Czym jest upadłość konsumencka?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-06-28
Autor: Redakcja
Ocena: 4.62
(ilość ocen: 47)

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Kiedy warto ją przeprowadzić i co daje dłużnikowi? Sprawdźmy.

Kilka miesięcy po rozpoczęciu studiów, Andrzej założył swoją pierwszą firmę — sklep komputerowy. Interes kręcił się całkiem nieźle. Mężczyzna zdobywał nie tylko nowych klientów, ale również coraz większą renomę na rynku. Jego problemy rozpoczęły się, kiedy zaczął zamawiać towar na tzw. kredyt kupiecki. Zwłaszcza że kontrahenci chętnie przystawali na takie warunki.

Niestety, jak się szybko okazało, był to początek końca. Choć klienci płacili na bieżąco, a pieniądze wpływały do firmowej kasy (czyli wszystko działało przecież tak, jak powinno), po opłaceniu podatków i pensji dla pracowników, których zatrudnił, resztę pieniędzy mężczyzna przeznaczał na własne potrzeby.

Kiedy do jego drzwi zaczęły pukać firmy windykacyjne, Andrzej zorientował się, że sytuacja finansowa jego biznesu wygląda zdecydowanie gorzej, niż sądził. W efekcie zamknął firmę, zostając z 200 000 zł długu. Z wynagrodzenia, które otrzymywał z etatowej pensji, co miesiąc przelewał na konto komornika określoną kwotę. Szukając wyjścia z trudnej i pozornie nierozwiązywalnej sytuacji trafił na internetowy artykuł, poruszający kwestie upadłości konsumenckiej…

A krótkomówiąc?

Mówiąc w dużym skrócie, upadłość konsumencka jest sposobem na redukcję zadłużenia, którego dłużnik nie jest w stanie w całości spłacić. Główną przesłanką upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli sytuacja, w której dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co ważne, postępowanie upadłościowe oznacza dla dłużnika likwidację całego albo części jego majątku. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do zaspokojenia roszczeń wierzycieli i spłaty zadłużenia.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej nie jest w stanie spłacać swoich długów. Procedura upadłości konsumenckiej ma zastosowanie również w stosunku do osób, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru, upłynął rok. Warto wiedzieć, że wniosek o upadłość konsumencką może złożyć nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel.

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Proces przeprowadzania upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sądu. Dokument powinien zawierać wyczerpujące informacje na temat Twojej sytuacji finansowej, powodów niemożności spłaty długów, a także dane na temat stanu majątku i spłacanych zobowiązań. Jeśli sąd nie oddali wniosku, odbędzie się rozprawa, której efektem będzie przydzielenie dłużnikowi syndyka.

Syndyk jest osobą, która pomoże mu stworzyć indywidualny i co ważne — realny plan spłaty długów. Co ważne, plan ten musi uwzględniać możliwości finansowe dłużnika. Musi więc być realny do spełnienia i nie nadmiernie uciążliwy (dłużnik i jego rodzina muszą przecież z czegoś żyć). Z drugiej strony, wierzyciele muszą jednak odzyskiwać swoje pieniądze.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z prawem upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku — inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej — imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 2. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności, lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ile trwa maksymalny okres spłaty długów?

Przygotowany przez syndyka plan spłaty długów może obejmować okres maksymalnie 3 lat (z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 18 miesięcy, w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie mógł wywiązać się z obowiązków, o których sąd orzekł w planie spłaty). Po tym terminie pozostałe do spłaty długi zostają umorzone. W zależności od sytuacji finansowej i możliwości dłużnika okres ten może być oczywiście krótszy.

Co, jeśli sąd oddali wniosek dłużnika?

Zgodnie z prawem, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli:

 • konsument dopuścił świadomie lub w wyniku rażącego niedbalstwa do swojej niewypłacalności albo wyraźnie pogłębił jej stan;
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta;
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
 • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił;
 • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
 • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Koszty postępowania o ogłoszenie upadłości

Koszty postępowania o ogłoszenie upadłości leżą po stronie dłużnika. Jeśli ten nie ma pieniędzy na ich pokrycie, koszty pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Upadły pokrywa je następnie w ramach wykonywania planu spłaty wierzycieli.

Skutki upadłości

Z chwilą ogłoszenia upadłości, cały majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Upadły nie może więc swobodnie nim zarządzać. Po sporządzeniu inwentaryzacji majątku masy upadłości, syndyk może przystąpić do sprzedaży jego poszczególnych elementów.

Co ważne, w przypadku upadłości konsumenckiej pierwszeństwo powinien mieć zawsze interes dłużnika, a nie wierzycieli. Jeśli sąd uzna, że pozbawienie upadłego określonego składnika majątku (np. nieruchomości), okaże się dla niego zbyt dużym obciążeniem, może wyłączyć ten element ze składników majątku przeznaczonego do sprzedaży.

Zmiany w prawie

Do końca 2014 roku prawo regulujące możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenckiej były bardzo restrykcyjne. W praktyce oznacza to, że realizacja takiego procesu była dla podatników bardzo, bardzo trudna, a często — z uwagi na szereg restrykcji — wręcz niemożliwa. Świadczy o tym, chociażby fakt, że w czasie obowiązywania większego rygoru przez kilka lat upadłość ogłosiło zaledwie 60 osób.

W styczniu 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy. Zgodnie z jej zapisami, przeprowadzenie upadłości konsumenckiej stało się zdecydowanie prostsze i bardziej dostępne. W całym 2015 roku już po nowelizacji przepisów upadło 2112 osób, a w pierwszym kwartale 2016 liczba zalegalizowanych przez sąd bankructw wyniosła blisko 700.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo