Jak działają E-sądy i postępowania online?

E-sądy są alternatywą dla tradycyjnego postępowania sądowego. Stwarzają one możliwość przeprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Kiedy dług z niespłaconych chwilówek może trafić do e-sądu? Jakie konsekwencje może nieść za sobą wydany przez e-sąd nakaz zapłaty? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Czasem zdarza się, że mimo szczerej chęci ze strony pożyczkobiorcy, spłata chwilówki na czas okazuje się niemożliwa. Utrata pracy, nieplanowane wydatki czy nieprzewidziane zdarzenia losowe to najczęstsze przyczyny opóźnień w zwrocie pożyczonych pieniędzy.

E-sąd – co to jest?

E-sąd to sąd działający całkowicie elektronicznie – ma jednak też swój oddział stacjonarny.

E-sąd to IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Jest to jedyny sąd właściwy do rozpatrywania spraw toczących się w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

E-sąd realizuje tzw Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) wydając nie wyroki – lecz nakazy zapłaty.

 “Elektroniczne postępowanie upominawcze

§ 1. W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału.

§ 2. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:

 1. powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne;
 2. doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.”Art. 50528, Kodeks Postępowania Cywilnego

Strona dochodząca swoich roszczeń zawsze kontaktuje się z sądem przez Internet. Takie rozwiązanie pozwala więc zaoszczędzić naprawdę sporo czasu. Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w jego imieniu. Aby złożyć pozew, należy posiadać aktywne konto użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponować ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

EPU – Elektroniczne Postępowania Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze wyróżnia się zdecydowanie prostszym niż tradycyjne postępowanie sądowe charakterem. Od pożyczkodawców – wierzycieli nie wymaga się więc precyzyjnego udowodnienia istnienia długu. Ich obowiązkiem jest jedynie wskazanie podstawy roszczenia, czyli np. podanie numeru umowy pożyczkowej.

W składanym do e-sądu pozwie powinny znaleźć się takie elementy jak:

 • imię i nazwisko osoby składającej pozew;
 • dane pozwanego (imię i nazwisko, adres, numer PESEL);
 • dane wierzyciela (imię i nazwisko, adres, numer PESEL);
 • informacje na temat przedmiotu pozwu;
 • uzasadnienie;
 • lista załączonych dowodów + załączniki.

Zalety EPU:

 • łatwy dostęp do dokumentacji sprawy,
 • niska opłata sądowa – 1,25% wartości przedmiotu sporu,
 • brak osobistego stawiennictwa na rozprawie,
 • krótki czas oczekiwania na przebieg rozprawy,
 • brak wymogów dołączenia dowodów do składanego pozwu.

Jak e-sąd pomaga w odzyskaniu długów?

Usługa windykacyjna poprzez EPU toczy się jedynie przez internet – począwszy od złożenia pozwu aż do wniosku o egzekucję u komornika. Komunikacja pomiędzy powodem a sądem przebiega wyłącznie online – skuteczne są tylko te czynności powoda, które zostały podjęte przez windykację internetową. E-sąd z osobą pozwaną kontaktuje się również za pomocą tradycyjnych listów. Pozwany może zacząć komunikację przez Internet – od tego momentu będzie się ona odbywała drogą elektroniczną.

Jeśli dostaniesz nakaz zapłaty wydany przez e-sąd, możesz:

 • zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty. W takiej sytuacji sprawa się zakończy, a my będziemy wolni od jakichkolwiek zobowiązań względem firmy pożyczkowej. Gdyby wierzyciel wystąpił ponownie z takim samym żądaniem, należy powołać się przed sądem na fakt uiszczenia zapłaty zgodnie z nakazem zapłaty;
 • w ciągu 2 tygodni złożyć sprzeciw. W takiej sytuacji nakaz zapłaty traci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych. Konsekwencją złożenia sprzeciwu będzie przekazanie sprawy z e-sądu do tradycyjnego sądu, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Co ważne, sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Nie musisz również dołączać do niego żadnych dowodów na swoją „niewinność”. Wystarczy, że oznaczysz nakaz zapłaty, od którego wnosisz sprzeciw i jednoznacznie wyrazisz swoją wolę podważenia jego skuteczności;
 • nie zrobić nic. W razie niepodjęcia żadnych działań nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Po nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności, wierzyciel będzie mógł złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Czy jeśli nie złożę sprzeciwu w ciągu 2 tygodni od daty dostarczenia nakazu, wciąż mam szansę uniknąć komornika?

Jeśli w ciągu 2 tygodni nie został złożony sprzeciw, możesz złożyć do e-sądu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Pamiętaj o tym, aby uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, a razem z wnioskiem koniecznie złożyć także sprzeciw.

Przeczytaj też: przedsądowe wezwanie do zapłaty – co oznacza?

Sprawdź, zanim zapłacisz

Zdarza się, że firmy windykacyjne, które kupiły długi spóźnialskich pożyczkobiorców, masowo kierują pozwy o zapłatę do e-sądów. Wiele z nich liczy bowiem na to, że dłużnicy, w obawie przed egzekucją komorniczą szybko uregulują swoje zadłużenie. Jeśli Ty również otrzymasz taki dokument, koniecznie sprawdź, czy dług nie jest przypadkiem przedawniony, a roszczenie wierzyciela — zasadne. Jeśli nie masz wątpliwości, że jego przedmiotem jest zaciągnięta przez Ciebie chwilówka, najlepszym pomysłem będzie jak najszybsze uregulowanie zadłużenia. Dzięki temu unikniesz stresującej i wyjątkowo nieprzyjemnej egzekucji komorniczej.

Źródła:

4/5 - (22 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: