Przegląd rynku pożyczek pozabankowych – czerwiec i lipiec 2019

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-09-03
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 30)

Początek wakacji dla rynku pożyczek pozabankowych nie zapowiadał się obiecująco. W czerwcu udzielono co prawda nieco więcej pożyczek w ujęciu ilościowym, ale ich łączna wartość była niższa niż w czerwcu 2018 roku. Lipiec pokazał jednak, że Polacy nadal chętnie pożyczają pieniądze w okresie urlopowym. Sektor pozabankowy odnotował bowiem w tym miesiącu znaczne wzrosty w stosunku do lipca ubiegłego roku. Jak wygląda obecnie sprzedaż pożyczek pozabankowych i co może mieć na nią wpływ? Sprawdziliśmy.

Czerwiec 2019 – mało obiecujący dla pożyczek pozabankowych

Jeżeli znalazły się firmy pożyczkowe, które spodziewały się nagłego wzrostu sprzedaży wraz z rozpoczęciem wakacji, to mogły się w tym roku nieco przeliczyć. Choć w porównaniu do czerwca 2018 roku różnice w ujęciu wartościowym i ilościowym nie były imponujące, to jednak tegoroczny czerwiec mógł nie napawać pożyczkodawców optymizmem. Miesiąc otwierający wakacje przyniósł bowiem spadek w wartości udzielonych pożyczek przy jednoczesnym niewielkim wzroście ich ilości.

Porównanie rok do roku pierwszych sześciu miesięcy sprzedaży w sektorze pożyczek pozabankowych również nie wypadło z korzyścią dla 2019-stego. Spójrzmy zatem na szczegółowe dane liczbowe obrazujące sytuację rynku pożyczkowego w czerwcu tego roku oraz zestawienie tych wartości z rokiem ubiegłym.

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

Rynek pożyczkowy w czerwcu 2019 – ujęcie wartościowe i ilościowe

Pożyczkodawcy działający na polskim rynku pożyczkowym w czerwcu 2019 podpisali z klientami umowy na chwilówki i pożyczki na raty o łącznej wartości 603 mln zł. W ujęciu ilościowym pożyczkobiorcy zdecydowali się przyjąć na siebie 237,9 tys. zobowiązań. Średnia wartość pożyczki udzielonej konsumentom wyniosła 2 534,8 zł. W raporcie przygotowywanym co miesiąc przez BIK, znalazło się również podsumowanie dla udzielonych pożyczek pozabankowych w pierwszym półroczu 2019 roku. W okresie styczeń-czerwiec podpisano umowy na 1 374, 1 tys. pożyczek o łącznej wartości 3,558 mld zł.

We wspomnianych pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku, zobowiązania na kwoty powyżej 5 tys. zł stanowiły aż 41% wartości wszystkich zaciągniętych pożyczek. W ujęciu liczbowym było to natomiast 11%. Nadal najchętniej pożyczamy natomiast drobne kwoty, do 1 tys. zł. Pożyczki o tej wartości stanowiły bowiem 39% wszystkich zobowiązań w ujęciu liczbowym. Ich wartościowy udział w rynku to natomiast 9%. Warto również wspomnieć o tym, że pożyczki do 1 tys. zł zanotowały w pierwszym półroczu 2019 r. dodatnią dynamikę na poziomie (+6,4%), podobnie, jak zobowiązania powyżej 5 tys. zł, dla których wzrost sprzedaży wyniósł (+1,8%).

Zestawienie przedstawionych danych liczbowych zawarliśmy w zamieszczonej poniżej tabeli:

ilość i wartość pożyczek pozabankowych w czerwcu 2019 - tabela

Tak przedstawiała się sytuacja sprzedaży w pozabankowym sektorze pożyczkowym po zamknięciu pierwszego półrocza 2019 roku. Dla lepszego zorientowania, warto przyjrzeć się również zestawieniu powyższych wartości z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie roku 2018.

Czerwiec i pierwsze półrocze 2019 – porównanie rok do roku i miesiąc do miesiąca

W czerwcu bieżącego roku firmy pożyczkowe udzieliły o 3,5% procenta mniej pożyczek w ujęciu wartościowym niż w czerwcu 2018. Rozpatrując jednak aspekt ilościowy zaciągniętych zobowiązań, zauważymy w porównaniu tych okresów wzrost o 2,8%. Okazuje się, że choć ilościowo pożyczamy więcej, to średnia wartość udzielonej pożyczki spadła rok do roku o 6,1%. Niewielkie spadki da się również zaobserwować zestawiając ze sobą pierwsze półrocza 2018 i 2019 roku. W tym drugim ilościowa sprzedaż pożyczek spadła o 0,2% w stosunku do 2018, a wartościowa o 0,1%.

Ważnym wskaźnikiem porównawczym jest również dynamika ilości udzielonych pożyczek. Największy spadek zanotowały w pierwszym półroczu 2019 pożyczki o kwotach mieszczących się w przedziale od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł. Była to różnica rzędu -8,1%.

Jak przedstawia się natomiast porównanie maja 2019 do czerwca b.r.? Tu również mamy spadki. W ujęciu ilościowym -1,1%, a w wartościowym -2,8%. Jak na tak krótki okres czasu i perspektywę zbliżających się wydatków w okresie letnim, sytuacja ta mogła być nieco zaskakująca.

Zestawienie porównujące dane z rynku pożyczkowego rok do roku i miesiąc do miesiąca, przedstawiliśmy za pomocą tabeli:

porównanie ilość i wartość pożyczek pozabankowych w czerwcu 2019 - tabela

Jak widać, różnice przedstawione powyżej są naprawdę nieznaczne. Nie można jednak przyjąć, że zwiastowałyby pojawienie się rok do roku większego zainteresowania produktami z pozabankowego sektora pożyczkowego. Widać to również na opracowanym przez BIK wykresie, obrazującym dynamikę sprzedaży pożyczek:

dynamika sprzedaży pożyczek czerwiec 2019

Źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – Lipiec 2019

Z powyższego wykresu wynika, że od kwietnia bieżącego roku dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowym zaczyna przyjmować tendencję ujemną. Czy lipiec 2019 utrzymał ten trend spadkowy?

Lipiec 2019 – miesiąc wzrostów na rynku pożyczkowym

Jakiś czas temu, Związek Banków Polskich przeprowadził badanie mające na celu wykazanie tego, na co Polacy pożyczają pieniądze w wakacje. Okazało się, że jest to nie tylko pokrycie kosztów związanych z letnimi wyjazdami, ale również tak pragmatyczna kwestia, jak choćby przeprowadzenie remontu mieszkania. Tak, czy inaczej, lipiec 2019 był korzystnym miesiącem dla rynku pożyczek pozabankowych, co najlepiej oddają poniższe dane liczbowe.

Rynek pożyczkowy w lipcu 2019 – ujęcie wartościowe i ilościowe

W lipcu bieżącego roku firmy pożyczkowe udzieliły swoim klientom 252,6 tys. pożyczek krótkoterminowych oraz ratalnych na łączną kwotę 634 mln zł. Choć średnia wartość udzielonego zobowiązania wyniosła jedynie 2 509 zł, to i tak suma sprzedanych pożyczek w stosunku do krótkiego okresu czasu, jakim jest miesiąc, mogła się niektórym wydawać imponująca. Podsumowując pierwsze siedem miesięcy 2019 roku, Biuro Informacji Kredytowej podało w raporcie, że w tym przedziale czasowym udzielono łącznie 1615 tys. pożyczek o wartości 4,167 mld zł.

Niewielkie zmiany w porównaniu do czerwca b.r., nastąpiły w udziale procentowym w sprzedaży pożyczek o określonych wartościach. I tak – pożyczki powyżej 5 tys. zł stanowiły 40% wartości zobowiązań udzielonych w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku oraz 11% ich ilości. W tym drugim aspekcie prym wiodły niezmiennie pożyczki niskokwotowe (do 1 tys.zł), które stanowiły 38% wszystkich udzielonych zobowiązań, natomiast wartościowo ich udział w sprzedaży to 9%.

To właśnie dla pożyczek o wartości poniżej 1 tys. zł, dynamika ilościowa w okresie styczeń-lipiec 2019 miała tendencję wzrostową na poziomie +6,6%. Dużo niższą, ale nadal dodatnią wartość (+0,4%) zanotowała dynamika dla pożyczek powyżej 5 tys. zł. W tej kategorii nie odnotowano więc znaczących wahań.

Zobrazowanie przedstawionych danych zamieściliśmy w postaci poniższej tabeli:

ilość i wartość pożyczek pozabankowych w lipcu 2019 - tabela

Tak w ujęciu ilościowym, jak również wartościowym lipiec przyniósł znaczne wzrosty na rynku pożyczek pozabankowych. Są one widoczne nie tylko w podsumowaniu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku, ale również w stosunku do danych czerwca 2019.

Lipiec 2019 – porównanie rok do roku i miesiąc do miesiąca

Porównując dane z rynku pożyczkowego z lipca 2018 roku i lipca bieżącego roku nie sposób pominąć znacznego wzrostu (+11,8%) w ilości zaciągniętych zobowiązań oraz +2,8% w ich wartości ogólnej. Być może te procentowe wskaźniki mogą się wydawać dla niewprawnego obserwatora niezbyt imponujące. Biorąc jednak pod uwagę liczby i kwoty, od których są obliczane, perspektywa zmienia się diametralnie. Jedynym spadkiem w porównaniu lipca 2018 do lipca 2019 jest właściwie tylko średnia kwota jednorazowej pożyczki, która w tym roku była niższa o 8,1%.

Porównując ze sobą pierwsze siedem miesięcy zeszłego oraz bieżącego roku nie zauważymy jednak znaczących różnic. Ilość udzielonych pożyczek w okresie od stycznia do lipca 2019 wzrosła o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, natomiast wartość przyjętych przez pożyczkobiorców zobowiązań była niemal identyczna.

Znaczne wzrosty zauważymy natomiast porównując czerwiec 2019 do lipca 2019. W tym zestawieniu ilość udzielonych pożyczek wzrosła aż o 7,7%, natomiast ich wartość o 4,7%. Pamiętajmy, że jest to porównanie jedynie miesiąc do miesiąca.

Jeżeli zestawimy ze sobą dynamiki sprzedaży pożyczek z okresu styczeń – lipiec 2019 do tego samego przedziału czasowego w 2018 roku, to okaże się, że pożyczki z zakresu od 1 tys. zł do 1,5 tys. zanotowały spadek o 6,7%, natomiast te od 3 tys. do 5 tys. zł o 6,2%.

Zestawienie wszystkich powyższych danych zawarliśmy tradycyjnie w tabeli:

porównanie ilość i wartość pożyczek pozabankowych w lipcu 2019 - tabela

Jak pokazują dane liczbowe, lipiec 2019 był zdecydowanie dobrym miesiącem dla rynku pożyczek pozabankowych tak w porównaniu miesiąc do miesiąca, jak rok do roku. Poniższy wykres świetnie obrazuje tendencje wzrostowe sprzedaży po spadkach odnotowanych w miesiącach poprzednich:

dynamika sprzedaży pożyczek lipiec 2019

Źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – Wrzesień 2019

Sierpień, jako kolejny miesiąc wakacji oraz następujący po nim ostatni kwartał roku, mogłyby zwiastować utrzymanie wzrostów w dynamice sprzedaży pożyczek pozabankowych. Czy tak będzie rzeczywiście? Zapewne zależy to od wielu czynników.

Czerwiec i lipiec 2019 – co mówią dane o sprzedaży pożyczek?

Czerwiec 2019 pomimo niewielkich spadków, nie odbiegał znacząco pod względem sprzedaży produktów pożyczkowych od analogicznego okresu w zeszłym roku. Popyt na chwilówki czy pożyczki na raty utrzymuje się raczej na stałym poziomie i nic nie zapowiada istotnych zmian w tym obszarze. Specyfika czerwca, jako miesiąca przełomowego pomiędzy rokiem szkolnym, a czasem urlopów dyktuje nieznaczne spadki w zainteresowaniu pożyczaniem pieniędzy. Decyzje zakupowe, czy inwestycyjne przychodzą najczęściej nieco później.

Powyższe stwierdzenie doskonale obrazuje to, co na rynku pożyczkowym wydarzyło się w lipcu 2019. Wzrosty właściwie w każdym aspekcie pokazują, że Polacy w okresie letnim chętnie pożyczają pieniądze i to, jak wspominaliśmy wcześniej, nie tylko na sfinansowanie wakacyjnych podróży, ale także na np. remont mieszkania.

Dane zebrane przez BIK zdają się potwierdzać tezę, że pożyczki pozabankowe są wg naszych rodaków produktem niezwykle potrzebnym. Atrakcyjne oferty pożyczkodawców takie, jak np. darmowe chwilówki, cieszą się od dawna bardzo dużą popularnością i dla wielu stanowią najbardziej komfortowe wyjście w momencie pojawienia się potrzeby pozyskania dodatkowej gotówki.

W oczekiwaniu na konsekwencje nowelizacji ustawy antylichwiarskiej

W obliczu wprowadzenia w życie założeń znowelizowanej ustawy antylichwiarskiej, pojawiło się wiele przewidywań i obaw dotyczących dalszej przyszłości firm pożyczkowych z polskiego sektora pozabankowego. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych stara się znaleźć dogodne wyjście z tej patowej sytuacji i nie czekać na pojawienie się pierwszych doniesień o upadających firmach pożyczkowych. Każdy następny miesiąc pokazuje, że zainteresowanie konsumentów produktami z branży jest wysokie.

Niestety, nawet wzrastający sukcesywnie popyt może okazać się niewystarczający, jeśli pożyczkodawcom prowadzenie działalności przestanie się po prostu opłacać. Najnowsze doniesienia (za Puls Biznesu) mówią już o 10% spadku zysków w największych firmach pożyczkowych. Skoro dane zebrane w raportach BIK dobitnie pokazują, że pożyczkowe produkty pozabankowe są potrzebne, to warto, aby znaleziono kompromis, z którego korzyści będą płynęły dla wszystkich zainteresowanych stron.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  Sponsorujemy

  Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

  Nasze wyróżnienia

  Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

  Nasi partnerzy

  Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo