Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. znana bardziej pod nazwą skróconą: KIDT BIG S.A. to jedno z biur informacji gospodarczej, które skierowane jest do konkretnego sektora gospodarki, do rynku telekomunikacyjnego. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. powstała w 2015 roku w celu wspierania rynku telekomunikacyjnego. Ponieważ brak jest właściwych mechanizmów, które chroniłyby przed nieuczciwym zachowaniem podmiotów działających w tej branży.

Co to jest KIDT?

KIDT czyli Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych jest jednym z biur informacji gospodarczej (BIG), które zajmuje się przetwarzaniem informacji na temat osób fizycznych oraz firm związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. KIDT jest jak dotąd jedynym BIG-iem skierowanym do konkretnego sektora gospodarki i koncentruje się głównie na uczestnikach tego rynku, ich klientach oraz firmach z nimi związanymi. Działanie KIDT BIG reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530), pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

W Polsce nie funkcjonuje jeden nadrzędny BIG, tylko kilka samodzielnych jednostek. I tak, oprócz interesującego nas teraz KIDT BIG, podobną działalność prowadzą również BIG Infomonitor, KRD, BIK oraz ERIF.

Jakie są warunki wpisania dłużnika do rejestru KIDT?

Aby wpisać kogoś do takiego rejestru, należy spełnić kilka warunków:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań w przypadku konsumenta wynosi więcej niż 200 zł, a od terminu zapłaty minęło co najmniej 30 dni, a co najmniej 30 dni przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty (wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych o zadłużeniu do KIDT BIG SA – jeśli wierzyciel ma taki zamiar i powinno być ono wysłane listem poleconym lub dostarczone do rąk własnych);
 • jeśli dłużnik jest natomiast przedsiębiorcą, to kwota wymagalna musi przekroczyć 500 zł (cała reszta warunków wygląda tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych).

Ponadto, jeżeli wierzyciel posiada informacje gospodarczą, potwierdzoną tytułem wykonawczym to okres zaległości i kwota długu są bez znaczenia, należy jednak wysłać wezwanie do zapłaty 14 dni przed wpisaniem dłużnika do rejestru.

Jakie są konsekwencje obecności w KIDT?

Poprzez obecność w bazie biura KIDT możesz mieć kłopot z uzyskaniem nie tylko kredytu, czy chwilówki, ale również z zawarciem umowy abonamentowej, czy też ze skorzystaniem z zakupów na raty. Ponieważ większość dostawców usług na polskim rynku regularnie sprawdza wiarygodność płatniczą swoich potencjalnych klientów i kontrahentów w bazach BIG i BIK. Każdy negatywny wpis i zaległości z płatnościami będą wiązać się z odmówieniem usług, produktów lub też zaproponowaniem mniej korzystnych warunków zakupu.

Pamiętaj! Jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty, to w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania ureguluj swój dług. W innym wypadku brak jego spłaty spowoduje wpis do Rejestru KIDT BIG SA i wówczas informacje oraz dane na Twój temat dostępne będą dla wszystkich użytkowników tego rejestru.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z rejestrem KIDT?

KIDT zapewnia swoim klientom:

 • mechanizmy chroniące przed nieuczciwym zachowaniem, a dedykowanych branży telekomunikacyjnej;
 • aktualizowany na bieżąco za pośrednictwem internetu, 24 godziny na dobę, dostęp do danych;
 • najnowocześniejszy system informatyczny, spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa;
 • informacje skierowane do grupy odbiorców branży telekomunikacyjnej;
 • pozytywny obraz o firmie, jako o wiarygodnym i solidnym partnerze biznesowym (oferując certyfikat “Wiarygodny Operator”);
 • przewagę w działaniach marketingowych i podniesienie prestiżu firmy.

Kto może pobierać raporty z bazy KIDT?

Z bazy KIDT korzystać mogą wszyscy. Jednak, to jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać do nich dostęp zależy od kategorii podmiotu chcącego dokonać tej weryfikacji. Poniżej wymieniamy najistotniejsze podmioty oraz ich prawa.

Konsument, który chciałby skorzystać z KIDT we własnym imieniu, przykładowo pobierając informacje na swój temat lub też firmy, która go interesuje, może za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego:

 • zapytać o siebie (czyli pobrać informacje na swój temat);
 • sprawdź, kto pytał o niego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przy czym, pobranie raportu dla osób fizycznych raz na 6 miesięcy jest bezpłatne. Częstsze korzystanie zaś z raportu wiąże się z jednorazową opłatą wynoszącą 10,50 zł.

Klienci instytucjonalni – miasta, gminy i instytucje państwowe – mają możliwość weryfikacji wpisu w następującym zakresie:

 • zapytaj o konsumenta;
 • zapytaj o operatora/przedsiębiorcę;
 • monitoruj zapytania na temat operatora lub przedsiębiorcy.

Oferta ta zawiera trzy rodzaje pakietów z różną odpłatnością.

Klienci biznesowi, czyli wszyscy klienci niebędący konsumentami, mogą korzystać z następujących funkcjonalności KIDT BIG SA:

 • pobrać informacje na temat swojej firmy oraz sprawdzić kto o nią pytał w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • monitorować zapytania na temat swojej firmy (otrzymywać powiadomienia o zmianach informacji na temat swojej firmy);
 • zapytać o operatora/przedsiębiorcę;
 • zapytać o konsumenta;
 • monitorować zapytania na temat operatora/przedsiębiorcy;
 • dopisać dłużnika.

Oferta ta zawiera trzy rodzaje pakietów i każdy z nich ma inną odpłatność za oferowane usługi w ramach abonamentu.

Operator telekomunikacyjny, czyli każdy podmiot posiadający wpis w rejestrze UKE, korzystając z oferty KIDT może:

 • zapytać o siebie;
 • sprawdzić, kto pytał o daną firmę telekomunikacyjną w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • monitorować zapytania na temat swojej firmy;
 • zapytać o konsumenta;
 • zapytać o operatora/przedsiębiorcę;
 • monitorować zapytania na temat operatora/przedsiębiorcy;
 • dopisać dłużnika (operatora telekomunikacyjnego, konsumenta i innych przedsiębiorców zobowiązanych do spłaty długu wierzycielowi na podstawie zawartej z nim umowy);
 • wystąpić do KIDT BIG SA o nadanie certyfikatu „Wiarygodne przedsiębiorstwo”, który uwiarygodni firmę w oczach abonentów i partnerów biznesowych.

Oferta ta zawiera trzy rodzaje pakietów i każdy z nich ma inną odpłatność za oferowane usługi w ramach abonamentu.

Jak usunąć nieaktualny wpis w KIDT?

Jeśli pomimo spłaty zadłużenia nadal znajdujesz się w KIDT, skontaktuj się od razu z osobą, która dokonała takiego wpisu. Pamiętaj, by dołączyć wniosek o natychmiastowe usunięcie nieaktualnych informacji. Jeśli znalazłeś się niesłusznie w takim rejestrze, zgłoś się bezpośrednio do KDIT. Poinformuj o wygaśnięciu zobowiązania i wyślij dokumenty potwierdzające jego spłatę. Wtedy KDIT jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia takiej informacji.

Działania jakie mogą być tym zakresie zrobione określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. A więc, w przypadku, gdy dług zostanie uregulowany, to wierzyciel zobowiązany jest ustawą w terminie 14 dni od zaksięgowania na swoim rachunku lub dostarczenia do rąk własnych całości zobowiązania do usunięcia informacji gospodarczej, która dotyczy tego zobowiązania. Jeśli wierzyciel nie wykona tej czynności, to grozi mu kara do 30 tys. zł zgodnie z ustawą.

5/5 - 1 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: