Europejski nakaz zapłaty — czym jest i jak go uzyskać?

Aktualizacja: 2019-07-18
Data publikacji: 2018-04-19
Autor: Redakcja
Ocena: 4.52
(ilość ocen: 27)

Jeśli chcesz dochodzić roszczeń od zagranicznego kontrahenta lub Polaka, możesz wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W artykule sprawdzimy, czym skutkuje otrzymanie takiego dokumentu. Podpowiemy również jak go uzyskać.

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Taki sposób dochodzenia należności pozwala na skuteczną i wygodną windykację we wszystkich krajach europejskich poza Danią. Co ważne, postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty nie wymaga stawienia się przed sądem. Cała procedura ma charakter uproszczony i opiera się na formularzach. Obowiązkiem wierzyciela jest jedynie wypełnienie, złożenie i opłacenie pozwu. Samo postępowanie przebiega już bez jego udziału.

Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

Aby uzyskać europejski nakaz zapłaty, należy złożyć pozew. Zgodnie z Art. 7 pkt 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty powinien on zawierać następujące informacje:

 • nazwę lub imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także, w odpowiednich przypadkach, ich przedstawicieli oraz oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;
 • kwotę dochodzonego roszczenia, w tym kwotę roszczenia głównego oraz, stosownie do okoliczności, odsetki, kary umowne i koszty;
 • jeżeli powód dochodzi odsetek – stawkę odsetek oraz okres, za jaki żąda odsetek, chyba że zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania odsetki ustawowe doliczane są automatycznie do roszczenia głównego;
 • uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, żądanych odsetek;
 • opis dowodów na poparcie roszczenia; okoliczności uzasadniające właściwość sądu;
 • uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy.

Co ważne, dokument powinien także zawierać deklarację powoda, iż wszystkie wskazane w pozwie informacje są zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem prawdziwe oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania. Powinien być również opatrzony podpisem powoda lub — w szczególnych sytuacjach — jego pełnomocnika.

Czy można wysłać pozew w wersji elektronicznej?

Jak mówi wskazane wyżej rozporządzenie, pozew wnosi się w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego sądowi wydania.

Ile kosztuje złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Opłaty za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w zależności od kraju kształtują się w odmienny sposób. I tak:

 • w Polsce w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty stosuje się tzw. opłatę stosunkową. Jej wysokość wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu (tj. wysokości roszczenia określonej w pozwie), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 zł. Od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty pobiera się połowę opłaty;
 • w Anglii i Walii opłata za wydanie nakazu zapłaty zależy od kwoty roszczenia i wynosi od 35 funtów (jeśli kwota roszczenia nie przekracza 300 funtów) do 10 000 funtów (jeśli kwota roszczenia przekracza 200 000 funtów);
 • w Irlandii złożenie pozwu jest zupełnie bezpłatne.

Pozew i co dalej?

Po złożeniu pozwu o wydanie europejskiego tytułu zapłaty sąd rozpatrujący sprawę bada, czy jest on uzasadniony. Sprawdza również, czy spełnione są określone ustawą wymogi, takie jak wymagalność długu czy miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu dłużnika w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.
Jeśli pozew spełnia wszystkie wymagane warunki, sąd, tak szybko, jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty.

Czym skutkuje europejski nakaz zapłaty?

Jeśli w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia nakazu zapłaty nie złożysz sprzeciwu, zyska on klauzulę wykonalności. Jakie są jej skutki? Europejski nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalność stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej w danym państwie UE.
Aby odzyskać swoje pieniądze od zagranicznego kontrahenta, wierzyciel musi więc złożyć wniosek do komornika. Jego zakres obowiązków oraz procedury działania regulują zapisy prawa w poszczególnych krajach członkowskich.

Jakich spraw nie obejmuje europejski nakaz zapłaty?

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Nie znajduje ono natomiast zastosowania do spraw:

 • skarbowych;
 • celnych;
 • administracyjnych;
 • dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii);
 • dotyczących praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia;
 • dotyczących upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań;
 • dotyczących zabezpieczenia społecznego;
 • dotyczących roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Otrzymałeś europejski nakaz zapłaty?

Jeśli otrzymałeś europejski nakaz zapłaty, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie uregulowanie zadłużenia. Jeśli z jakichkolwiek powodów chcesz zakwestionować roszczenie, możesz złożyć sprzeciw. Będzie miał na to 30 dni od momentu doręczenia dokumentu. Warto wiedzieć, że jeśli nie złożysz sprzeciwu, dokument zyska klauzulę wykonalności wydaną przez sąd państwa członkowskiego. Co ważne, nakaz jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Wykonanie nakazu zapłaty w innym państwie

Jeśli okaże się, że dłużnik zmienił miejsce zamieszkania (stałego pobytu), europejski nakaz zapłaty można wykonać także w innym kraju. Aby tego dokonać, niezbędne jest przedstawienie właściwym organom egzekucyjnym tego państwa członkowskiego:

 • odpisu europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności;
 • oraz w razie potrzeby, tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty na język urzędowy państwa członkowskiego.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo