Co to jest ERIF? Jak działa ERIF?

Jeśli kiedykolwiek ubiegałeś się o pożyczkę, z pewnością miałeś styczność z określeniem baza ERIF. Jednak czy wiesz, czym właściwie jest ten rejestr? Jakie dane można tam znaleźć? Kto i za co może do niego trafić? I co ważne – jak z niego zniknąć? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Co to jest ERIF?

ERIF to jedna z pięciu instytucji wchodzących w skład Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Oprócz niej, w ramach BIG funkcjonuje jeszcze:

Działalność powyższych biur reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zgodnie z nią, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej pośredniczy w wymianie informacji gospodarczych, związanych z należnościami finansowymi. ERIF ma zatem prawo przyjmować, przechowywać i, w razie konieczności, ujawniać dane o osobach i podmiotach gospodarczych, które posiadały bądź wciąż posiadają zobowiązania, w postaci pożyczki czy kredytu.

Wbrew wielu mitom, które narosły wokół działalności biura, ERIF nie przetwarza wyłącznie informacji negatywnych (np. dotyczących opóźnień w spłacie). W rejestrze znajdują się również pozytywne wzmianki, o płatnikach terminowo regulujących swoje długi. Dzięki temu, ERIF ma znaczący wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji finansowych, zawieranych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego.

Według danych za I kwartał 2019 roku, w ERIF BIG znajdowało się ponad 58 mln wpisów, dotyczących zobowiązań na łączną sumę 43 mld zł. Z tego, ponad 54,8 mln informacji dotyczyło pozytywnych wpisów.

Kto może trafić do rejestru ERIF?

Do rejestru negatywnych informacji ERIF może trafić:

 • osoba fizyczna (konsument),
 • osoba prawna (np. spółdzielnia),
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. partia polityczna), która będzie posiadała określonej wysokości opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Dla dłużnika będącego konsumentem, kwota zaległej należności musi wynieść minimum 200 zł, natomiast dla podmiotów niebędących konsumentem – minimum 500 zł. W obu przypadkach, negatywny wpis w rejestrze pojawi się dopiero po upływie 30 dni od ustalonego w umowie terminu spłaty.

Oprócz tego, w ramach pozytywnej informacji, w rejestrze mogą również pojawić osoby, które spłaciły swoje zobowiązanie w terminie.

Jakie dane są w ERIF Biuro Informacji Gospodarczej?

Dane agregowane przez ERIF dotyczą zobowiązań pochodzących z wielu istotnych części rynku, takich jak sektor bankowy, telekomunikacyjny, multimedialny, finansowy czy sektor budżetu państwa. Wśród informacji, które wierzyciel przekaże do rejestru znajdują się m.in. dane dotyczące zobowiązania pieniężnego, w tym:

 • tytułu prawnego długu,
 • kwoty i waluty,
 • wysokości zaległości,
 • daty powstania zaległości,
 • informacji o działaniach podjętych w sprawie długu,
 • ewentualnych informacji dotyczących zakwestionowania przez dłużnika części lub całości długu,
 • daty wysłania lub doręczenia wezwania do zapłaty,
 • ewentualnej informacji o zbyciu wierzytelności,
 • informacji o przedawnieniu roszczenia.

W bazie pojawią się również najważniejsze dane identyfikacyjne samego dłużnika. W przypadku konsumenta będzie to imię, nazwisko, numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego. W przypadku np. firmy, wśród informacji znajdzie się m.in. nazwa, adres, numer NIP, numer REGON czy przedmiot działalności.

W przypadku pozytywnych informacji (o terminowej spłacie długu), do rejestru trafiają dane dotyczące kwoty, waluty, daty wymagalności i daty uregulowania zobowiązania. Wniosek o pozytywny wpis może złożyć zarówno osoba której dotyczy zobowiązanie, jak i sam wierzyciel, za zgodą zainteresowanej osoby.

Kto może sprawdzić ERIF BIG?

Choć większości osobom ze sprawdzaniem baz kojarzą się przede wszystkim firmy pożyczkowe, ERIF stanowi cenne źródło informacji dla różnych podmiotów, biorących udział w obrocie gospodarczym. Z danych zgromadzonych przez ERIF, korzystają wszyscy ci, którzy chcą sprawdzić wiarygodność płatniczą partnera biznesowego, a zatem m.in.:

 • banki, SKOKi, pośrednicy kredytowi,
 • urzędy,
 • przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
 • operatorzy telekomunikacyjni i telewizyjni,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • zakłady komunalne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • firmy windykacyjne.

Oprócz tego, z bazy ERIF może skorzystać każdy konsument, który chce sprawdzić informacje na swój temat lub na temat przedsiębiorcy, np. biura turystycznego. Warto wiedzieć, że osoba prywatna nie może jednak sprawdzić danych dotyczących zadłużenia innej osoby prywatnej – tę opcję mają tylko podmioty gospodarcze współpracujące z ERIF.

Jak sprawdzić swój ERIF?

Każdy konsument ma prawo raz na 6 miesięcy bezpłatnie sprawdzić zakres informacji na swój temat, znajdujący się w biurze ERIF. Aby skorzystać z tej opcji, należy:

 • Założyć konto w serwisie infokonsument.pl, podając adres e-mail i hasło;
 • Zarejestrować swoje dane – imię, nazwisko oraz numer identyfikacyjny (np. numer PESEL);
 • Potwierdzić tożsamość, przesyłając skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości bądź logując się za pomocą danych dostępowych do bankowości online.
 • Pobrać raport ERIF o sobie – wygenerowany raport jest dostępny na koncie przez 90 dni – w tym czasie można go przeglądać, pobierać i drukować dowolnie często. Po upływie tego terminu dane przestaną być aktualne i będzie należało je usunąć.

Na koncie dostępne są trzy typy raportów online – raport pozytywnych i negatywnych informacji z rejestru ERIF, raport rejestru zapytań (dotyczący ilości zapytań na temat konsumenta z ostatnich 12 miesięcy) oraz raport o dokumencie (dotyczący ewentualnych prób wykorzystania skradzionego dokumentu).

Konsekwencje wpisu do BIG ERIF

To, jakie skutki będzie miał dla Ciebie wpis w ERIF zależy od informacji, których dotyczy. Pozytywne wpisy mogą pomóc Ci budować wizerunek wiarygodnego kontrahenta, który odpowiedzialnie podchodzi do swoich zobowiązań. Dzięki nim, klient łatwiej otrzyma pozytywną decyzję, np. w sprawie kredytu. Będzie mógł również negocjować korzystniejsze warunki umów.

Negatywne dane, związane z opóźnionym zadłużeniem, mogą oznaczać dla dłużnika problemy z:

 • dokonaniem zakupów na raty czy otrzymaniem pożyczki na raty, kredytu, chwilówki;
 • zawarciem umowy telekomunikacyjnej;
 • zakupem usług telewizji lub internetu;
 • zakupem usług abonamentowych.

Większość wymienionych wcześniej podmiotów (czyli m.in. banki czy instytucje pożyczkowe), regularnie sprawdza wiarygodność finansową potencjalnych klientów, również w bazie ERIF. Niekorzystny wpis będzie dla nich sygnałem, że dana osoba nie jest rzetelnym kontrahentem i może nawet skutkować odmową zawarcia umowy lub zawarcia jej na gorszych warunkach. Najsurowsze w tej kwestii będą banki, jednak również pożyczkodawcy mogą ograniczyć swoją ofertę do pożyczki chwilówki bez ERIF.

Uwaga! Jeśli masz problem z Biurem Informacji Kredytowej, to przygotowaliśmy dla Ciebie ranking zwierający chwilówki bez BIK.

ERIF – jak usunąć wpis?

Dane znajdujące się w ERIF mają ostrzegać przedsiębiorców i konsumentów przed nieuczciwymi partnerami. Dlatego też usunięcie wpisu w ERIF jest możliwe wyłącznie w przypadku:

 • spłaty zobowiązania – jeśli dłużnik uregulował całość zobowiązania, wierzyciel ma obowiązek przekazania w ciągu 14 dni, stosownej informacji do ERIF. Od tego momentu zadłużenie to przestaje być widoczne;
 • cesji zobowiązania – jeśli wierzyciel ceduje wymagalność na inny podmiot, wówczas biuro usunie dane dłużnika w ciągu 14 dni (o ile, nabywca nie zaktualizuje danych wierzyciela);
 • nieprawdziwości danych – jeśli dane znajdujące się w bazie nie są kompletne, prawdziwe, aktualne lub zostały przekazane niezgodnie z ustawą, osoba, której te dane dotyczą, ma prawo żądać ich uaktualnienia, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia.

Dlaczego warto sprawdzić ERIF?

Bez względu na to, czy jesteś podmiotem gospodarczym czy konsumentem, analiza informacji zawartych w rejestrze ERIF może okazać się przydatna w różnych sytuacjach.

W pierwszej kolejności może posłużyć Ci do oceny i kontrolowania swoich zadłużeń – będziesz miał wgląd w ilość i rodzaj zobowiązań oraz łatwy dostęp do danych kontaktowych swoich wierzycieli.

Badanie wpisów w rejestrze ERIF, to również skuteczne narzędzie do unikania współpracy z niewypłacalnymi przedsiębiorcami – wystarczy, że za pomocą raportu sprawdzisz, czy potencjalny partner nie posiada znaczących opóźnień w regulowaniu należności.

Konsumentom, którzy chcą zaciągnąć kredyt lub podpisać umowę o świadczenie usług może natomiast przydać się raport na swój temat. Dzięki informacjom w nim zawartym, można sprawdzić, co zobaczy potencjalny kontrahent, a jeśli dane nie będą korzystne, będziesz miał czas na ich poprawę.

Za pomocą ERIF konsumenci mogą również ustalić czy ktoś nie próbował nielegalnie skorzystać z ich dokumentów. Regularne korzystanie z raportu o dokumencie może zatem uchronić Cię przed wieloma nieprzyjemnościami.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: