Całkowity koszt kredytu – z czego się składa?

Całkowity koszt kredytu jest ważnym aspektem branym pod uwagę przy wyborze oferty kredytu przez kredytobiorcę. Jednak koszt ten składa się z wielu elementów, które należy dokładnie przeanalizować. Dzięki odpowiednim doborze parametrów zobowiązania można zmniejszyć jego koszt oraz uniknąć dodatkowych opłat. Co to jest całkowity koszt kredytu i co wchodzi w jego skład? O tym dowiesz się w artykule.

Całkowity koszt kredytu – co to jest?

Zanim przejdziemy do elementów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu, warto przyjrzeć się dokładniej jego definicji. Znajduje się ona w ustawie o kredycie konsumenckim i wskazuje, że są to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Kredytu konsumenckiego mogą udzielać m.in. banki, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe. Druga część definicji zawiera skład całkowitego kosztu kredytu, który szczegółowo zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu.

Całkowity koszt kredytu – podstawowe elementy

Do podstawowych elementów całkowitego kosztu kredytu zalicza się odsetki i prowizję. Zwracając uwagę w szczególności na te parametry zobowiązania, możesz zredukować jego koszt, a także wybrać jedną z najkorzystniejszych ofert kredytu konsumenckiego na rynku.

Odsetki, czyli stopa procentowa i marża banku

Odsetki to ustalane w skali roku oprocentowanie kredytu, od którego w dużej mierze zależy koszt zobowiązania. Są one wyrażone w procentach i liczone od całkowitego kapitału. Ponadto oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Odsetki składają się z:

  • Stopy procentowej zwana także stawką bazową to zazwyczaj WIBOR w przypadku kredytów udzielanych w złotówkach bądź LIBOR lub EURIBOR przy zobowiązaniach w walutach obcych. Stopy te stanowią zmienny element oprocentowania kredytu. W przypadku gdy stopa WIBOR wzrośnie, to rata kredytu również wzrośnie. Można również dokonać wyboru rat stałych, dzięki czemu będziesz miał gwarancję, że oprocentowanie zobowiązania nie zmieni się w okresie kredytowania.
  • Marży – stanowi ona wynagrodzenie dla banku w zamian za udzielenie kredytu.

Warto zaznaczyć, że prawo określa maksymalną wysokość odsetek. Instytucja finansowa nie może naliczyć wyższego wynagrodzenia niż wynikające z limitu, który wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski oraz o 3,5 punktu procentowego. Aktualnie oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może być wyższe niż 10% w skali roku.

Prowizja a może brak prowizji?

Wyjaśnienie, czym jest całkowity koszy kredytu.Prowizja to kolejny ważny element całkowitego kosztu kredytu. Stanowi ona jednorazową opłatę za udzielenie kredytu pobieraną przez bank. Zatem jest ona także wynagrodzeniem dla instytucji finansowej tak jak w przypadku marży. Prowizja jest wyrażona w procentach, liczona od kwoty udzielonego zobowiązania i pobierana najczęściej “z góry”. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie przez instytucję finansową.

Na rynku można spotkać się z wieloma ofertami kredytu z prowizją 0%. Czy w rzeczywistości jest to korzystna oferta? Jeżeli prowizja stanowi wynagrodzenie dla banku, można zatem przyjąć, że zostanie ona zrekompensowana w inny sposób, najczęściej w formie wyższej marży. Najczęściej jest tak, że im niższa prowizja, a nawet jej brak, tym wyższa marża kredytu. Jednak to nie oznacza, że nie należy decydować się na kredyt bez prowizji. W niektórych przypadkach taka oferta może okazać się korzystniejsza, np. decydując się na kredyt długoterminowy, który zostanie spłacony przed terminem określonym w umowie.

Oprócz podstawowej prowizji pobieranej za udzielenie kredytu może zostać także naliczona prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu oraz prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Jak można zauważyć, wcześniejsza spłata kredytu nie zawsze jest opłacalnym rozwiązaniem.

Co jeszcze zalicza się do całkowitego kosztu kredytu?

Tak jak wspominaliśmy, druga część ustawowej definicji całkowitego kosztu kredytu określa szczegółowo jego elementy. Zalicza się do nich:

  • znane kredytodawcy odsetki, marże, prowizje, opłaty oraz podatki;
  • koszty usług dodatkowych w tym ubezpieczeń, jeśli ich poniesienie jest konieczne do otrzymania kredytu albo uzyskania go na proponowanych warunkach.

Ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowym elementem kredytu, lecz bardzo często oferowanym przez instytucje finansowe. Najczęściej są to ubezpieczenia na życie, na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa oraz na wypadek utraty pracy. Przy kredycie hipotecznym może być dodatkowo wymagane ubezpieczenie pomostowe oraz ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Tak naprawdę stanowi ono ochronę banku przed brakiem spłaty kredytu. Koszt ubezpieczenia może zależeć od sposobu jego opłacenia. W przypadku rozbicia go na raty zazwyczaj będzie wynosił więcej. Wybór dodatkowego ubezpieczenia może oznaczać zmniejszenie marży, a nawet brak prowizji.

Produkty cross-sell, takie jak karta kredytowa, konto osobiste, ubezpieczenie, bardzo często są oferowane przy kredytach. W zamian za zdecydowanie się na dany produkt finansowy zostanie obniżona prowizja lub marża kredytu. Jednak trzeba wziąć pod uwagę koszty, które będą generować oferowane produkty. W ogólnym rozliczeniu może okazać się, że decydując się na cross-selling, wcale nie obniżysz opłat.

Całkowity koszt kredytu – czego nie obejmuje?

Do całkowitego kosztu kredytu przede wszystkim nie zalicza się opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta. Taka opłata może dotyczyć np. ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki. Jeżeli kredytobiorca nie reguluje terminowo zobowiązania, będzie musiał dodatkowo pokryć koszty windykacji. W przypadku gdy ponosisz opłaty za prowadzenie rachunku i wykonanie przelewów, to powiększą one ostateczny koszt kredytu. Przy kredycie hipotecznym mogą pojawić się koszty związane z wnoszeniem zabezpieczeń, np. wyceny nieruchomości.

Przy kredycie zaciągniętym w walucie obcej całkowity koszt zobowiązania nie obejmuje opłat wynikających ze zmiany kursu walut. Niekorzystne zmiany kursu waluty mogą doprowadzić do znacznie wyższych dodatkowych kosztów.

Czynniki wpływające na całkowity koszt kredytu

Na całkowity koszt kredytu wpływa wiele czynników, które zarówno mogą go podwyższyć, jak i obniżyć. Jednym z nich jest okres kredytowania. Oczywiście, im jest on dłuższy, tym całkowity koszt kredytu jest wyższy. Wybór okresu kredytowania w szczególności powinien zależeć od możliwości finansowych kredytobiorcy. Czasem niższa rata może okazać się znacznie lepszym rozwiązaniem niż minimalizowanie kosztów poprzez skrócenie okresu finansowania. Niższa rata to mniejsze obciążenie miesięcznego budżetu domowego, co w wielu przypadkach może być rozsądnym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że minimalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytowej – jeśli jest ona niska, to minimalny okres kredytowania istotnie się wydłuży.

Wyjaśnienie, co wpływa na całkowity koszt kredytu.Raty równe czy raty malejące? Może to stanowić spory dylemat. Przy ratach malejących całkowity koszt kredytu będzie znacznie niższy. Jednak ich mankamentem jest fakt, że obniżają zdolność kredytową. Wynika to z tego, że na początku okresu spłaty raty są znacznie wyższe niż w przypadku rat równych. Kwota uzyskanego zobowiązania będzie znacznie niższa. Raty równe są często wybieraną opcją, ze względu na wyższą zdolność kredytową, a także jednakowy poziom rat przez cały okres kredytowania.

Historia kredytowa w BIK pokazuje instytucji finansowej wiarygodność osoby wnioskującej o kredyt. Jeżeli jest ona zbudowana pozytywnie, całkowity koszt zobowiązania nie powinien być wyższy. Na jego wzrost może jednak wpłynąć brak historii kredytowej. W takim przypadku instytucja udzielająca kredytu nie posiada informacji, jak potencjalny klient spłaca swoje zobowiązania. Zatem wiąże się on dla niej z wyższym ryzykiem.

Zabezpieczenie kredytu dla instytucji finansowej to gwarancja spłaty zobowiązania, a więc zmniejszenie ryzyka kredytowego. Przy kredytach hipoteczny jest to hipoteka na nieruchomości, natomiast przy kredytach gotówkowych i pożyczkach może być to zastaw na rzeczach ruchomych. Należy zaznaczyć, że przy kredytach konsumenckich nie zawsze jest wymagane takie zabezpieczenie. W przypadku gdy jest ono obligatoryjne, to zazwyczaj im wyższa wartość zabezpieczenia, tym niższy koszt kredytu.

RRSO a całkowity koszt kredytu

Skrót RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta. Przyjmuje wartość procentową całkowitej kwoty zobowiązania w skali roku.
Zatem RRSO prezentuje, ile wynosi oprocentowanie i inne koszty ponoszone przy zaciąganiu zobowiązania. Obowiązek jej wyliczenia i uwzględnienia w umowie oraz reklamie spoczywa na każdym banku, SKOK-u i instytucji pożyczkowej. Dzięki RRSO można w prosty i szybki sposób porównać dostępne oferty kredytów konsumenckich na rynku.

Całkowity koszt kredytu – to musisz wiedzieć!

W skład całkowitego kosztu kredytu wchodzą elementy, takie jak odsetki, prowizja, opłaty oraz koszty usług dodatkowych (np. ubezpieczenia). Należy podkreślić, że instytucje finansowe w różny sposób naliczają koszty. Jak można zauważyć, propozycje kredytu z prowizją 0% nie zawsze okazują się korzystnym rozwiązaniem. Odpowiedni dobór marży, prowizji, ubezpieczenia czy produktów cross-selling mogą zminimalizować całkowity koszt zobowiązania. Jednak w niektórych przypadkach dzieje się to kosztem zdolności kredytowej. Zatem wybór odpowiedniej oferty będzie zależał od oczekiwań i preferencji kredytobiorcy m.in. od rodzaju rat, okresu kredytowania czy pożądanej kwoty zobowiązania. Przy poszukiwaniu kredytu konsumenckiego warto wziąć pod uwagę RRSO, dzięki któremu dowiesz się, ile procent rocznie musisz zapłacić kredytodawcy za udzielenie zobowiązania.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: