Aneks do umowy pożyczki

Aneks do umowy pożyczki jest dokumentem umożliwiającym wprowadzenie zmian do umowy, która została zawarta z pożyczkodawcą. Spora część umów zawieranych w obrocie gospodarczym, ze względu na wynikłe w trakcie ich obowiązywania okoliczności lub też długi okres trwania, wymaga wprowadzenia do nich drobnych korekt.

Zmian tych można dokonać poprzez aneksowanie, czyli sporządzenie aneksu do zawartej już wcześniej umowy. Przy czym, w umowie najczęściej znajduje się zapis dotyczący tego, że wszelkie zmiany, które zostaną do niej wprowadzone wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Aneks do umowy musi być sporządzony w takim samym kształcie, jaki został określony w umowie pożyczkowej. Jego celem jest zaś zmiana dotychczasowych postanowień, rezygnacja z istniejących lub wprowadzenie nowych paragrafów, czy ustępstw. Aneks może także korygować błędy, jakie wcześniej się w niej znalazły. Natomiast sama liczba aneksów jest nieograniczona, a dzięki nim strony pożyczki nie muszą podpisywać nowej, prawidłowo zaktualizowanej umowy.

Pobierz darmowy wzór aneksu do umowy pożyczki

Poniżej przestawiamy gotowy aneks do umowy pożyczki z możliwością pobrania w wersji DOC lub PDF.

Jakie zmiany wprowadza najczęściej aneks do umowy pożyczki?

Aneks umożliwia firmie pożyczkowej skorygowanie treści umowy pożyczki i dodanie nowego postanowienia. W przypadku np. pożyczek na raty aneksem do umowy może być, chociażby nowy harmonogram spłaty zobowiązania finansowego. Zdarza się bowiem, że dotychczasowy może być przyczyną problemów z regulowaniem zadłużenia. Wtedy warto zastanowić się nad wydłużeniem terminu spłaty pożyczki. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi na to zgodę, to dla pożyczkobiorcy sporządzony zostanie dodatkowy dokument w postaci właśnie aneksu do umowy pożyczki.

Z kolei modyfikacje umowy pożyczki mogą także obejmować dodatkowe opłaty oraz prowizje związane z przyznaniem pożyczki, które pozwolą dopasować ją do potrzeb zarówno klienta, jak i firmy pożyczkowej.

Co powinien zawierać aneks do umowy pożyczki?

Aneks do umowy pożyczki powinien zawierać następujące elementy:

  • dane dotyczące umowy, takie jak: data i miejsce sporządzenia oraz jej numer;
  • przedmiot umowy;
  • zmiany, które będą wprowadzone przy pomocy aneksu;
  • strony umowy, które muszą być takie same jak w umowie pożyczki (można w niej także precyzyjnie oznaczyć PESEL lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych, nr KRS, NIP i REGON);
  • datę określającą to, kiedy aneks stanie się ważny;
  • podpisy obu stron;
  • adnotację odnośnie braku zmian w pozostałych elementach umowy głównej.

Jak poprawnie napisać aneks do umowy pożyczki?

Aneks, zgodnie z art. 77 Kodeksu cywilnego, powinien być napisany w takiej samej formie, w jakiej stworzono umowę główną. Przy czym, sporządzając go, musi pamiętać o kilku istotnych elementach. Najważniejszym z nich jest część, w której opisane zostaną zmiany, które będą wprowadzone do umowy. Najlepiej wtedy bazować na elementach zawartych w umowie głównej. Wskazując je, czy to przez bezpośrednie treści, czy też odpowiednie paragrafy i ustępy w niej zawarte. Wszystko po to, by w czytelny sposób wynikało z nich to, które elementy uległy zmianie.

Jeżeli korekcie uległ np. tylko jeden paragraf lub ustęp, to wówczas strony mogą go uwzględnić w taki oto sposób: Strony jednomyślnie uzgadniają, że miesięczna rata do spłaty ustalona w §3 w kwocie 169,85 zł ulega zmianie na 142,43 zł. Natomiast jeśli do aneksu wprowadzony zostanie nowy paragraf bądź ustawa, to można to wtedy sformułować w następujący zapis: Strony jednomyślnie zadecydowały o dołączeniu do aneksu §25 możliwości wcześniejszej spłaty rat przez klienta.

Jeśli natomiast pożyczkodawca i pożyczkobiorca podjęli decyzję o wprowadzeniu nowego zapisu, to powinien on być dodany do aneksu pod postacią nowego paragrafu. Dobrze jest także na końcu pisma dodać adnotację, że pozostałe postanowienia umowy pierwotnej nie ulegają żadnym zmianom. Dodatkowo, w dokumencie tym, musi być umieszczona data określająca ważność dokumentu i dopiero po podpisaniu go przez obie strony nabiera on mocy prawnej. Jednak równie dobrze można w nim zaznaczyć także to, że uwzględnione w nim zapisy zaczną obowiązywać w kilka dni, czy też tygodni od momentu jego sporządzenia.

Jakie konsekwencje źle sporządzonego aneksu do umowy pożyczki?

Aneks do umowy pożyczki, który został błędnie sporządzony, skutkuje zazwyczaj jego nieważnością, z jednym wyjątkiem. Dotyczy on dokumentu, zawartego w formie pisemnej. Jednak ważne jest wtedy, aby w ustawie nie zastrzeżono takiej formy jego sporządzenia pod rygorem nieważności. I tak w sytuacji, gdy aneks został sporządzony w innej formie np. ustnej, to strony zobowiązane są do tego, aby dowieść przed sądem, że takie działanie miało miejsce (jest to niezbędne gdy został on sporządzony pomiędzy przedsiębiorstwami).

Jeżeli aneks został przygotowany w nieprawidłowej formie między osobami fizycznymi, należy się wówczas liczyć z ograniczeniami dowodowymi wspomnianymi w art. 74 Kodeksu Cywilnego. W takiej sytuacji sąd nie zezwoli na dowody z przesłuchania stron ani świadków na fakt dokonania czynności, chyba że pożyczkobiorca i pożyczkodawca wyrażą na to zgodę.

3.7/5 - (4 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: