Egzekucja komornicza – jakie są dodatkowe koszty

Egzekucja komornicza ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. To następny krok, zaraz po postępowaniu windykacyjnym. W 2019 i 2020 roku zaszły duże zmiany w kosztach i praktykach komorniczych za prowadzone postępowania egzekucyjne. Są one obecnie regulowane przez Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji i Ustawę o kosztach komorniczych, które przygotowały dla samych komorników wiele niekorzystnych z ich perspektywy zmian. Dość dużym zaskoczeniem mogą być również modyfikacje związane z wprowadzeniem zapisów Tarczy Antykryzysowej. Zmianie uległy też niektóre przepisy w zakresie egzekucji z wynagrodzenia dłużnika. Sprawdźmy, co uległo zmianie i jak wygląda egzekucja komornicza w 2020 roku?

Egzekucja komornicza – czym jest i jak przebiega?

Egzekucja komornicza to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela. W praktyce oznacza to, że aby wyegzekwować pieniądze potrzebne na spłatę długu (np. z chwilówek), komornik może zająć wynagrodzenie, konta bankowe oraz nieruchomości i ruchomości dłużnika. Zarówno w przypadku wynagrodzenia, jak i środków zgromadzonych na kontach bankowych, aktualnie obowiązujące prawo reguluje limity kwot, które może zająć komornik. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nawet jeśli Twoje pieniądze staną się przedmiotem egzekucji, nie zostaniesz bez środków do życia. Tutaj przeczytasz o tym, ile dokładnie może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury i renty. Jak nietrudno zgadnąć, egzekucja komornicza niesie za sobą nie tylko potężną dawkę stresu, ale również dodatkowe koszty.

Ile trwa egzekucja komornicza?

To ile trwa egzekucja komornicza, jest w dużej mierze zależne od szybkości podjęcia działań przez komornika. Sam proces ubiegania się o zwrot należności dla wierzyciela może trwać naprawdę długo. Zanim sprawa dotrze do komornika, dług przechodzi przez różne etapy prób jego polubownego odzyskania. Początkiem jest proces windykacji miękkiej, który może trwać nawet 3 miesiące, kolejno windykacja twarda, finalnie złożenie wniosku do sądu, oczekiwanie na rozprawę, wydanie nakazu zapłaty, jego uprawomocnienie i złożenie sprawy do komornika. Jak widać, zanim dług trafi do komornika, mogą upłynąć miesiące, czasami nawet rok i więcej.

Czas trwania egzekucji oblicza się w proporcji do osiąganych rezultatów. Można stwierdzić, że ogólnie – egzekucja komornicza trwa do czasu zaspokojenia całości roszczeń. Jeśli próba ściągania długu z dłużnika jest nieskuteczna, komornik ma prawo wysłać do wierzyciela zawiadomienie o bezskuteczności zaspokojone roszczeń wierzyciela. W takim wypadku, jeśli wierzyciel w ciągu tygodnia nie określi innych sposobów egzekucji (np. z nieruchomości), komornik umarza postępowanie.

Przeczytaj, jak wstrzymać egzekucję komorniczą: https://chwilowo.pl/wiedza/wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego/

Egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę 2020

Ważną zmianą w zakresie zajęć komorniczych wynagrodzenia za pracę okazały się przepisy wprowadzone w związku z Tarczą Antykryzysową 3.0. W jej świetle, od 15 maja 2020 roku w przypadku pracowników, którym zostało obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 lub których członkowie rodziny stracili źródło dochodu, komornik musi zwiększyć kwotę wolną od zajęcia o 25% na każdego członka rodziny, który nie osiąga dochodu.

Jak widać egzekucja komornicza przy koronawirusie, zmieniła nieco swoje oblicze. Jednak prawdziwą komorniczą „rewolucję” zapoczątkowały zmiany w Ustawie o kosztach komorniczych i Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji z 2019 i 2020 roku.

Koszty egzekucji komorniczej w 2020 roku

Nowe przepisy regulują koszty egzekucji komorniczej. W 2019 roku ujednolicono stawkę komornika:

  • W przypadku szybkiej, całkowitej spłaty koszty egzekucji wynoszą 3%.
  • W przypadku spłaty długoterminowej, koszty egzekucji komorniczej wynoszą 10%.
  • Przy umorzeniu postępowania komorniczego, koszty egzekucji komorniczej wynoszą 5%,

Uwaga! Zmiana dotyczy wyłącznie spraw, które zostały wszczęte przed 1 stycznia 2019 roku. Wcześniejsze opłacane są według starej stawki. We wcześniejszych latach koszty komornika były uzależnione głównie od sposobu egzekucji, a stawki wynosiły nawet 15%!

Kiedy zapłacisz 3%?

Referencyjna, 3% stawka kosztów egzekucji komorniczej dotyczy osób, które spłacą swoje zadłużenie w całości, w ciągu miesiąca kalendarzowego od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Kiedy zapłacisz 10%?

Stawka w wysokości 10% kosztów postępowania komorniczego obowiązuje w przypadku spłaty długu po miesiącu od daty otrzymania zawiadomienia lub w przypadku pójścia z wierzycielem na ugodę i spłaty ratalnej.

Kiedy można uniknąć kosztów postępowania egzekucyjnego?

Co ciekawe, dłużnik może wystąpić o całkowite umorzenie kosztów komorniczych. Taki wniosek może wypływać bezpośrednio od wierzyciela lub od dłużnika. Jak można motywować taką prośbę? Sytuacja, w której wysokie koszty komornicze mają wpływ na sytuację ekonomiczną dłużnika i jego rodziny może być  przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o całkowitego umorzenie kosztów egzekucji. Jak to przeprowadzić?

Wniosek o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej należy przesłać do sądu rejonowego, opisując w nim dokładnie swoją sytuację finansową, sytuację ekonomiczną swojej rodziny i oczywiście podając szczegóły dotyczące danych wierzyciela, numeru postępowania komorniczego i wysokości zasądzonej kwoty.

Kto pokrywa koszty egzekucji komorniczej?

Większość kosztów egzekucji komorniczej będzie musiał pokryć dłużnik. Jednak także wierzyciel, zgłaszający sprawę do komornika, musi liczyć się z pewnymi wydatkami.
Koszty celowe, leżące po stronie dłużnika to:

  • opłata egzekucyjna, służąca pokryciu kosztów działalności egzekucyjnej komornika, np. utrzymania kancelarii komorniczej. Opłata egzekucyjna nie stanowi natomiast, jak często się uważa, wynagrodzenia komornika;
  • zwrot wydatków, takich jak wynagrodzenie biegłych, koszty specjalistycznego transportu specjalistycznego czy przejazdów poza miejscowość, która jest siedzibą komornika czy koszty doręczenia korespondencji;
  • koszty zastępstwa prawnego wierzyciela, jeżeli reprezentuje go radca prawny lub adwokat.

Komornik może wezwać wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki, które powstaną w toku postępowania oraz opłaty od wniosku o poszukiwanie majątku, jeżeli majątek dłużnika nie jest znany. Jeśli wierzyciel wybierze komornika, który pracuje poza właściwym mu rewirem, będzie miał również obowiązek pokrycia kosztów działania poza terenem tego rewiru. Jeśli zdarzy się, że postępowanie egzekucyjne okaże się w całości lub części nieskuteczne, poniesione przez komornika koszty, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela.

W tym trudnym dla wszystkich branż i segmentów rynku okresie łatwiej jest renegocjować warunki spłaty. Część wierzycieli może być bardziej skłonna do współpracy, co może zaowocować umorzeniem lub zawieszeniem egzekucji komorniczej, a co za tym idzie – możliwością uniknięcia jej kosztów.

Źródła:

4/5 - (27 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: