Egzekucja komornicza – jakie są dodatkowe koszty

Aktualizacja: 2019-07-18
Data publikacji: 2018-03-29
Autor: Redakcja
Ocena: 4.23
(ilość ocen: 57)

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca rozpocznie procedurę windykacyjną, mającą na celu wyegzekwowanie zwrotu należności. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa może trafić do zewnętrznej firmy windykacyjnej, na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W artykule sprawdzimy, czym jest egzekucja komornicza. Sprawdzimy również, ile kosztuje.

Egzekucja komornicza to jedna z najczarniejszych wizji, jakie snują w zwlekający ze spłatą chwilówki pożyczkobiorcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że ich strach często potęguje… brak rzetelnej wierzy na temat mechanizmów, rządzących procedurą windykacyjną.

Od pożyczenia pieniędzy do komornika

Jeśli zaciągniesz szybką pożyczkę przez internet i nie zwrócisz pieniędzy w terminie, za każdy dzień opóźnienia pożyczkodawca naliczy odsetki karne. Jeśli sięgnąłeś po darmowe finansowanie, będzie miał także prawo anulować promocyjne warunki pożyczki i obciążyć Cię kosztami w standardowej wysokości. Aby nakłonić Cię do spłaty długu, będzie wysyłał SMS-owe, listowne i e-mailowe przypomnienia, przedsądowe wezwania do zapłaty czy formularze wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do BIG. Może także kontaktować się z Tobą telefonicznie. Brak spłaty pomimo działań ze strony pożyczkobiorcy może skutkować przekazaniem sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub skierowaniem jej na drogę sądową.

W ostatnich latach ogromnym powodzeniem cieszą się również e-sądy, czyli instytucje państwowe, które umożliwiają przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Są one alternatywą dla tradycyjnych sądów i umożliwiają skrócenie czasu postępowania do niezbędnego minimum. Kierując sprawę do e-sądu, pożyczkodawca (lub działający w jego imieniu pełnomocnik) może złożyć pozew szybko, wygodnie i w stu procentach przez internet. Jeśli po wydaniu prawomocnego wyroku (lub w przypadku e-sądu – nakazu zapłaty), pożyczkobiorca wciąż nie uiści swojego zadłużenia, po nadaniu im klauzuli wykonalności, wierzyciel będzie mógł złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
Egzekucja komornicza jest więc ostatnim ogniwem procesu windykacji i stosuje się ja wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pozostałe środki zawiodły.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela. W praktyce oznacza to, że aby wyegzekwować pieniądze potrzebne na spłatę długu (np. z chwilówek), komornik może zająć wynagrodzenie, konta bankowe oraz nieruchomości i ruchomości dłużnika. Zarówno w przypadku wynagrodzenia, jak i środków zgromadzonych na kontach bankowych, aktualnie obowiązujące prawo reguluje limity kwot, które może zająć komornik. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nawet jeśli Twoje pieniądze staną się przedmiotem egzekucji, nie zostaniesz bez środków do życia. Tutaj przeczytasz o tym, ile dokładnie może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury i renty.
Jak nietrudno zgadnąć, egzekucja komornicza niesie za sobą nie tylko potężną dawkę stresu, ale również dodatkowe koszty.

Ile kosztuje egzekucja komornicza?

Opłaty egzekucyjne dzielą się na 2 grupy:

 • opłaty stosunkowe, czyli zależne do wysokości egzekwowanego roszczenia. W zależności od przedmiotu egzekucji stawka może wynosić 15,8 lub 3 proc. wartości;
 • opłaty stałe.

Opłatę stosunkową ściąga się od dłużnika wraz z wyegzekwowanym świadczeniem proporcjonalnie do jego wysokości.

 • Podstawowa stawka opłaty stosunkowej wynosi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Kwota ta nie być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 • Przy egzekucji z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłków i stypendiów opłata wynosi 8%. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 1/20 i nie wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 • 5-procentowa stawka dotyczy pozostałych do wyegzekwowania świadczeń przy umorzeniu całego postępowanie egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Jeśli majątek dłużnika nie jest znany, konieczne będzie także uiszczenie opłaty za jego poszukiwanie. Ta składa się z dwóch części:

 • nienależnej od wyników poszukiwań, wynoszącej 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pobieranej przy złożeniu zlecenia;
 • zależnej od wyników poszukiwań, wynoszącej 5 proc. szacunkowej wartości majątku, ale nie więcej niż 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Komornik pobierze tę część opłaty, jeśli odnajdzie jakiś majątek dłużnika.

Co ważne, jeśli wniosek złożony do komornika był niecelowy (np. jeśli dłużnik spłacił zadłużenie przed złożeniem wniosku przez wierzyciela), opłaty stosunkowe ponosi wierzyciel.

Koszty egzekucji poprzez przejęcie mienia

Jeśli komornik dokonuje egzekucji poprzez przejęcie mienia (np. samochodu dłużnika) lub zabezpiecza przedmioty na rzecz należności, pobiera opłaty stałe.
Wynoszą one:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku odebrania rzeczy;
 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku:
  • a) wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
  • b) wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
  • c) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby (pomieszczenia);
 • 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę spisu inwentarza albo innego spisu majątku;
 • 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszelkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę za dokonanie innych czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa i niewymienionych w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kto pokrywa koszty egzekucji komorniczej?

Większość kosztów egzekucji komorniczej będzie musiał pokryć dłużnik. Jednak także wierzyciel, zgłaszający sprawę do komornika, musi liczyć się z pewnymi wydatkami.
Koszty celowe, leżące po stronie dłużnika to:

 • opłata egzekucyjna, służąca pokryciu kosztów działalności egzekucyjnej komornika, np. utrzymania kancelarii komorniczej. Opłata egzekucyjna nie stanowi natomiast, jak często się uważa, wynagrodzenia komornika;
 • zwrot wydatków, takich jak wynagrodzenie biegłych, koszty specjalistycznego transportu specjalistycznego czy przejazdów poza miejscowość, która jest siedzibą komornika czy koszty doręczenia korespondencji;
 • koszty zastępstwa prawnego wierzyciela, jeżeli reprezentuje go radca prawny lub adwokat.

Komornik może wezwać wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki, które powstaną w toku postępowania oraz opłaty od wniosku o poszukiwanie majątku, jeśli majątek dłużnika nie jest znany. Jeśli wierzyciel wybierze komornika, który pracuje poza właściwym mu rewirem, będzie miał również obowiązek pokrycia kosztów działania poza terenem tego rewiru. Jeśli zdarzy się, że postępowanie egzekucyjne okaże się w całości lub części nieskuteczne, poniesione przez komornika koszty, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążą wierzyciela.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo