Europejski nakaz zapłaty — czym jest i jak go uzyskać?

Aktualizacja: 2020-11-21
Data publikacji: 2020-11-21
Autor: Katarzyna Walczyk
Ocena: 4.54
(ilość ocen: 28)

Europejski nakaz zapłaty w praktyce nie jest dość powszechnym sposobem na odzyskanie swoich należności. Wynika to najczęściej z braku wiedzy o takiej możliwości, a także nieznajomości procedur uzyskania europejskiego nakazu zapłaty. Jak zatem otrzymać pełnoprawny dokument, który umożliwia przeprowadzenie windykacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii)?

Co to jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty pozwala na zgodne z literą prawa odzyskiwanie swoich wierzytelności poza granicami Polski. Wielu przedsiębiorców prowadzi biznes bazujący na współpracy z zagranicznymi partnerami handlowymi. W przypadku braku dokonania płatności np. za usługę, wierzyciel może wykorzystać narzędzia windykacyjne, które dostępne są w Polsce, ale podjęte przez niego kroki prawne nie są zwykle prawomocne w innym kraju. Na szczęście współpraca z klientem zagranicznym nie musi wiązać się z większym ryzykiem braku możliwości egzekwowania swoich należności. Zabezpieczeniem jest w takiej sytuacji europejski nakaz zapłaty.

Europejski nakaz zapłaty – rozporządzenie

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty ma  na celu wsparcie wierzycieli w nierzadko trudnym i czasochłonnym procesie odzyskiwania swoich należności za granicą Polski. Kiedy dłużnik przebywa w innym kraju, niż wierzyciel, dochodzenie swoich roszczeń nadal jest możliwe.

Regulacje związane z wydaniem europejskiego nakazu zapłaty są zawarte w rozporządzeniu nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. i Rozporządzeniu nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

Ogólnie, według rozporządzenia, dłużnicy, którzy mieszkają na terenie innego kraju członkowskiego niż kraj zamieszkania/prowadzenia działalności wierzyciela mogą być pozywani przez tamtejsze sądy. Aby jednak to nastąpiło, wierzyciel musi wystąpić o europejski nakaz zapłaty.

Czy wiesz, czym jest nakaz zapłaty w Polsce? Przeczytaj nasz artykuł, żeby dowiedzieć się więcej: https://chwilowo.pl/wiedza/nakaz-zaplaty-czym-jest-i-kto-moze-go-otrzymac/

Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

Każde państwo członkowskie ma nieco inne przepisy regulujące formę złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.  Jednak wszystkie muszą akceptować pozwy w formie papierowej. Finalnie, pozew może być złożony:

 • drogą elektroniczną,
 • faksem,
 • listem poleconym/przesyłką kurierską.

To, w jaki sposób sąd przyjmuje wnioski można sprawdzić w europejskim atlasie sądowym. Warto sprawdzić takie informacje przed wysłaniem pozwu.

Uwaga! Jeśli pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty wysyłany jest do sądu w formie elektronicznej – musi on być podpisany podpisem elektronicznym zgodnym z art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE.

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty nie wymaga stawienia się przed sądem. Cała procedura ma charakter uproszczony i opiera się na formularzach. Obowiązkiem wierzyciela jest jedynie wypełnienie, złożenie i opłacenie pozwu. Samo postępowanie przebiega już bez jego udziału.

Aby uzyskać europejski nakaz zapłaty, należy złożyć pozew. Musi on zawierać takie informacje, jak:

 • nazwę lub imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także, w odpowiednich przypadkach, ich przedstawicieli oraz oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;
 • kwotę dochodzonego roszczenia, w tym kwotę roszczenia głównego oraz, stosownie do okoliczności, odsetki, kary umowne i koszty;
 • jeżeli powód dochodzi odsetek – stawkę odsetek oraz okres, za jaki żąda odsetek, chyba że zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania odsetki ustawowe naliczane są automatycznie do roszczenia głównego;
 • uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, żądanych odsetek;
 • opis dowodów na poparcie roszczenia; okoliczności uzasadniające właściwość sądu;
 • uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy.

Co ważne, dokument powinien także zawierać deklarację powoda, iż wszystkie wskazane w pozwie informacje są zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem prawdziwe oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania. Powinien być również opatrzony podpisem powoda lub — w szczególnych sytuacjach — jego pełnomocnika.

Czy można wysłać pozew w wersji elektronicznej?

Jak mówi rozporządzenie, pozew wnosi się w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego sądowi wydania.

Ile kosztuje złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Opłaty za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w zależności od kraju kształtują się w odmienny sposób. I tak:

 • w Polsce w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty stosuje się tzw. opłatę stosunkową. Jej wysokość wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu (tj. wysokości roszczenia określonej w pozwie), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 zł. Od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty pobiera się połowę opłaty;
 • w Anglii i Walii opłata za wydanie nakazu zapłaty zależy od kwoty roszczenia i wynosi od 35 funtów (jeśli kwota roszczenia nie przekracza 300 funtów) do 10 000 funtów (jeśli kwota roszczenia przekracza 200 000 funtów);
 • w Irlandii złożenie pozwu jest zupełnie bezpłatne.

Pozew i co dalej?

Po złożeniu pozwu o wydanie europejskiego tytułu zapłaty sąd rozpatrujący sprawę bada, czy jest on uzasadniony. Sprawdza również, czy spełnione są określone ustawą wymogi, takie jak wymagalność długu czy miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu dłużnika w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.
Jeśli pozew spełnia wszystkie wymagane warunki, sąd, tak szybko, jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty.

Czym skutkuje europejski nakaz zapłaty?

Jeśli w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia nakazu zapłaty nie złożysz sprzeciwu, zyska on klauzulę wykonalności. Jakie są jej skutki? Europejski nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalność stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej w danym państwie UE.
Aby odzyskać swoje pieniądze od zagranicznego kontrahenta, wierzyciel musi więc złożyć wniosek do komornika. Jego zakres obowiązków oraz procedury działania regulują zapisy prawa w poszczególnych krajach członkowskich.

Wykonanie nakazu zapłaty w innym państwie

Jeśli okaże się, że dłużnik zmienił miejsce zamieszkania (stałego pobytu), europejski nakaz zapłaty można wykonać także w innym kraju. Aby tego dokonać, niezbędne jest przedstawienie właściwym organom egzekucyjnym tego państwa członkowskiego:

 • odpisu europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności;
 • oraz w razie potrzeby, tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty na język urzędowy państwa członkowskiego.

Jakich spraw nie obejmuje europejski nakaz zapłaty?

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Nie znajduje ono natomiast zastosowania do spraw:

 • skarbowych;
 • celnych;
 • administracyjnych;
 • dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii);
 • dotyczących praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia;
 • dotyczących upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań;
 • dotyczących zabezpieczenia społecznego;
 • dotyczących roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Otrzymałeś europejski nakaz zapłaty?

Jeśli otrzymałeś europejski nakaz zapłaty, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie uregulowanie zadłużenia. Jeśli z jakichkolwiek powodów chcesz zakwestionować roszczenie, możesz złożyć sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty. Będziesz miał na to 30 dni od momentu doręczenia dokumentu. Warto wiedzieć, że jeśli nie złożysz sprzeciwu, dokument zyska klauzulę wykonalności wydaną przez sąd państwa członkowskiego. Co ważne, nakaz jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Jeśli nie zgadzasz się nakazowi spłaty pożyczki, koniecznie przeczytaj o tym, jak skutecznie napisać sprzeciw:  https://chwilowo.pl/wiedza/jak-i-kiedy-mozna-napisac-sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-pozyczki/

Jak widać nawet poza granicami Polski można dochodzić swoich roszczeń. Dłużnik, który próbując uciec przed długami zmienia miejsce zamieszkania i przeprowadza się do innego kraju na terenie UE – nie może już czuć się „bezpiecznie”. Z uwagi na fakt, że cały proces wydawania europejskiego nakazu zapłaty naprawdę nie jest skomplikowany i bardzo czasochłonny – coraz więcej osób, z sukcesami,  sięga po takie rozwiązanie.

Źródła:

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo