Co to jest ERIF?

Europejski Rejestr Informacji Finansowej, w skrócie ERIF, to biuro informacji gospodarczej. ERIF pośredniczy w wymianie informacji związanych z należnościami finansowymi. Jest jednym z wielu dostępnych biur informacji gospodarczych. W dalszej części artykułu wyjaśniamy czym dokładnie jest ERIF i jakie świadczy usługi.

Czym jest ERIF?

ERIF czyli Europejski Rejestr Informacji Finansowej to biuro Informacji gospodarczej, które pośredniczy w wymianie informacji gospodarczych, związanych z należnościami finansowymi. ERIF przyjmuje, przechowuje i, w razie konieczności, ujawnia dane o osobach i podmiotach gospodarczych, które posiadały lub wciąż posiadają zobowiązania, w postaci pożyczki czy kredytu.

ERIF nie przetwarza wyłącznie informacji negatywnych (np. dotyczących opóźnień w spłacie). W rejestrze znajdują się również pozytywne wzmianki, o płatnikach terminowo regulujących swoje długi. Dzięki temu, ERIF ma znaczący wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji finansowych, zawieranych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego.

Wiedz, że ERIF to nie jedyna taka baza, ERIF jest jedną jedna z pięciu instytucji wchodzących w skład Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Oprócz niej, w ramach BIG funkcjonuje jeszcze:

Działalność powyższych biur reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie dane przechowuje ERIF?

Dane agregowane przez ERIF dotyczą zobowiązań pochodzących z wielu istotnych części rynku, takich jak sektor bankowy, telekomunikacyjny, multimedialny, finansowy czy sektor budżetu państwa. Wśród informacji, które wierzyciel przekaże do rejestru, znajdują się m.in. dane dotyczące zobowiązania pieniężnego, w tym:

 • tytułu prawnego długu,
 • kwoty i waluty,
 • wysokości zaległości,
 • daty powstania zaległości,
 • informacji o działaniach podjętych w sprawie długu,
 • ewentualnych informacji dotyczących zakwestionowania przez dłużnika części lub całości długu,
 • daty wysłania lub doręczenia wezwania do zapłaty,
 • ewentualnej informacji o zbyciu wierzytelności,
 • informacji o przedawnieniu roszczenia.

W bazie pojawią się również najważniejsze dane identyfikacyjne samego dłużnika. W przypadku konsumenta będzie to imię, nazwisko, numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego. W przypadku np. firmy, wśród informacji znajdzie się m.in. nazwa, adres, numer NIP, numer REGON czy przedmiot działalności.

W przypadku pozytywnych informacji (o terminowej spłacie długu), do rejestru trafiają dane dotyczące kwoty, waluty, daty wymagalności i daty uregulowania zobowiązania. Wniosek o pozytywny wpis może złożyć zarówno osoba, której dotyczy zobowiązanie, jak i sam wierzyciel, za zgodą zainteresowanej osoby.

Kto może trafić do rejestru ERIF?

Do rejestru negatywnych informacji ERIF może trafić:

 • osoba fizyczna (konsument),
 • osoba prawna (np. spółdzielnia),
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. partia polityczna), która będzie posiadała określonej wysokości opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Dla dłużnika będącego konsumentem kwota zaległej należności musi wynieść minimum 200 zł, natomiast dla podmiotów niebędących konsumentem – minimum 500 zł. W obu przypadkach negatywny wpis w rejestrze pojawi się dopiero po upływie 30 dni od ustalonego w umowie terminu spłaty.

Oprócz tego, w ramach pozytywnej informacji, w rejestrze mogą również pojawić się osoby, które spłaciły swoje zobowiązanie w terminie.

Kto może sprawdzić bazę ERIF?

Choć większości osobom ze sprawdzaniem baz kojarzą się przede wszystkim firmy pożyczkowe, ERIF stanowi cenne źródło informacji dla różnych podmiotów, biorących udział w obrocie gospodarczym. Z danych zgromadzonych przez ERIF, korzystają wszyscy ci, którzy chcą sprawdzić wiarygodność płatniczą partnera biznesowego, a zatem m.in.:

 • banki, SKOKi, pośrednicy kredytowi,
 • urzędy,
 • przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
 • operatorzy telekomunikacyjni i telewizyjni,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • zakłady komunalne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • firmy windykacyjne.

Oprócz tego, z bazy ERIF może skorzystać każdy konsument, który chce sprawdzić informacje na swój temat lub na temat przedsiębiorcy, np. biura turystycznego. Warto wiedzieć, że osoba prywatna nie może jednak sprawdzić danych dotyczących zadłużenia innej osoby prywatnej – tę opcję mają tylko podmioty gospodarcze współpracujące z ERIF.

Jakie są konsekwencje wpisu do bazy ERIF?

To, jakie skutki będzie miał dla Ciebie wpis w ERIF zależy od informacji, których dotyczy. Pozytywne wpisy mogą pomóc Ci budować wizerunek wiarygodnego kontrahenta, który odpowiedzialnie podchodzi do swoich zobowiązań. Dzięki nim, klient łatwiej otrzyma pozytywną decyzję, np. w sprawie kredytu. Będzie mógł również negocjować korzystniejsze warunki umów. Z kolei, negatywne dane, związane z opóźnionym zadłużeniem, mogą oznaczać dla dłużnika problemy z:

 • dokonaniem zakupów na raty czy otrzymaniem pożyczki lub kredytu;
 • zawarciem umowy telekomunikacyjnej;
 • zakupem usług telewizji lub internetu;
 • zakupem usług abonamentowych.

Większość wymienionych wcześniej podmiotów (czyli m.in. banki czy instytucje pożyczkowe), regularnie sprawdza wiarygodność finansową potencjalnych klientów, również w bazie ERIF. Niekorzystny wpis będzie dla nich sygnałem, że dana osoba nie jest rzetelnym kontrahentem i może nawet skutkować odmową zawarcia umowy lub zawarcia jej na gorszych warunkach. Najsurowsze w tej kwestii będą banki.

5/5 - 1 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: