Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – co warto o nich wiedzieć?
4 (80%) 1 głosów

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego – co warto o nich wiedzieć?

Osoba, objęta ubezpieczeniem społecznym ma prawo do świadczeń, wynikających z tego tytułu. W artykule sprawdzimy, jakie zasiłki pieniężne gwarantują ubezpieczenia społeczne w przypadku choroby, niezdolności do pracy, macierzyństwa czy śmierci osoby ubezpieczonej.

Celem ubezpieczeń społecznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu określonych zdarzeń, takich jak zajście w ciążę, choroba czy wypadek nie są w stanie utrzymać się z własnej pracy. Świadczenia wypłacane w ramach ubezpieczeń społecznych mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni.

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego

W ramach ubezpieczenia społecznego możesz otrzymać:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek rehabilitacyjny,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy otrzyma osoba ubezpieczona, która z powodu choroby stała się niezdolna do wykonywania pracy. Takie świadczenie przysługuje pracownikowi, który wykonuje pracę nakładczą, a także poborowemu odbywającemu służbę zasadniczą od 34 dnia choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat-od 15 dnia choroby). Przez pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie wypłaca pracodawca (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat – za pierwsze 14 dni), a później-Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w okresie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiary zasiłku. Miesięczna kwota zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. podstawy jego wymiaru (za okres pobytu w szpitalu jest to 70 proc.). Ubezpieczony może otrzymać także zasiłek w wysokości 100 proc. jego wymiaru. Dzieje się tak, jeśli niezdolność do pracy:

 • przypada w okresie ciąży,
 • jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek rehabilitacyjny

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która wyczerpała prawo do pobierania zasiłku chorobowego, jednak w dalszym ciągu nie jest zdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności.

Jak długo przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres potrzebny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. O tym, czy osoba ubezpieczona je otrzyma, decyduje ZUS.

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

Przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia, ubezpieczony otrzymuje 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Przez kolejne miesiące – 75 proc. Jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, świadczenie wypłacane jest w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy mogą otrzymać wyłącznie osoby ubezpieczone, posiadające status pracowników. Warunkiem otrzymania świadczenia jest także:

 • obniżenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia na skutek poddania się rehabilitacji zawodowej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, lub
 • przesunięcie pracownika na inne, dostosowane do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy stanowisko u tego samego pracodawcy na skutek zmian w stanie zdrowia.

Jak długo przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Prawo do pobierania zasiłku wyrównawczego przysługuje w okresie rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Podstawa wymiaru zasiłku wyrównawczego

Kwota zasiłku stanowi różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wypłacanym za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego, albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko (np. w ramach rodziny zastępczej). Z takiego świadczenia może skorzystać także ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek rodziny, jeżeli:

 • matka dziecka umrze lub porzuci dziecko oraz
 • osoby te przerwą zatrudnienie, lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jak długo przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Więcej informacji na temat urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego znajdziesz w artykule: Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w 2018 roku.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego — 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie opieki nad:
A. dzieckiem w wieku do 8 roku życia w przypadku:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem,
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w zakładzie opieki zdrowotnej,

B. chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
C. innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, teściem lub teściową, dziadkiem lub babcią, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi powyżej 14 lat — jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Jeśli opieka dotyczy dziecka do 14 r.ż., zasiłek opiekuńczy można pobierać podczas okresu sprawowania opieki, jednak nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli opieka jest sprawowana nad innym członkiem rodziny lub dzieckiem powyżej 14 lat, to zasiłek opiekuńczy wypłacany jest maksymalnie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, wypłacanym na pokrycie kosztów pogrzebu. Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • członka rodziny jednej z tych osób, czyli:

1. małżonka (wdowa i wdowiec);
2. rodziców, ojczyma, macochy oraz osób przysposabiających;
3. dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
4. przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3;
5. rodzeństwa;
6. dziadków;
7. wnuków;
8. osób, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kwota zasiłku pogrzebowego

Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie 4000 zł. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12) oraz przedstawieniu dowodów poniesionych kosztów pogrzebu.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook