Gdzie szukać informacji o toczącym się postępowaniu komorniczym?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-09-26
Autor: Redakcja
Ocena: 4.8
(ilość ocen: 35)

Każdy dłużnik, niezależnie od tego, z jakiego powodu popadł w długi, ma zapewnione ustawowo prawo do informacji. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której prowadzona jest wobec niego egzekucja komornicza, a on nie wie, jaka jest ostateczna kwota do ściągnięcia, jakie są jego prawa lub, co gorsza, z czego wynika dług, który musi spłacać. Nie każdy jednak wie, w jaki zakresie wspomniane prawo do informacji o toczącym się postępowaniu komorniczym przysługuje i jak można je wyegzekwować.

Jak dowiemy się o postępowaniu komorniczym?

Komornik jest organem państwowym, który na wniosek wierzyciela dysponującego sądowym tytułem wykonawczym do należności pieniężnej, wszczyna postępowanie egzekucyjne i zaczyna ściągać dług. W takiej sytuacji jest on zobowiązany zawiadomić strony tego postępowania. Oczywiście, wierzyciel o tym wie, gdyż sam skierował stosowny wniosek. W gorszej sytuacji pozostaje natomiast dłużnik, który nie musi spodziewać się egzekucji.

Zgodnie z art. 805 kodeksu postępowania cywilnego, komornik musi zawiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania, poinformować go o powodzie (wskazać tytuł wykonawczy i wierzyciela) i egzekwowanych kwotach, a także przedstawić sposób prowadzenia egzekucji (zajęcie przedmiotowe, zajęcie konta bankowego lub wynagrodzenia). Jednak zgodnie z tym samym artykułem kodeksu, komornik może takie zawiadomienie wręczyć przy pierwszej czynności egzekucyjnej – nie daje więc dłużnikowi czasu na zapobieżenie egzekucji. Komornik może w związku z tym powiadomić dłużnika za pomocą:

  • oficjalnego pisma o wszczęciu postępowania egzekucyjnego;
  • odpisu protokołu zajęcia (np. wynagrodzenia lub ruchomości).

Mimo wszystko, jeśli mamy wątpliwości co do zasadności egzekucji, przysługuje nam prawo do odwołania lub zażalenia, o które możemy wnieść w ciągu 7 dniu od daty otrzymania zawiadomienia. Instytucją właściwą w takim przypadku będzie sąd wyższej instancji, czyli sąd okręgowy.

Jak można dowiedzieć się o postępie egzekucji komorniczej?

To, jakie czynności komornik już podjął, jakie będzie podejmował oraz wysokość zaspokojonej już kwoty to również są informacje, do których dłużnik powinien mieć dostęp. Jeśli została dokonana jakakolwiek czynność komornicza, która odbyła się bez obecności dłużnika (np. dokonanie wpisu w hipotece), to komornik ma obowiązek natychmiast powiadomić go o tym fakcie. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy dłużnik wcześniej był o tym poinformowany.

Niezbywalnym prawem dłużnika (ale również i wierzyciela, który jest stroną postępowania) jest możliwość wglądu do akt sprawy, gwarantowana przez art.9 kodeksu postępowania cywilnego. Jest to tak zwana zasada jawności postępowania. Uprawnia ona stronę egzekucji do poproszenia komornika o akta postępowania egzekucyjnego do wglądu pod kontrolą funkcjonariusza. Nie możemy zabrać ze sobą oryginalnych akt sprawy, ale możemy na ich podstawie sporządzać notatki (za darmo), skserować je na miejscu lub na żądanie otrzymać odpis poszczególnych dokumentów (odpłatnie). Komornik może odmówić okazania akt tylko w jednym przypadku – gdy sąd uzna, że dane w nich zawarte powinny zostać niejawne.

Jak napisać wniosek o dostęp do akt komorniczych?

Wniosek o dostęp do akt komorniczych jest dokumentem bardzo prostym, właściwie jednozdaniowym. Nie ma więc konieczności zasięgania porad prawnych, jak go napisać, by nie został on odrzucony z powodu błędów formalnych. Podstawowymi elementami takiego wniosku są:

  • tytuł: „Wniosek do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości”;
  • adresat: „Komornik sądowy [imię i nazwisko] przy Sądzie Rejonowym w [miejscowość]”;
  • sygnatura akt;
  • treść: „Działając na podstawie art. 763 kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o udzielenie mi informacji na temat mojego zadłużenia, kwotach wyegzekwowanych i sposobie ich rozliczenia, a także o aktualnym stanie zadłużenia”;
  • czytelny podpis wnioskodawcy.

Nie ma konieczności wskazywania swoich danych osobowych, numeru dowodu czy innych równie newralgicznych informacji (choć na pewno nie zaszkodzą). Nie ma też konieczności wysyłania wniosku z wyprzedzeniem i oczekiwania na jego rozpatrzenie. Można z takim wnioskiem udać się do komornika i od razu otrzymać dostęp do akt pod nadzorem samego komornika lub osoby, którą do tego wyznaczy – najczęściej będzie to asesor komorniczy. Trzeba jednak pamiętać o tym, by na miejscu wylegitymować się dowodem osobistym.

Skarga na czynności komornicze

Komornik, który nie poinformuje dłużnika o wszczęciu egzekucji lub jej postępach, a także odmówi dostępu do akt z nieuzasadnionych prawnie przyczyn (jest tylko jeden wyjątek!), może podlegać skardze. Może ją złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, który oskarża komornika o zaniechanie jakiejś czynności, wykonanie nienależyte lub wykonanie czynności niedozwolonej. Skargę taką można złożyć do sądu właściwego dla akt sprawy, czyli do tego, przy którym działa komornik. Odmowa dostępu do akt jest tak jawnym i oczywistym złamaniem przepisów, że z pewnością zostanie ona uznana z sąd za zasadną. Komornik jest bowiem w szczególności zobowiązany do przestrzegania prawa na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, nie tylko, jeśli chodzi o dostęp do akt.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo