Faktoring dla firm – co należy wiedzieć?

Aktualizacja: 2020-01-24
Data publikacji: 2019-11-08
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 5
(ilość ocen: 6)

Faktoring dla firm jest skutecznym narzędziem finansowym, którego wartość w Polsce rośnie z roku na rok. Dla jednych przedsiębiorstw jest on wygodnym sposobem na poprawę płynności finansowej, natomiast dla innych kosztownym źródłem finansowania zewnętrznego. Jakie korzyści z niego wynikają, a na co lepiej uważać?

Prowadzenie biznesu w Polsce nie jest takie proste

<Faktoring dla firm - prowadzenie biznesuWystarczy tu chociażby wspomnieć o biurokracji, wysokim ZUS-ie, czy pracy 24/h. W Polsce z pewnością jest łatwiej firmę założyć niż ją później sprawnie zarządzać. Przy czym, problem ten leży nie tylko w realizowaniu założeń biznesowych, zdobywaniu coraz silniejszej pozycji na rynku, pozyskiwaniu klientów, ale także na obowiązkach wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy to zwłaszcza zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego).

Częstym problemem, z którym borykają się firmy, są także nieuregulowane faktury, ponieważ kontrahenci żądają wydłużenia terminów płatności. W związku z czym, przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po finansowanie zewnętrzne, jakim jest faktoring, stanowiący poważną konkurencję dla tradycyjnych metod finansowania działalności gospodarczej, takich jak kredyt, czy pożyczki dla firm.

Warto tu zaznaczyć, że wartość rynku faktoringowego w naszym kraju rośnie z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ jest on efektywnym narzędziem finansowym, bardzo dobrze sprawdzającym się w obecnych warunkach gospodarczych, kiedy to przedłużone terminy płatności stają się typowym elementem w działalności sporej liczby polskich firm.

Faktoring – czym jest?

Faktoring to usługa finansowa, adresowana przede wszystkim do przedsiębiorstw mających klientów, którzy nie opłacają faktur w wyznaczonym terminie. W ten sposób zabezpiecza płynność finansową firmy, która nie chce albo nie może wnioskować o kredyt lub pożyczkę. Faktoring to usługa, w której faktor kupuje wierzytelność (faktura o nieprzeterminowanej płatności), zajmuje się jej finansowaniem i zarządzaniem. Dodatkowo, faktor może świadczyć również inne usługi, takie jak np. prowadzenie rozliczeń, monitoring płatności, czy też pomoc w windykacji należności.

Firma, która zdecyduje się na faktoring szybciej otrzymuje środki finansowe, które wynikają z zawartej transakcji sprzedaży. Ponieważ faktor przekazuje przedsiębiorstwu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (zazwyczaj jest to ok. 90% wartości faktury). W ten sposób przyspiesza cykl rotacji należności, poprawiając płynność finansową przedsiębiorstwa. Zmniejsza też ryzyko niewypłacalności klienta, ponieważ bierze je na siebie sam faktor. W zamian za to, faktorant otrzymuje zapłatę, którą na początku jest zaliczka uzależniona od warunków umowy faktoringowej. Natomiast po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego – pozostałą część kwoty.

Jeśli chodzi o regulacje prawne, to definicję prawną umowy faktoringowej oraz istotę jego funkcjonowania w handlowym obrocie międzynarodowym określa konwencja zawarta 28 maja 1988 r. w Ottawie (która jest zresztą jedynym aktem prawa międzynarodowego regulującego kwestie bezpośrednio związane faktoringiem). Warto tu zaznaczyć, że umowa faktoringowa w przeciwieństwie do leasingu i kredytu, jest w polskim prawie umową nienazwaną. Natomiast podstawą do jej zawarcia są przepisy Kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Jak wygląda faktoring w praktyce?

faktoring dla firm w praktyce Faktoring skierowany jest głównie do firm (handlowych, produkcyjnych, czy usługowych), których działalność opiera się na sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem spłaty. W momencie gdy kontrahent opóźnia się z uregulowaniem długu, to przedsiębiorca traci szansę na rozwój działalności. Wówczas skutecznym rozwiązaniem może okazać się wyspecjalizowana instytucja finansowa, którą może być firma faktoringowa lub bank. Odkupuje ona faktury od swojego klienta i przekazuje na jego konto gotówkę, będącą częścią odkupionych należności (za co pobiera wynagrodzenie w postaci prowizji). W każdej transakcji faktoringu uczestniczą trzy podstawowe podmioty:

 • faktor – czyli wyspecjalizowana firma faktoringowa lub bank, która nabywa wierzytelność;
 • faktorant – jest to przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringu;
 • dłużnik faktoringowy – czyli kontrahent faktoranta, który jest zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury bądź umowy współpracy za zakupiony towar lub zrealizowaną usługę.

Jednak mimo, że w praktyce, w faktoringu biorą de facto udział trzy przedmioty, to umowa faktoringowa ma charakter dwustronny, a ich stronami są faktor oraz faktorant.

Faktoring w Polsce – jakie formy i rodzaje?

W zależności od zakresu oferowanych usług i ryzyka przejmowanego przez faktora, wyróżnia się następujące rodzaje faktoringu:

 • pełny (właściwy, bez regresu) – ma miejsce wtedy, gdy firma faktoringowa bierze na siebie pełne ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringową (czyli tzw. funkcja del credere) i sama dochodzi należności w razie nieuregulowania przez niego zobowiązania. Jest on zwłaszcza polecany firmom, które dynamicznie rozwijają swoją działalność na rynku branżowym. Jednak przejęcie takiej odpowiedzialności nie jest bezinteresowne i przed podpisaniem umowy faktoringowej w takim kształcie, faktor dokonuje stanu majątkowego przyszłego dłużnika (dodatkowo jest ona odpowiednio zabezpieczona polisą ubezpieczeniową);
 • niepełny (niewłaściwy z regresem) – w tym przypadku faktor odkupuje od faktoranta jedynie wierzytelność handlową i nie przejmuje na siebie ryzyka braku płatności ze strony nabywcy. W związku z czym, gdy kontrahent nie ureguluje faktury, dług wraca do przedsiębiorcy i jest on zobowiązany do zwrotu środków firmie faktoringowej. Ten rodzaj faktoringu zaleca się firmom znającym rynek usług, na który dostarczają swoje produkty i towary;
 • mieszany – jest rodzajem faktoringu łączącego w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W jego przypadku można skorzystać z przeniesienia niewypłacalności swoich kontrahentów na faktora, jednak tylko do wysokości, która została określona w umowie faktoringowej. Gdy zostanie ona przekroczona, ryzyko ponosi faktorant. Taka konstrukcja faktoringu oznacza, że do wysokości ustalonej kwoty mamy do czynienia z faktoringiem pełnym, natomiast po jej przekroczeniu jest to już faktoring niepełny.

Biorąc pod uwagę moment powiadomienia dłużnika o podpisanej umowie faktoringowej, możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

 • faktoring jawny (nazywany też otwartym lub notyfikowanym) – w tym przypadku kontrahent wie o współpracy z firmą faktoringową i powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności. Dłużnik musi uregulować faktury na rachunek faktora (nie faktoranta);
 • faktoring tajny (nazywany też cichym) – wówczas dłużnik nie jest informowany o fakcie współpracy z firmą faktoringową. Dlatego też, uiszcza on płatności za faktury na konto faktoranta, który zobowiązany jest do przekazania pieniędzy do nowego wierzyciela – czyli faktora;
 • faktoring półotwarty – w tym przypadku dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej wtedy, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora.

Wyróżnić można także rodzaje faktoringu ze względu na siedzibę nabywców:

 • faktoring krajowy – w tym przypadku nabywcami są wyłącznie podmioty krajowe;
 • faktoring eksportowy – dotyczący współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Czym jest faktoring odwrotny?

Jednak to nie wszystko, ponieważ oprócz wcześniejszych rodzajów faktoringu wyróżnić można takie szczegółowe rozwiązania jak chociażby: faktoring ubezpieczeniowy, lojalnościowe programy faktoringowe oraz faktoring odwrócony. Jak już wiesz, tradycyjny typ faktoringu polega na wspomaganiu należnościowej strony przedsiębiorstwa. W takim modelu finansowania, faktorant zbywa na rzecz faktora, posiadane przez siebie nieprzeterminowane i bezsporne należności.

Dzięki temu mimo, że sprzedaje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności, to nie musi czekać na środki do dnia wskazanego na fakturze. Ponieważ w zamian za każdy przelew wierzytelności faktor od razu przelewa na konto faktoranta równowartość 90% sumy widniejącej na fakturze (pomniejszone o swoje wynagrodzenie). Natomiast faktoring odwrotny jest usługą, która nie jest skierowana do sprzedawców (przedsiębiorstw), a do kupujących. Jak wynika ze statystyk, w Polsce nawet 85% firm boryka się z problemem terminowego płacenia należności przez kontrahentów. Dlatego też, coraz więcej przedsiębiorców, decyduje się na skorzystanie z faktoringu odwróconego.

Polega on na tym, że faktor, którym najczęściej jest bank, dokonuje płatności na rachunek dostawcy, ale fakturę do wykupu przekazuje odbiorca. Dokonuje się to, w ten sposób, że składając zamówienie u dostawcy, wystawia on fakturę i dostarcza produkt osobie zamawiającej. Później jego odbiorca (faktorant) przedstawia fakturę do wykupu faktorowi, który płaci dostawcy całość kwoty. Następnie kwotę wykupu (łącznie z odsetkami) faktorant spłaca faktorowi. Pozwala to przedsiębiorcy na zapłatę zobowiązań związanych z zakupem usług lub towarów w dłuższym czasie oraz zwiększa płynność finansową firmy i wzmacnia jej wizerunek.

Jakie są zalety faktoringu dla firm?

Firmy korzystają z faktoringu najczęściej, gdy chcą zwiększyć sprzedaż i potrzebują dodatkowego finansowania. Może on być również pomocny w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo ma problemy z rozliczeniami ze swoimi kontrahentami oraz gdy chce ono ograniczyć ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem zapłaty przez kontrahenta. Zalety faktoringu dla firm to przede wszystkim:

 • szybka poprawa płynności finansowej (firma błyskawicznie może korzystać z dotychczas zamrożonych środków);
 • ustalany indywidualnie poziom finansowania, adekwatny do potrzeb danego przedsiębiorcy;
 • stały i szybki dopływ kapitału obrotowego;
 • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora;
 • prosta procedura, ponieważ uruchomienie usługi faktoringu dla firmy wymaga mniej dokumentacji oraz jest szybsze niż w przypadku starania się o kredyt w banku;
 • brak obciążenia dla budżetu przedsiębiorstwa w takim stopniu jak pożyczka bankowa czy kredyt obrotowy;
 • brak zabezpieczeń (np. zastawu czy hipoteki), tak jak w przypadku kredytu bankowego;
 • możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż usług i towarów, przez co wzrasta konkurencyjność faktoranta na rynku;
 • wygodna forma umowy;
 • dostępność zarówno dla mniejszych jak i większych firm, które nie mają zdolności kredytowej;
 • dodatkowe usługi związane z zarządzaniem należnościami firmy, takie jak np. monitoring kontrahentów (w przypadku opóźnień lub braku zapłaty) albo działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Faktoring dla firm – jakie wady?

Faktoring dla firm, tak jak zresztą każdy inny produkt finansowy, nie jest również pozbawiony wad, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

 • spore koszty, które głównie związane są z usługami dodatkowymi (firmy faktoringowe pobierać mogą prowizję aranżacyjną, prowizję operacyjną, prowizję przygotowawczą oraz odsetki za udzielone finansowanie);
 • pogorszenie relacji biznesowych z kontrahentami, ponieważ informacja o zawarciu kontraktu faktoringowego może zostać odebrana jako brak zaufania do kontrahenta lub też świadczyć o złej kondycji firmy;
 • niemożność sfinansowania sprzedaży komisowej, detalicznej oraz gotówkowej;
 • obowiązkowy zwrot zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora, jeśli dłużnik faktoringowy spóźnia się ze spłatą (w przypadku faktoringu niepełnego);
 • to, że częstym wymogiem stawianym przez faktorów jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy, przez co, firmy z krótszym stażem mogą mieć problem ze skorzystaniem z tego rodzaju pomocy.

Faktoring dla firm jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, które szuka sposobu na szybkie wsparcie finansowe, a nie posiada przy tym zdolności kredytowej lub odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przy kredycie obrotowym. Wówczas podpisanie umowy faktoringowej może okazać się znacznie prostsze niż ubieganie się o kredyt. Jednak pod uwagę trzeba wziąć również koszty faktoringu, a te do małych nie należą (ponieważ odsetki i wszelkie opłaty leżą po stronie przedsiębiorcy). Dlatego też w zależności od sytuacji, warto rozważyć również opcję kredytu bądź pożyczki dla firm, które mogę być znacznie mniej kosztowne, a równie skuteczne.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo