Czy komornik może zająć świadczenia z tytułu Rodzina 500+

Rządowy program Rodzina 500+ istotnie poprawił sytuację bytową wielu polskich rodzin. Co jednak z rodzicami, którzy otrzymując świadczenie, zmagają się również z zajęciem komorniczym? Czy komornik ma prawo zająć przyznane przez rząd środki? Sprawdźmy.

Z programu Rodzina 500+ korzysta obecnie aż 2 mln 400 tys. rodzin i ponad 3 mln 600 tys. dzieci Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosi 62 proc., co przekłada się na 1,5 mln rodzin. Dzięki dodatkowym środkom sytuacja bytowa wielu gospodarstw domowych uległa znaczącej poprawie. Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, rządowy program przyczynił się do redukcji ubóstwa i przywrócenia rodzinom należnej im godności.

Rodzina 500+ a długi

Wśród osób pobierających rządowe świadczenie znajdują się również takie, które na skutek trudnej sytuacji materialnej popadły w długi. Choć pieniądze z programu Rodzina 500+ pozwoliły im poprawić aktualną płynność finansową, nie zawsze były w stanie przyspieszyć spłatę zadłużenia względem wierzycieli. Wielu rodziców, (zwłaszcza tych, którzy zmagają się z zajęciem komorniczym), zadaje sobie pytanie, czy komornik może przejąć przyznane im rząd pieniądze.

Jakiś czas temu światło dzienne ujrzała sprawa matki szóstki dzieci, zamieszkałej z jednej z niewielkich wsi pod Puckiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, zgodnie z wnioskiem kobiety, przelał 3000 zł z programu Rodzina 500 plus na jej konto bankowe. Niestety, w wyniku egzekucji komorniczej konto zostało uprzednio zajęte przez komornika. Bank zablokował więc całą kwotę świadczenia na poczet spłaty zadłużenia, a pani Sylwia straciła możliwość odzyskania przyznanych na dzieci pieniędzy. Na szczęście, po interwencji kobiety komornik zwrócił całą kwotę świadczenia. Taka sytuacja pokazuje jednak, że między teorią, określoną przepisami prawa a praktyką istnieje ogromna luka.

Z czego to wynika?

Kiedy pieniądze z tytułu programu Rodzina 500+ trafiają na konto rodzica, nie podlegają żadnej weryfikacji. W praktyce oznacza to, że są traktowane przez bank tak samo, jak wszystkie inne wpływy. Jeśli przedmiotem egzekucji komorniczej są właśnie środki na koncie bankowym, komornik po prostu je zajmie. Z reguły nie zdając sobie nawet sprawy z faktu, że sięga po świadczenie z tytułu 500+. Podobna sytuacja dotyczy również świadczeń alimentacyjnych, których komornik, zgodnie z prawem — zająć nie powinien.

Co, jeśli komornik zajmie pieniądze z 500+?

Zgodnie z komunikatem ministerstwa, „W przypadku omyłkowego zajęcia środków pochodzących z programu 500 plus dłużnikowi przysługuje prawo zgłoszenia wniosku do komornika o zwrot zajętych środków, a w razie odmowy, skargi na czynność komornika. Razem ze zgłoszeniem komornikowi nieuprawnionego zajęcia środków z programu 500 plus dłużnik powinien przekazać decyzję o przyznaniu świadczenia lub wyciąg z rachunku bankowego, tak aby komornik mógł niezwłocznie zwrócić świadczenie”.

Jeśli więc zorientujesz się, że komornik zajął pieniądze z programu 500+, jak najszybciej poinformuj go o tym fakcie i zażądaj zwrotu świadczenia. Aby zwrot środków okazał się możliwy, niezbędne okaże się osobiste spotkanie z komornikiem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, a następnie wizyta w banku. Aby bank dokonał zwolnienia świadczeń z egzekucji, musisz mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do tych środków oraz dokument poświadczający zwolnienie, wystawiony przez organ egzekucyjny.

Rozwiązanie? Konto socjalne

Efektem nagminnych, bezprawnych zajęć pieniędzy z rządowych świadczeń było umożliwienie dłużnikom założenia tzw. kont socjalnych, zwanych potocznie kontami antykomorniczymi. Głównym założeniem takich rachunków jest gromadzenie pieniędzy pochodzących wyłącznie ze świadczeń socjalnych, celem ich ochrony przed zajęciem komorniczym.

Konto socjalne nie różni się właściwie niczym od „zwykłego” ROR-u. Podobnie jak on umożliwia wykonywanie wszystkich operacji bankowych oraz dokonywanie płatności przy pomocy karty. Jedyną różnicą pomiędzy rachunkami jest fakt, że pieniądze dostępne na koncie socjalnym są niedostępne dla komornika, a co za tym idzie, nie mogą zostać zajęte.

Gdzie założyć konto socjalne?

Taki rachunek możesz założyć w większości polskich banków. Pamiętaj jednak, że aby należycie spełnił swoją funkcję, zaraz po jego założeniu powinieneś… poinformować komornika o istnieniu takiego konta. Dlaczego jest to niezbędne? Dzięki takiej informacji komornik będzie miał świadomość, że to konkretne konto służy przyjmowaniu jedynie świadczeń socjalnych i nie może zostać zajęte. A co przełoży się na zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłkowego zajęcia środków.

Jak złożyć pismo do komornika i co powinno zawierać?

Pismo do komornika możesz złożyć elektronicznie, wysyłając je e-mailem. Dokument możesz dostarczyć także osobiście do kancelarii, która zajmuje się „Twoją” sprawą lub wysłać go pocztą. Jakie elementy powinno zawierać pismo? Dokument powinien mieć charakter wyłącznie informacyjny i zawierać:

  • oznaczenie kancelarii komorniczej,
  • dane dłużnika, takie jak imię, nazwisko i adres,
  • nazwę banku, w którym został założony rachunek socjalny,
  • numer konta socjalnego,
  • informację na temat świadczeń socjalnych, przyjmowanych na rachunek,
  • własnoręczny podpis.

Jakie świadczenia mogą wpływać na konto socjalne?

Aby uchronić pieniądze przed zajęciem komorniczym, na konto socjalne można przelewać nie tylko świadczenia z tytułu programu Rodzina 500+, ale również:

  • alimenty i świadczenia pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego,
  • świadczenia rodzinne oraz dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe,
  • świadczenia z opieki społecznej (MOPS, GOPS) i świadczenia integracyjne.
4.5/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: