Pożyczki w SKOK czy chwilówki?

Zazwyczaj szukając najlepszej dla siebie oferty pożyczki rozważasz dwie opcje – kredyt gotówkowy w banku lub chwilówka, ewentualnie pożyczka ratalna w pozabankowej firmie pożyczkowej. Wiele osób zupełnie nie bierze pod uwagę w takiej sytuacji usług świadczonych przez SKOK-i. Zastanawiałeś się kiedyś z czego to wynika? Czy winny jest zbyt duży stopień skomplikowania procesu pożyczkowego, nagromadzenie formalności, a może zwyczajny brak wiedzy o działalności tego typu instytucji? Dziś postaramy się przybliżyć nieco definicję i historię SKOK-ów oraz porównać ich ofertę z możliwościami, jakie dają nam inne firmy zrzeszone w pozabankowym sektorze pożyczkowym.

Co kryje się pod skrótem SKOK?

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z pojęciem “SKOK”. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wiedzą jak ten skrót prawidłowo rozwinąć. SKOK to nic innego jak Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Działanie tych instytucji parabankowych jest regulowane odrębną ustawą oraz Prawem spółdzielczym. Jest to równoznaczne z tym, że SKOK-i nie podlegają tym samym przepisom, co banki, choć od 2012 roku są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ważną informacją dla klientów SKOK-ów jest to, że lokowane w nich środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że podobnie jak w bankach, zgromadzone w nich fundusze podlegają ubezpieczeniu do kwoty 100 tys. euro.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to pozabankowe instytucje finansowe, członkostwo w których gwarantuje dostęp do takich produktów jak bezpłatne konto, Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), kredyty, karty kredytowe, pożyczki, lokaty oraz fundusze inwestycyjne. Co ciekawe, SKOK-i jako jedyne finansowe instytucje pozabankowe mogą udzielać również kredytów hipotecznych.

SKOK-i a inne instytucje

Zapoznając się z powyższą krótką charakterystyką, możesz odnieść wrażenie, że pomiędzy SKOK-ami a bankami nie istnieją właściwe żadne różnice. Czy tak jest w rzeczywistości?

SKOK-i a instytucje bankowe – różnice

Istotą regulującą działanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest niezarobkowe wsparcie zrzeszonych w nich członków w obszarze gospodarowania i inwestowania środków pieniężnych. Fundusze, które nie zostaną jednak spożytkowane w ramach udzielanych przez SKOK-i pożyczek czy też kredytów, mogą być wykorzystane na trzy sposoby:

 • jako lokaty w bankach lub Kasie Krajowej (tu dodatkowo wkłady i udziały);
 • jako obligacje i inne papiery wartościowe, które zostały wyemitowane lub posiadają gwarancję Skarbu Państwa lub NBP;
 • jako inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (muszą być one wymienione w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych).

Co natomiast jest istotą funkcjonowania instytucji bankowych? Zapewne odpowiesz “zarabianie” i niewiele się pomylisz. Banki to bowiem spółki akcyjne, które poprzez sprzedaż oferowanych przez siebie produktów, takich jak: konta osobiste, kredyty, karty kredytowe czy lokaty oszczędnościowe, mają za zadanie gromadzić środki pieniężne dla swoich wierzycieli. Dobrze, ale istnieją przecież banki spółdzielcze. Być może ze względu na spółdzielczy charakter instytucji, to tu należy szukać podobieństw ze SKOK-ami? Sprawdźmy.

Czy SKOK-i i banki spółdzielcze działają na tych samych zasadach?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: nie. Jak mogłeś przeczytać wcześniej, SKOK-i działają na zasadzie stowarzyszeń skupiających zaangażowanych finansowo członków i dążą do możliwie najkorzystniejszego zarządzania ich funduszami. W tym względzie można szukać podobieństwa do działających za granicą unii kredytowych, które swoje funkcjonowanie skupiają wokół polepszania sytuacji finansowej swoich członków. Pamiętaj też, że SKOK-i kwalifikowane są jako instytucje parabankowe, a więc zrzeszone w sektorze pozabankowym.

Istotą działalności banków spółdzielczych jest natomiast po prostu jedna z form prawnych przewidzianych dla funkcjonowania banku. Oprócz niej istnieją także instytucje bankowe posiadające status przedsiębiorstwa państwowego lub spółki akcyjnej. Wyróżnikiem dla banku spółdzielczego jest pozostawanie jego aktywów w posiadaniu spółdzielców. Nie muszą oni jednak, jak ma to miejsce w przypadku SKOK-ów być powiązani z instytucją zawodowo czy organizacyjnie. Bank spółdzielczy nie jest też podmiotem zamkniętym, co oznacza, że z jego usług mogą korzystać także jednostki niezrzeszone.

Pozabankowa instytucja pożyczkowa a SKOK

Wykazaliśmy już różnice pomiędzy Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi i bankami. Skoro jednak czytasz ten artykuł, to zapewne interesuje Cię również porównanie działalności SKOK-ów z pozabankowymi instytucjami pożyczkowymi, które w swojej ofercie posiadają m.in. chwilówki i szybkie pożyczki ratalne. Właśnie tu tkwi pierwsza różnica. Produkty oferowane przez Spółdzielcze Kasy są zbliżone w swojej formie do tych dostępnych w instytucjach bankowych. Nie uświadczymy tam “szybkich pożyczek dla każdego”.

W sformułowaniu “dla każdego” tkwi natomiast kolejna różnica pomiędzy tymi instytucjami finansowymi. Pozabankowe firmy pożyczkowe są otwarte na wszystkich klientów, bez względu na ich status zawodowy czy społeczny. Chwilówkę może otrzymać choćby osoba bezrobotna, a także emeryt lub rencista. SKOK-i natomiast to “stowarzyszenia zamknięte”, a członkostwo w nich jest obwarowane konkretnymi warunkami. Zapewne nasuwa Ci się w tym miejscu pytanie, jakie to warunki i jaka jest właściwie istota funkcjonowania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych? Zanim do tego przejdziemy, to na początku krótko przedstawimy rys historyczny oraz obecne podstawy działania SKOK-ów.

SKOK – krótki rys historyczny

Choć pierwsze stowarzyszenia finansowe noszące znamiona dzisiejszych SKOK-ów powstawały już w wiekach średnich, to powstanie spółdzielczych kas oszczędnościowych o zasadach funkcjonowania zbliżonych do tych, które znamy dzisiaj datuje się na połowę XIX wieku. Wtedy to w 1864 roku Friedrich Wilhelm Raiffeisen założył w Heddesdorf w Niemczech pierwszą wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową. Zważywszy na atrakcyjne założenia przyświecające tej instytucji, jakimi była samopomoc i samozarządzanie ekonomiczne, podobne podmioty już w 1888 roku zaczęły powstawać we Francji, Holandii, Anglii, Austrii i we Włoszech, a potem również za oceanem.

Pierwsza Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa na ziemiach polskich powstała w 1890 roku w mieszczącej się pod Krakowem wsi Czernichów. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Franciszek Stefczyk, który swoją instytucję oparł całkowicie na niemieckim modelu. Z pewnością niejednokrotnie słyszałeś nazwę “SKOK Stefczyka”. Teraz już wiesz, dlaczego instytucja ta nosi właśnie takie, a nie inne nazwisko. Rozwój polskich SKOK-ów, które skutecznie wspierały rozwój przedsiębiorczości zahamował wybuch II Wojny Światowej. Ponowne ich przywrócenie zniweczyło natomiast powołanie w 1952 roku Powszechnej Kasy Oszczędnościowej (PKO), która przejęła większość pełnionych przez SKOK-i funkcji. Przełomowym okazał się rok 1960, w którym przywrócone do życia spółdzielnie oszczędnościowe-kredytowe mogły ustawowo używać nazwy “bank” z określeniem “ludowy” lub “spółdzielczy”.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zanim ustanowiono w kształcie, jaki znamy dziś przeszły po 1989 roku wiele transformacji, szczególnie w sferze ustanowienia nad nimi aparatu kontrolnego. Przełom w tej kwestii nastąpił 1995 roku, kiedy rząd uchwalił ustawę narzucającą wszystkim SKOK-om zwierzchnictwo Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W kolejnych latach przy instytucjach tych zaczęły powstawać stowarzyszenia umożliwiające korzystanie z ich produktów osobom nienależącym do wspólnot zawodowych. Pod koniec XX w. w Polsce działało 256 SKOK-ów, kontrolę nad którymi w 2007 roku przejęła spółka SaltLux Holding zarejestrowana w Luksemburgu.

SKOK – podstawy działania

Działalność SKOK-ów jest definiowana i regulowana za pomocą ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dodatkowo, jak mogłeś przeczytać na początku, zastosowanie w tym obszarze mają także przepisy Prawa spółdzielczego. Ta kombinacja sprawia, że jednoznaczne zdefiniowanie istoty funkcjonowania SKOK-ów nie należy wcale do zadań łatwych. Ciężko bowiem zawyrokować, czy podmioty te są bardziej spółdzielniami czy instytucjami finansowymi.

Można uznać, że przepisy Prawa spółdzielczego nadają SKOK-om unikalny charakter i sprawiają, że nie można zdefiniować ich jako jedynie instytucji finansowych. Wyróżnik “spółdzielczy” dyktuje dobrowolne zrzeszenie się nielimitowanej liczby osób, które prowadzą działalności gospodarcze z uwzględnieniem najlepszego interesu pozostałych członków stowarzyszenia. Zapewne zwróciłeś już wcześniej uwagę na to, że działalność SKOK-ów ma mieć z założenia charakter niezarobkowy i skupiać się przede wszystkim na ułatwieniu dostępu do tańszych kredytów czy pożyczek osobom, które ze względu na osiągane dochody nie mogą skorzystać z tych produktów w bankach.

System SKOK-u – trzy podstawowe elementy

Jak mogłeś zauważyć system funkcjonowania SKOK-ów nie należy do najbardziej przejrzystych. Ważne jednak, aby zdawać sobie sprawę z trzech podstawowych elementów, które wchodzą w skład całej konstrukcji. Pierwszym z nich są Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Nie pozostają one jednak bez organu wspierającego je pod względem zabezpieczenia stabilności finansowej zgromadzonych w nich środków. Tym organem i zarazem drugim elementem systemu jest Kasa Krajowa SKOK, która oprócz zarządzania funduszem stabilizacyjnym i pełnienia funkcji nadzorczej, udziela doradztwa finansowo-prawnego oraz pożyczek i kredytów.

Ostatnim elementem systemu SKOK-ów jest zarejestrowana w 2007 roku w Luksemburgu firma SaltLux Holding. Spółka ta od czasu jej powołania pełni funkcję nadrzędną względem Kasy Krajowej i transferuje środki zgromadzone w kontrolowanych przez nią SKOK-ach, właśnie do luksemburskiego holdingu. Nie będziemy wdawać się tu w szczegóły, gdyż nie stanowią one istoty artykułu.

Członkostwo w SKOK-u – warunki

Na podstawie dotychczasowej lektury, zostanie członkiem SKOK-u może jawić Ci się jako co najmniej rytuał inicjacyjny do tajnego stowarzyszenia. Sprawdźmy zatem, jakie warunki trzeba spełnić, chcąc korzystać z przywilejów osób zrzeszonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.

Członkiem SKOK-u mogą zostać osoby fizyczne, które należą do tej samej grupy zawodowej lub organizacji. W szczególności dotyczy to pracowników tego samego zakładu pracy lub kilku o podobnym profilu działalności. Stworzono także wyjście dla osób niespełniających powyższego warunku. Wystarczy bowiem zapisać się do konkretnego stowarzyszenia wspierającego działanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, uiścić opłatę wpisową i już można korzystać z produktów SKOK-u. Jakie działania muszą natomiast wykonać osoby nienależące do takiego stowarzyszenia, a chcące zostać członkiem konkretnej kasy? Czynności tych jest kilka:

 • wypełnienie deklaracji członkowskiej,
 • uiszczenie opłaty wpisowej,
 • wykupienie przynajmniej jednego udziału (zwracany w przypadku wystąpienia z kasy),
 • wniesienie wkładu członkowskiego (zwracany w przypadku wystąpienia z kasy),
 • jeśli SKOK działa przy stowarzyszeniu, trzeba do niego przystąpić na warunkach, które wskazaliśmy wyżej.

Jak widać, członkostwo w Spółdzielczej Kasie wymaga sporo zachodu i czasu, ale czy warto przebyć powyższą drogę i tym samym otrzymać dostęp do np. pożyczek? Sprawdziliśmy to.

Pożyczka w SKOK-u – czy warta zachodu?

Zapewne jesteś ciekaw, czy produkty finansowe oferowane dla członków zrzeszonych w SKOK-ach są rzeczywiście tak atrakcyjne dla przeciętnego konsumenta. Poniżej znajdziesz odpowiedzi:)

Pożyczka w KASIE Stefczyka

Na początek przyjrzymy się zatem przykładowej pożyczce, jaką oferuje KASA Stefczyka:

Powyższy screen dla pożyczki w KASIE Stefczyka został wykonany dnia 09.06.2019 r.

Jak widać KASA Stefczyka kusi klientów produktem “Pożyczka Zaratka”, który charakteryzuje się brakiem prowizji, szybkością wstępnej informacji kredytowej (nie mylić z decyzją), a także niewielką miesięczną ratą. Kiedy jednak przyjrzymy się dokładniej propozycji najbardziej rozpoznawalnego polskiego SKOK-u zobaczymy, że RRSO pożyczki w kwocie 1000 zł wynosi 9,38%, co daje całkowitą kwotę do zapłaty w wysokości 1194,76 zł. Dla porównania, większość chwilówkodawców oferuje pierwszą pożyczkę za darmo. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o “Pożyczce Zaratce”? Możesz pożyczyć od 1000-4000 zł, w okresie 6 miesięcy do dnia złożenia wniosku nie możesz posiadać w Kasie żadnych kredytów i pożyczek, a maksymalny i – uwaga – minimalny okres spłaty wynosi 48 miesięcy.

Oczywiście, zanim uzyskasz pożyczkę, musisz zostać członkiem SKOK-u i wnieść opłatę wpisową. Choć formularz kontaktowy można wypełnić przez Internet, to firma i tak zachęca do odwiedzin w oddziale, co niewątpliwie nie wpływa pozytywnie na szybkość uzyskania pożyczki.

Czy w KASIE Stefczyka możesz uzyskać pożyczkę przekraczającą 4 tys. zł? Tak, w ramach “Pożyczki GOTÓWKOWEJ”. Jedyne, czego dowiadujemy się niestety o tym produkcie ze strony firmy, to przedział kwotowy od 1000 do 200 000 zł, możliwość rozłożenia spłaty maksymalnie na okres 10 lat oraz RRSO na poziomie 15,37 proc.

Pożyczka w SKOK-u Chmielewskiego

A jakie oferty pożyczkowe mają w swojej ofercie inne SKOK-i? Sprawdziliśmy pod tym kątem SKOK Chmielewskiego. Niestety kalkulator pożyczkowy dostępny na stronie nie pozwolił nam na ustawienie podobnych wartości, jak przykład reprezentatywny w KASIE Stefczyka, czyli 1000 zł w rozłożeniu na 48 rat. Co więcej, jedyną konfiguracją, dla której można uzyskać pełne informacje jest 1900 zł pożyczki ze spłatą rozłożoną na 13 miesięcy. Być może wynika to z czasowej awarii, być może jest to zamierzone. Przyjrzyjmy się przykładowi:

Powyższy screen dla pożyczki w SKOK-u Chmielewskiego został wykonany dnia 09.06.2019 r.

W przypadku tego SKOK-u uzyskujemy informację o RRSO na poziomie 9,27 proc. oraz o tym, że członek SKOK-u Chmielewskiego może skorzystać z oferty o nazwie #Witaj tylko raz i to w okresie do 30 dni od momentu przystąpienia do kasy. Dodatkowo na stronie wspomnianego SKOK-u możemy znaleźć informacje, że pełną ofertę kredytową otrzymamy jedynie w oddziale firmy.

Pozabankowe firmy pożyczkowe – co mają do zaoferowania?

Chcąc rzetelnie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule artykułu, trzeba przyjrzeć się również ofertom dostępnym w sektorze pożyczek pozabankowych. Sprawdźmy, na jakich warunkach chwilówki w kwocie 1000 zł udzielają największe firmy pożyczkowe.

Pierwszą chwilówkę w kwocie 1000 zł np. w Vivus oraz w Extraportfel możesz otrzymać za darmo. Oznacza to, że wartość RRSO kształtuje się na poziomie 0 zł. W Wonga trzeba liczyć się z tym wskaźnikiem na poziomie 13 proc., co skutkuje kosztem całkowitym oscylującym w granicach 10 zł. Co więcej, zwróć uwagę, że są to chwilówki dostępne online, a więc bez wychodzenia z domu, w 15 minut i przy minimum formalności. Nie wszystkie firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do SKOK-ów sprawdzają też rejestry dłużników, co otwiera możliwości pożyczkowe dla sporej grupy osób.

Pożyczki ratalne – przykłady

Celem uzupełnienia informacji, sprawdźmy, co firmy pożyczkowe mają do zaoferowania w kwestii pożyczek ratalnych. Jako przykład reprezentacyjny przyjęliśmy kwotę pożyczki na poziomie 5000 zł ze spłatą rozłożoną na okres 12 miesięcy.

Liderem w kwestii atrakcyjności warunków pożyczek ratalnych jest firma HapiPożyczki. Jak możesz zauważyć, w przyjętym przez nas przykładzie reprezentatywnym wartość RRSO będzie oscylowała tu w granicach 10 proc., natomiast w Wonga trzeba przygotować się na ok. 19 proc. Dodatkowo, skorzystanie z pożyczek ratalnych również nie wymaga wizyty w oddziale pożyczkodawcy. Wszystkie formalności można załatwić zdalnie oszczędzając czas. Jeżeli posiadasz dobrą historię kredytową, zapewne nie będzie potrzebne zaświadczenie o zarobkach czy o zatrudnieniu.

SKOK a firma pożyczkowa – co, jeśli nie zdążysz ze spłatą?

Niezwykle ważnym aspektem procesu zaciągania zobowiązań finansowych jest posiadanie wiedzy o konsekwencjach ewentualnych opóźnień w ich spłacie. Biorąc pożyczkę w SKOK-u, czy też chwilówkę w firmie pożyczkowej nigdy nie zakładasz z góry, że na pewno nie uda Ci się jej spłacić terminowo. Wszyscy jednak wiemy, że niektórych sytuacji nie da się przewidzieć i z tej przyczyny musisz wiedzieć, co Cię czeka w przypadku zaistnienia takiego problemu.

Dla przykładu KASA Stefczyka w sytuacji pojawienia się kłopotów ze spłatą pożyczek, zachęca swoich członków do wspólnego rozwiązania tego problemu. Proponuje “renegocjację i restrukturyzację pożyczki”. Przypomina też, że na trudności w spłacie zobowiązań warto reagować szybko, zanim sytuacja nas przerośnie. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, poczekać na kontakt ze strony doradcy i umówić się na spotkanie celem znalezienia korzystnego dla obu stron rozwiązania. Czy w praktyce wygląda to tak komfortowo? Cóż, internet pęka w szwach w temacie doświadczeń dłużników SKOK-ów i ich sądowych perypetii. Kwestia do rozstrzygnięcia jest taka, czy opisywane sytuacje są konsekwencją opieszałości samych pożyczkobiorców i zwlekania z podjęciem działań czy jednak niekoniecznie przychylnego podejścia do sprawy samych SKOK-ów.

Zapewne słyszałeś o konsekwencjach nieterminowego spłacania chwilówek. Narzędziem do walki z niesolidnymi pożyczkobiorcami są wpisy do rejestru dłużników skutkujące często brakiem możliwości ponownego skorzystania z takiego produktu, jak chwilówka. Dodatkowo trzeba liczyć się z umownymi karami finansowymi, a w przypadku uporczywego nie spłacania zadłużenia – z wejściem na drogę sądową. Wszystkie te konsekwencje są jasno komunikowane przez rzetelnych chwilówkodawców. Wielu z nich oferuje także możliwość wydłużenia terminu spłaty pożyczek i zachęca do kontaktu z instytucją w przypadku pojawienia się problemów z regulowaniem zobowiązań. Zawsze warto więc korzystać z usług rozpoznawalnych podmiotów pożyczkowych, które mają doświadczenie w rozwiązywaniu takich sytuacji. Najgorsze bowiem, co mógłbyś wówczas zrobić, to zaciąganie kolejnych zobowiązań na poczet spłaty poprzednich.

Dla kogo pożyczka w SKOK, dla kogo chwilówka?

Jeżeli interesowałeś się kiedykolwiek zasadami działalności SKOK-ów lub skorzystaniem z ich oferty pożyczkowej, to zapewne warunki, na jakich można to uczynić nie są Ci obce. W przypadku, w którym szybki czas udzielenia pożyczki nie jest Twoim priorytetem, a być może rozważasz również skorzystanie z innych produktów finansowych, skieruj swoje kroki do oddziału wybranej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Tylko w ten bowiem sposób możesz uzyskać pełnię informacji na temat oferty tych instytucji. Najlepiej samodzielnie sprawdzić czy propozycje SKOK-ów rzeczywiście są bardziej atrakcyjne i łatwiej dostępne niż te proponowane w sektorze bankowym. Jednakże brak transparentności dla nas jest niewątpliwym minusem.

W dobie Internetu i ciągłego pośpiechu, można jednak przypuszczać, że szukając najlepszej oferty pożyczki zależy Ci na sprawnym i szybkim przeprowadzeniu całego procesu. Jeżeli nie potrzebujesz zbędnych zobowiązań w postaci zapisywania się do spółdzielni lub stowarzyszeń, a cenisz sobie możliwość pozyskania dodatkowej gotówki w krótkim czasie, z przejrzystymi warunkami i przy minimum formalności, zdecyduj się na chwilówkę. Co więcej, pożyczając pierwszy raz u wybranego chwilówkodawcy, możesz liczyć na brak dodatkowych kosztów i załatwienie całej sprawy bez wychodzenia z domu. W dzisiejszych czasach najbardziej cenione są proste, szybkie i wręcz intuicyjne rozwiązania, a takie daje obecnie rynek pozabankowych firm pożyczkowych.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • K
  KS22
  23.07.2019, 08:24

  hmm.. jak dla mnie pożyczka w SKOKu jest lepsza od chwilówki ze wzgledu na niskie raty. prawdopodobnie mniejsza szansa na zadłużenie się. przecież wcale nie jest tak łatwo oddać 1000 zł po 30 dniach. lepiej już spłacić więcej w skoku a mieć pewnosc spłaty.