Regulamin

§ 1. Definicje
Użytym w Regulaminie pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie:

Usługodawca – Finelf sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, NIP: 7252182843

Serwis lub chwilowo.pl – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem http://www.chwilowo.pl.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Specyfikacja usługi – charakterystyka i warunki oferowanej usługi, określone indywidualnie dla Użytkownika.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

Gość – osoba odwiedzająca stronę Serwisu, uprawniona do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), dostępny na stronie www.chwilowo.pl.

Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka lub „cookies” – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Forum – komentarze Użytkowników moderowane przez Usługodawcę w Serwisie

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej http://www.chwilowo.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, jest administrowany przez Finelf sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, NIP: 7252182843.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Głównym celem działania Serwisu jest:
  a) umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz Forum;
  b) otrzymywania Informacji handlowych;
  c) prowadzenie porównywarki chwilowo.pl, która jest partnerem firm pożyczkowych, które oferują pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a w szczególności ustawy o kredycie konsumenckim;
  d) podawanie do wiadomości publicznej wszystkich informacji, które są tworzone rzetelnie i pochodzą z ofert firm pożyczkowych, z którymi współpracuje Serwis chwilowo.pl.
 7. Serwis nie prowadzi:
  1. pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528);
  2. niezależnego doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych;
  3. pośrednictwa ubezpieczeniowego;
  4. świadczenia usług pomocy prawnej.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
  Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu. Więcej szczegółów znajduje się w załączonej Polityce prywatności.

§ 4 Wymagania techniczne Sewisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania i poprawnego działania Serwisu muszą zachowywać następujące minimum sprzętowe:
  • Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz],
  • MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10,
  • [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym,
  • RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
  • Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024],
  • Mysz,
  • Klawiatura,
  • MS Internet Explorer 7.0 lub Firefox 3.0.

§ 5. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik nie będący konsumentem przez umieszczenie materiałów w Serwisie:
  a) wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników zgodnie z celem ich przekazania w celach informacyjnych,
  b) udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego publikowania, wyłącznie w ramach przestrzeni cyfrowej zgodnie z funkcjonalnością i charakterem Serwisu wszystkich dostarczonych materiałów.
 2. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. Użytkownik przesyłający poprzez Serwis formularz danych zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane. Wprowadzenie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, może stanowić podstawę zastosowania wobec Użytkownika sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 5. Zakazane jest podejmowanie prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

§ 6. Zakres usług Serwisu i Forum

 1. Usługodawca przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi dostępu do informacji w Serwisie.
 2. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne, jednakże Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci internet zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę tej usługi. Usługi odpłatne wykonywane są przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika złożone przy wykorzystaniu Serwisu albo przy wykorzystaniu innej formy komunikacji, jeżeli z informacji dotyczących danej usługi wynikać będzie taka możliwość.
 3. Dostęp do usług uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu bez konieczności dokonania rejestracji, w postaci możliwości:
  a) umieszczenia własnych komentarzy na Forum celem uzyskania interakcji z innymi Użytkownikami Serwisu,
  b) pobierania i analizowania ofert firm pożyczkowych.
 4. Za treść ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie odpowiedzialność ponoszą podmioty, które zleciły Usługodawcy zamieszczenie oferty.
 5. W Serwisie dostępne jest również Forum, które jest miejscem, gdzie można wyrażać swoje opinie o firmach pożyczkowych, a także zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi na wszelkie tematy, które z chwilówkami są powiązane. Użytkownik może poddawać komentarzom wszelkie produkty, regulaminy i warunki umów na chwilówki, które dostępne są zarówno w Serwisie jak i poza nim.
 6. Na Forum zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron chyba, że wpis stanowi ważną informację dla innych Użytkowników i nie ma charakteru wyłącznie reklamowego. Jeśli Użytkownik chce poinformować innych użytkowników Forum o nowych chwilówkach i pożyczkach, powinien zamieścić dokładny opis firmy pożyczkowej oraz wszelkie warunki jakie należy spełnić by otrzymać pożyczkę oraz dane wymagane na podstawie przepisów prawa.

§ 7. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, w każdym czasie:
  a) z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
  b) poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na Forum.
 2. Użytkownik w każdym czasie może rozwiązać umowę lub przestać korzystać z Serwisu.
 3. Zakończenie świadczenia Usług nie powoduje usunięcia wpisów Użytkownika na Forum jednakże Użytkownik może żądać usunięcia jego wpisów na Forum lub ich zanonimizowania.

§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do podmiotów innych niż konsumenci, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  a. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych Usług oferowanych przez Serwis,
  d. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
  e. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
  f. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
  g. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  h. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  i. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W przypadku gdy zbierane będą dane osobowe Użytkowników administratorem danych osobowych jest Finelf sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, NIP: 7252182843, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, celu statystycznym oraz prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód lub spełnienia podstaw przetwarzania danych.
 3. Administrator danych uprawniony jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia a także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uregulowaniami z zakresu ochrony danych osobowych, w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy mającej za przedmiot udostępnienie Usługi oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą Klienta po zawarciu tej umowy.
 7. Usługodawca nie udziela telefonicznych informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w administrowanych przez siebie zbiorach.

§ 10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie na adres oddziału Serwisu:
  Finelf sp. z o.o. bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@finelf.com
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.
 6. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://chwilowo.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 20.04.2017