia all risk. Wiele z nich nie chroni pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, a odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się jedynie do uszkodzenia pojazdu na skutek zdarzenia drogowego czy czynników atmosferycznych, takich jak pożar, powódź gradobicie czy inne kataklizmy. Jeśli sięgniesz po takie AC, nie zdając sobie sprawy z jego ograniczonego zakresu, możesz przeżyć nie lada niespodziankę. Niestety, niezbyt pozytywną. Może się bowiem okazać, że „uboga” polisa nie uwzględnia już takich zdarzeń jak kolizja z ciągnikiem rolniczym, wybicie szyby czy kradzież wartościowego wyposażenia. Jak nietrudno zgadnąć, w przypadku zaistnienia takich okoliczności, nie otrzymasz odszkodowania. Ubezpieczyciel może także odmówić wypłaty świadczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia, którego jego odpowiedzialność nie obejmuje. Chodzi tu o wyłączenia odpowiedzialności.

Czym są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za spowodowane przez właścicieli samochodów szkody zawsze jest ograniczona. Lista zdarzeń, których ubezpieczenie nie obejmuje to wyłączenia odpowiedzialności. W zależności od konkretnego towarzystwa mogą one znacząco się od siebie różnić. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych wykluczeń odpowiedzialności w polisie AC. W większości towarzystw ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli:

 • szkoda została wyrządzona na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie;
 • szkoda została wyrządzona przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • kierowca opuścił pojazd, uprzednio go nie zabezpieczając, co doprowadziło do powstania szkody;
 • pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego, dowodu rejestracyjnego lub przeglądu po kolizji;
 • właściciel pojazdu nie posiadał stosownych uprawnień do kierowania nim;
 • pojazd był wykorzystywany niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem;
 • auto zostało skradzione w kraju „podwyższonego ryzyka”, np. w Rosji, Mołdawii, na Białorusi czy Ukrainie;
 • szkoda została spowodowana w wyniku działań wojennych, zamieszek, strajków lub ataku terrorystycznego;
 • w chwili kradzieży samochód nie miał wszystkich zadeklarowanych przez kierowcę zabezpieczeń.

Zanim podpiszesz umowę — przeczytaj OWU

Jeśli planujesz zawarcie umowy ubezpieczenia AC, koniecznie dokładnie przeanalizuj zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Zwróć uwagę nie tylko na zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki obu stron umowy, ale przede wszystkim na wyłączenia odpowiedzialności. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i zadbasz o to, aby spełnić niezbędne wymagania ubezpieczyciela.

Wyłączenia odpowiedzialności w największych towarzystwach ubezpieczeniowych

W kolejnej części artykułu sprawdzimy, z jakimi wyłączeniami będą musieli liczyć się klienci, wykupujący polisę AC w najbardziej znanych towarzystwach ubezpieczeniowych. Z uwagi na fakt, że w każdym z towarzystw lista wyłączeń jest stosunkowo długa, przedstawiamy jedynie niektóre z nich.

AC w PZU

AC w PZU nie są objęte m.in. szkody:

 • których wartość nie przekracza 300 zł, chyba że w umowie AC przyjęto inną wysokość franszyzy integralnej;
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:

A. w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu innych substancji odurzających,
B. nieposiadającego stosownych uprawnień do kierowania pojazdem

 • powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego;
 • powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku, lub bagażu.

Jeśli doszło do kradzieży pojazdu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, m.in. w sytuacjach, gdy:

 • kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu, lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub
 • po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy, lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem: dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu, lub uruchomienia pojazdu, lub kluczyka, lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych dokumentów i urządzeń) lub
 • po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy, lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd był wyposażony, z wyjątkiem przypadku, gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego.

AC w AXA DIRECT

AXA DIRECT nie odpowiada za następstwa wypadków:

 • w pojazdach typu kabriolet, polegające na uszkodzeniu wewnętrznego wyposażenia pojazdu (np. pocięcie siedzeń, wrzucenie przedmiotów, zalanie siedzeń z powodu deszczu) – powstałe, gdy pojazd miał zdjęty lub złożony dach;
 • powstałe wskutek kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Jeśli doszło do kradzieży pojazdu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, m.in. w sytuacjach, gdy:

 • w chwili jej dokonania nie były uruchomione wszystkie zadeklarowane przez ubezpieczającego w momencie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą (chyba że pojazd utracono na skutek rozboju);
 • kluczyki do pojazdu lub inne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu, lub dokumenty pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych w chwili kradzieży;
 • w trakcie trwania okresu ubezpieczenia skradziono lub zagubiono kluczyki do pojazdu, lub inne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu, a ubezpieczający lub ubezpieczony nie dokonał wymiany zamków, lub odpowiednio zmiany kodów dostępu.

AC w Link4

Link4 nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego;
 • w pojeździe, który został przekazany osobie trzeciej w celu odsprzedaży, np. na podstawie umowy komisu;
 • w pojeździe używanym do któregokolwiek z wymienionych celów:

a. nauka jazdy,
b. jazdy próbne lub pokazowe
c. odpłatny wynajem,
d. odpłatny przewóz ładunków,
e. odpłatny przewóz osób;

 • w pojeździe pochodzącym z przestępstwa, chyba że ubezpieczający ani ubezpieczony nie wiedzieli o tym fakcie, ani przy dochowaniu należytej staranności nie mogli takiej wiedzy posiadać;
 • które powstały podczas lub na skutek udziału pojazdu w wyścigach, lub rajdach, a także konkursach lub próbach szybkościowych
 • które polegają na korozji, lub zużyciu rzeczy będącym następstwem prawidłowego używania.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook