Upadłość firmy — jak i kiedy ją ogłosić?
4 (80%) 1 głosów

Upadłość firmy — jak i kiedy ją ogłosić?

Upadłość ogłasza się wobec przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, czyli zaprzestał wykonywania wymagalnych zobowiązać pieniężnych. W artykule sprawdzimy, jak ogłosić upadłość, w którym momencie należy to zrobić oraz jakie konsekwencje przyniesie taki „ruch”.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (67.98%) 516 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.34%) 1092 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.4%) 365 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Okresowa niewypłacalność czy przejściowe kłopoty finansowe mogą przytrafić się każdemu przedsiębiorcy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że prowadzenie firmy wiąże się właśnie z takim ryzykiem. Jeśli chwilowe problemy z płynnością finansową nabiorą trwałego charakteru i staną się dla właściciela firmy codziennością, jedynym wyjściem z trudnej sytuacji może się okazać ogłoszenie upadłości.

Czym jest upadłość firmy?

Mówiąc w sporym uproszczeniu, upadłość, zwana powszechnie bankructwem, to niemożność wykonywania wymagalnych zobowiązać pieniężnych przez przedsiębiorcę. Podstawą prawną określającą zagadnienia związane z upadłością firm jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość mogą ogłosić zarówno potężne korporacje, jak i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą, upadłość ma prawo ogłosić każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przepisy ustawy stosuje się także do:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wspólników spółki partnerskiej.

Ważne: wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel.

Kiedy ogłosić upadłość?

Upadłość firmy należy ogłosić w momencie, kiedy ta staje się niewypłacalna i nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań finansowych. Warto dodać jednak, że aby ogłoszenie upadłości było możliwe, taki stan rzeczy powinien mieć charakter permanentny, a nie jedynie przejściowy. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z zapisami prawa upadłościowego:

 • domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące;
 • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące;
 • domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Jak ogłosić upadłość?

Aby ogłosić upadłość, należy złożyć wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Zgodnie z prawem taki dokument powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku — inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej — imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 2. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności, lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089).

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1000 zł i dłużnik starający się o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nie może zostać z niej zwolniony. Wnioskodawca ma również obowiązek uiszczenia zaliczki, przeznaczonej na niezbędne wydatki, powstałe w toku postępowania. Jej wysokość wynosi równowartość jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,51 zł. Taką kwotę będzie więc musiał uiścić wnioskodawca.

Ważne: prawo określa nie tylko niezbędne elementy wniosku o ogłoszenie upadłości, ale również moment, w którym należy go złożyć. Zgodnie z Art 21 dłużnik ma na to 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeśli składasz wniosek o ogłoszenie upadłości jako dłużnik, koniecznie dołącz do niego:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 9. oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Co po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości?

Złożenie wniosku jest zazwyczaj pierwszym krokiem na długiej (i nierzadko wyboistej) drodze do ogłoszenia upadłości. Taki ruch inicjuje dopiero drobiazgowe postępowanie sądowe, w którego toku sąd ocenia zaistnienia podstaw upadłości. Podczas trwania postępowania sądowego dłużnik może kontynuować prowadzenie działalności.

Warto pamiętać przy tym, że ma obowiązek wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, zwłaszcza względem urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następstwem złożenia wniosku może być zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy. Celem takiego działania jest zabezpieczenie składników majątku dłużnika celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości a zaspokojenie roszczeń wierzycieli

Wbrew obiegowej opinii, ogłoszenie upadłości nie oznacza wcale, że roszczenia względem wierzycieli „rozpłyną się w powietrzu”. Jeśli sąd uzna upadłość, cały majątek dłużnika stanie się masą upadłościową, służącą zaspokojeniu wierzycieli. Bez względu na to, czy poszczególne jego składniki były wykorzystywane do prowadzenia działalności, czy służyły jedynie w celach prywatnych.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook