Regulamin „Bon na 50 zł”

 

 

Regulamin z dnia 29.10.2015 dotyczący Promocji

Bon na 50 zł

 

1.Postanowienia ogólne
1.1.Akcja promocyjna „Bon na 50 zł” („Promocja”) organizowana jest przez NEWTONE S.C. z siedzibą w Puławach, ul. Piłsudskiego 85, 24-100 Puławy, NIP: 7162805683, Regon 060773244 zwanej Organizatorem, na rzecz Net Credit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytnia 15 lok 21b, NIP: 527-267-02-66,

. zwanej dalej Organizatorem.

1.2.Promocja stanowi formę sprzedaży premiowej usług finansowych świadczonych przez Net Credit i polega na przyznaniu Pożyczkobiorcy kuponu podarunkowego PASS, wydawanego przez spółkę Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) („Bon”), w związku z zawarciem umowy pożyczki Net Credit pod warunkiem dokonania terminowej spłaty kwoty należnej Net Credit – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie promocji („Regulamin Promocji”). Celem Promocji jest wzbudzenie zainteresowania ofertą Organizatora, a w szczególności ofertą pożyczki Net Credit, jak również promowanie zachowań polegających na terminowym regulowaniu należności.

1.3.Warunki Promocji reguluje niniejszy Regulamin Promocji.
1.4.Promocja trwa w okresie od dnia 27.10.2015 od godziny 00:01 do dnia 31.10.2015 włącznie do

godziny 23:59 („Okres Trwania Promocji”).

 

2.Uczestnictwo w Promocji

2.1.Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów Net Credit, tj. osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. a)  przed dniem 28.10.2015 nie zawarły żadnej umowy z Net Credit,
  2. b)  przed dniem 28.10.2015 nie złożyły wniosku o udzielenie pożyczki w Net Credit
  3. c)  w Okresie Trwania Promocji pierwszym wnioskiem o udzielenie pożyczki, jaki zostanie przez nich złożony, będzie wniosek o udzielenie pożyczki „Net Credit” oferowanej przez Net Credit.

2.2.Promocja obejmuje wyłącznie takich nowych klientów, którzy w Okresie Trwania Promocji złożą wniosek o udzielenie pożyczki „Net Credit” oraz dokonają przelewu weryfikującego ich tożsamość

Warunki złożenie wniosku o pożyczkę „Net Credit” znajdują się na stronie internetowej www.netcredit.pl.

2.3.Pożyczkobiorca może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji, o czym zobowiązany jest poinformować Organizatora przed zawarciem umowy pożyczki „Net Credit”.

 

3.Zasady Promocji

3.1.Promocja polega na przyznaniu przez Organizatora Pożyczkobiorcy Bonu, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
a)Pożyczkobiorca złoży wniosek o pożyczkę poprzez link: http://tracking.affiliate44.com/SHx

b)Pożyczkobiorca po złożeniu wniosku, potwierdzi swoje dane przelewem na konto „Net Credit”

3.2.Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych przez Pożyczkobiorcę na formularzu w Net Credit, Organizator prześle Bon przesyłką poleconą na adres Pożyczkobiorcy wskazany we wniosku złożonym o pożyczkę w „Net Credit” w terminie do 20.11.2015.

3.3.Pożyczkobiorca uprawniony jest do uzyskania informacji o spełnieniu warunków koniecznych do uzyskania Bonu oraz informacji związanych z zasadami funkcjonowania Promocji w drodze elektronicznej, wysyłając zapytanie na adres e-mail:lista@chwilowo.pl

3.4.Bon będzie możliwy do wykorzystania w punktach akceptujących bony Sodexo, których lista znajduje się na stronie internetowej http://dlaciebie.sodexo.pl/karty.

4.Tryb reklamacyjny

4.1.Reklamacje można składać osobiście lub przez pełnomocnika, lub drogą elektroniczną (adres e-mail wskazany w pkt 3.3 Regulaminu Promocji) w terminie 30 dni liczonych od dnia dokonania przelewu weryfikacyjnego na konto „Net Credit”.

4.2.Reklamacje zgłoszone po terminie wskazanym w pkt 4.1 Regulaminu Promocji nie będą rozpatrywane.

4.3.Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Organizatora. Jeżeli, z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 14-dniowy nie może zostać dotrzymany, Organizator poinformuje Pożyczkobiorcę przed upływem tego terminu o prowadzonym postępowaniu i przyczynie opóźnienia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.4.O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Pożyczkobiorcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę.

4.5.W przypadku wnoszenia reklamacji Pożyczkobiorca ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

5.Dane osobowe Pożyczkobiorcy

5.1.„Net Credit” jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.2.Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorców odbywa się na potrzeby Promocji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy pożyczki w Okresie Trwania Promocji, o czym „Net Credit” poinformuje Pożyczkobiorcę przed zawarciem umowy pożyczki „Net Credit”.

5.3.W zakresie ochrony danych osobowych nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie

5.4 Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Pożyczkodawcę danych niezbędnych do wysyłki Bonu przez Organizatora.

Promocji stosuje się odpowiednie postanowienia umowy pożyczki oraz obowiązujące przepisy prawa.

6.Postanowienia końcowe

6.1.Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

6.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Pożyczkobiorcy Bonu z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy.

6.3. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://chwilowo.pl/regulamin-bon-na-50-zl

Niniejszy Regulamin Promocji obowiązuje w Okresie Trwania Promocji od dnia 29.10.2015 do dnia 31.10.2015 roku włącznie.