Spektakularne zmiany w zawodzie komornika

Aktualizacja: 2019-11-08
Data publikacji: 2018-07-26
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.8
(ilość ocen: 35)

Rok 2018 przyniesie komornikom ogrom zmian. Skutki ich wprowadzenia odczują z pewnością nie tylko oni, ale również dłużnicy. Które kwestie ulegną zmianie? Czy nowe prawo przyniesie korzyści osobom, które zmagają się z egzekucją komorniczą? Sprawdźmy.

Nie ulega wątpliwości, że zawód komornika nie budzi obecnie pozytywnych skojarzeń. Także poziom zaufania, jakim Polacy darzą przedstawicieli tej profesji, pozostawia wiele do życzenia. Celem wprowadzenia nowego prawa jest więc przede wszystkim podniesienie standardów pracy komornika oraz przywrócenia zaufania publicznego do tego zawodu.

Nowa ustawa o komornikach sądowych

Obecnie kwestie obowiązków komorników sądowych reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian może potwierdzać fakt, że na przestrzeni ostatnich 20 lat, dokument był nowelizowany aż… czterdzieści razy. Stawiając na kompleksowe rozwiązania, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekty dwóch nowych ustaw — ustawy o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawy o kosztach komorniczych. Głównym celem wprowadzenia nowego prawa jest zwiększenie zaufania do komorników i zerwanie z wizerunkiem nastawionych na zysk przedsiębiorców, żerujących na „biednych dłużnikach”. Zapisy nowych ustaw wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Jakie zmiany przyniosą?

Wymagania w stosunku do komorników

Zgodnie z nowym prawem, osoby, które będą chciały wykonywać zawód komornika, muszą ukończyć 28, a nie jak dotychczas – 26 lat. Komornik nie będzie mógł być starczy niż 65 lat, co oznacza obniżenie górnej granicy wieku o 5 lat. Co ważne, przedstawiciel tego zawodu będzie musiał posiadać… wykształcenie prawnicze. Taki wymóg ma szansę przełożyć się na poprawę etyki i rzetelności w toku realizowanych czynności. Jeśli komornik, który pracuje obecnie w zawodzie, nie spełnia takiego wymogu, będzie musiał ukończyć studia prawnicze w ciągu 7 lat od wejścia w życie ustawy. Jeśli nie dopełni takiego obowiązku, nie będzie mógł w dalszym ciągu wykonywać zawodu komornika. Zgodnie z nowym prawem, komornicy nie będą mogli:

  • prowadzić działalności gospodarczej;
  • pełnić funkcji członka rady nadzorczej czy członka zarządu spółki prawa handlowego;
  • posiadać dodatkowego zatrudnienia, poza tym, mającym charakter dydaktyczny, naukowy lub naukowo-dydaktyczny.

Zmianie ulegną również procedury dotyczące badań lekarskich, kwalifikujących do zawodu komornika. Aby wykonywać taką profesję, nie wystarczy jedynie zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy. Od 1 stycznia 2019 roku konieczne będzie wykonanie kompleksowych badań, określających nie tylko ogólny stan zdrowia fizycznego kandydata, ale również jego stan psychiczny. Taki wymóg ma znacząco ograniczyć ryzyko agresywnych, napastliwych i konfliktowych zachowań wobec dłużników i osób trzecich.

Łatwiejsze odwołanie ze stanowiska

Odwołania komornika ze stanowiska będzie mógł dokonać prezes sądu lub Minister Sprawiedliwości. Powodem do podjęcia takiej decyzji może być m.in.:

  • ukończenie 65. rok życia;
  • spowodowanie niedoboru finansowego, polegającego na wydatkowaniu środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem, w wysokości przekraczającej 15 000 złotych;
  • brak zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • uporczywe lub rażące naruszanie przepisów w zakresie ustalenia wysokości opłat;
  • uporczywe lub rażące naruszanie przepisów o dopuszczalności przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela;
  • uporczywe lub rażące naruszanie przepisów o dopuszczalności powierzania czynności asesorom.

Zwiększenie zakresu obowiązków

Zgodnie z nowym prawem obowiązkiem komornika będzie osobiste przeprowadzanie wskazanych czynności. Takie zapisy ograniczą więc rolę aplikantów oraz asesorów, którzy dokonywali dotychczas większość egzekucji.

Nagrywanie i formularz

W związku z powtarzającymi się skargami na terenowe czynności komorników nowa ustawa wprowadza obowiązek … nagrywania interwencji przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Takie nagrania mają być każdorazowo dołączane do akt postępowania. Po to, by w przypadku otrzymania skargi bez problemu odtworzyć przebieg działań.

Kolejną zaskakującą zmianą jest obowiązek wręczania dłużnikom formularza skargi przez komornika. Jak pokazują statystyki, aż 80 proc. skarg na czynności komorników nie jest uwzględniana nie ze względu na brak przesłanek do ich złożenia, ale z powodu formalnych uchybień. Jeśli dłużnik zdecyduje, że komornik dopuścił się nadużyć lub nie dopełnił odpowiednio swoich obowiązków, wypełni po prostu otrzymany przez niego druk i złoży dokument we wskazanym miejscu.

Przymusowe otwarcie mieszkania dłużnika tylko w asyście policji

Nowa ustawa zakłada, że przymusowe otwarcie drzwi mieszkania dłużnika lub przeszukanie lokalu może nastąpić wyłącznie w asyście policji. Policja będzie miała również obowiązek, na wezwanie komornika, udzielić mu pomocy przy czynnościach egzekucyjnych. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa zadaniem policjantów będzie powiadomienie prezesa właściwego sądu rejonowego i zażądanie od komornika wpisania zastrzeżeń do protokołu czynności.

Rejonizacja komorników

Od stycznia 2019 roku wszystkie czynności egzekucyjne zostaną objęte rejonizacją. Ograniczenie te nie będą obowiązywać jedynie komorników, którzy nie posiadają zaległości w prowadzonych przez siebie sprawach.

Precyzyjny wykaz ruchomości niepodlegających zajęciu

Odmienne interpretacje zapisów aktualnie obowiązującej ustawy sprawiały, że często trudno było jednoznacznie określić, które ruchomości niezbędne do codziennej egzystencji, dłużnik mógł ochronić przed zajęciem. Aby wyeliminować takie scenariusze, nowe prawo wprowadzi katalog ruchomości, których komornik nie będzie mógł zająć. Chodzi tu przede wszystkim o sprzęty, niezbędne do codziennego funkcjonowanie: lodówkę, pralkę, łóżko czy kuchenkę służącą do przygotowywania posiłków.

Brak możliwości zajęcia ruchomości należącej do osoby trzeciej

Zgodnie z nowym prawem, komornik nie będzie mógł zająć ruchomości należącej do osoby trzeciej. Dotychczas było to możliwe, a jedyną obroną poszkodowanego była konieczność wystąpienia do sądu o wyłączenie danej ruchomości spod egzekucji. Niestety, taki proces był nie tylko kosztowny, ale również czasochłonny.

Nowy system opłat egzekucyjnych

Istotnym zmianom ulegnie także system naliczania opłat egzekucyjnych. Co się zmieni? Zamiast dwóch aktualnie obowiązujących stawek (15 proc. i 8 proc.) od wyegzekwowanych przez komornika kwot, pojawią się aż trzy nowe (10 proc., 5 proc. i 3 proc.). Ich wysokość będzie uzależniona od sposobu i terminu dokonania spłaty długu. Mówiąc w sporym uproszczeniu, im wcześniej dłużnik ureguluje swoje zadłużenie, tym mniej zapłaci. Choć nowe prawo miało usprawnić i ujednolicić system naliczania opłat, wiele wskazuje na to, że… mocno go skomplikuje.

Komornik to jedna z najpoważniejszych konsekwencji niespłacania chwilówki. Do tej pory, jego wizyta u wielu dłużników wywoływała ogromny stres. Wszystko przez głośne historie nadużyć ze strony komorników. Nowe przepisy mają ograniczyć stosowane przez nich, nielegalne praktyki.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo