Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Aktualizacja: 2020-01-22
Data publikacji: 2018-04-12
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.44
(ilość ocen: 52)

Jeśli dłużnik przestaje spłacać swoje zobowiązanie, wierzyciel może dochodzić polubownie swojej należności. W takiej sytuacji ma prawo wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Czy warto wtedy na nie odpowiedzieć? A jak tak, to jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty – czym jest i kiedy można je dostać?

Wezwanie do zapłaty to pismo wysyłane do nieterminowego płatnika, celem odzyskania należności. Stanowi ono jeden z początkowych kroków procesu windykacji i nierzadko pozwala uniknąć postępowania sądowego. Jak pokazuje praktyka, po otrzymaniu takiego dokumentu wielu dłużników stosunkowo szybko spłaca swoje zadłużenie.

Celem wezwania do zapłaty jest nie tylko poinformowania dłużnika o wysokości zobowiązania i wyznaczenie terminu do jego uregulowania, ale również uświadomienie konsekwencji przekroczenia terminu i próba ugodowego, polubownego załatwienia sprawy. Ponieważ w przypadku, gdy dłużnik nie zareaguje na wysłane pismo, to może spodziewać się, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, a potem do egzekucji komorniczej.

Kiedy można dostać wezwanie do zapłaty? Otóż prawo nie określa momentu, w którym wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Przyjmuje się, że powinno się to odbywać z ogólnie przyjętymi zasadami, a wezwanie do zapłaty wysyłane jest najczęściej listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki czemu wierzyciel może wykazać przed sądem, że w prawidłowy sposób poinformował swojego klienta o jego zadłużeniu.

Warto tutaj podkreślić, że przedsądowe wezwanie do zapłaty nie ma żadnej mocy prawnej. Dlatego wierzyciel nie może w ten sposób nałożyć na Ciebie kar sądowych albo wszcząć egzekucji komorniczej. Postaraj się więc nie wpadać w panikę.

Ponieważ wezwanie do zapłaty jest próbą polubownego rozwiązania sporu

Wysłanie wezwania do zapłaty jest traktowana przez sąd jako próba polubownego, ugodowego rozwiązania sporu. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2015 r., która weszła w życie w styczniu 2016 r., przedsądowe wezwanie do zapłaty stało się wymagane przed skierowaniem sprawy do sądu. Wprowadzenie nowego prawa miało na celu wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów, a wysyłanie wezwań do zapłaty stało się formą takiego właśnie działania.

Jednak najczęściej jest tak, że wierzyciel zleca prowadzenie przedsądowego procesu dochodzenia należności zewnętrznym firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym. Dlatego możesz mieć spory kłopot, by dokładnie określić podmiot prowadzący polubowny proces dochodzenia należności. W związku z tym na przedsądowym wezwaniu do zapłaty powinna znaleźć się informacja, kto jest wierzycielem.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Jeśli to Ty jesteś dłużnikiem i otrzymałeś wezwanie do zapłaty pożyczki, postaraj się jak najszybciej spłacić swoje zadłużenie. Taki dokument jest bowiem wyraźnym sygnałem, że wierzyciel „nie odpuści” i z pewnością będzie dochodził swoich praw. Jeśli sprawa zostanie skierowana do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub stanie się przedmiotem postępowania sądowego, musisz liczyć się z koniecznością pokrycia dodatkowych, często niemałych kosztów. Jeśli nie dysponujesz pełną, potrzebną do spłaty kwotą, otrzymanie wezwania do zapłaty może być skutecznym motywatorem, aby rozpocząć negocjacje z wierzycielem i poprosić go o rozłożenie pożyczki na raty.

Należy pamiętać o tym, że każdy ma prawo do odpowiedzi na wezwanie do zapłaty. Zwłaszcza, kiedy dłużnik chciałby prosić o przesunięcie terminu spłaty zobowiązania (to od wierzyciela zależeć będzie, to, czy przychyli się on do takiego wniosku). Jednak zanim udzielisz odpowiedzi na wezwanie do zapłaty i uregulujesz wskazany dług, koniecznie potwierdź wiarygodność i zasadność takiego pisma. W jaki sposób to zrobić? Odpowiadając sobie na następujące pytania:

 • czy na pewno znasz wierzyciela, który jest wskazany w wezwaniu do zapłaty?
 • czy wskazany w piśmie dłużnik dotyczy Twojej osoby?
 • czy kwota podana w dokumencie nie została przeinaczona?
 • oraz czy przypadkiem pożyczka nie uległa przedawnieniu?

A co, jeśli nie odbierzesz wezwania do zapłaty?

Nieodebranie wezwania do zapłaty na niewiele się zda. Jeśli wierzyciel wyśle dokument listem poleconym z potwierdzeniem odbioru to, będzie mógł wykazać przed sądem, że próbował nawiązać z Tobą kontakt celem polubownego zakończenia sprawy. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji przez dłużnika na pismo, wierzyciel ma prawo przystąpić do dalszych metod pozwalających na skuteczne wyegzekwowanie oczekiwanej kwoty.

Firmy pożyczkowe najczęściej sprawy takie przekazują zewnętrznym firmom windykacyjnym. A dalszy bieg sprawy zależy od indywidualnych czynników. Jeśli również wtedy pożyczkobiorca nie wykazuje chęci współpracy, to kolejnym etapem jest zazwyczaj egzekucja komornicza. Jednak to nie wszystko, ponieważ w międzyczasie trafić on może do któregoś z rejestrów dłużników (BIG, KRD, ERIF) oraz BIK. Wówczas osoba taka może mieć problem z otrzymaniem kredytu, dokonaniem zakupów na raty, a nawet podpisaniem umowy abonamentowej.

Czy na wezwanie do zapłaty warto odpowiedzieć?

To zależy. Tak, jak wspominaliśmy w poprzedniej części artykułu, otrzymanie wezwania do zapłaty często bywa skutecznym motywatorem do dalszych działań ze strony dłużnika. Jeśli zależy mu na tym, by polubownie rozwiązać sprawę, może odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty, przedstawiając wierzycielowi swoją propozycję zwrotu należności. Jednak zanim ją napisze, to powinien wcześniej dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe. Dlaczego? Ponieważ, gdy kolejny raz nie wywiąże się ze swoich obowiązków, to wierzyciel straci do niego zaufanie i nie będzie traktował jego obietnic poważnie.

Odpowiedzi na wezwanie do zapłaty nie trzeba natomiast udzielać, gdy dłużnik ma zamiar dostosować się do wskazań wierzyciela, czyli spłacić dług. Oznacza to, że wezwanie do zapłaty nie obliguje pożyczkobiorcy do odpowiedzi. A to jaki będzie kolejny krok wierzyciela, może zależeć wyłącznie od dłużnika i dobrej woli wierzyciela.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty – kiedy jest konieczna?

Koniecznie odpowiedz na wezwanie do zapłaty, jeśli z jakichkolwiek przyczyn jest ono bezzasadne lub nie dotyczy Ciebie! Reaguj zwłaszcza w sytuacji, gdy wierzyciel wezwał Cię do zapłaty należności które: uległy przedawnieniu, zdążyłeś już uregulować, lub też są bezpodstawne. Wówczas należy wysłać do wzywającego odpowiedź z precyzyjnym i szczegółowym wyjaśnieniem.

Odpowiedź na wezwanie – co powinno się w niej znaleźć?

Treść odpowiedzi na wezwanie do zapłaty nie jest odgórnie narzucona, jednak Twoja odpowiedź powinna zawierać następujące elementy:

 • tytuł ze wskazaniem, na jaki dokument odpowiadasz;
 • datę i miejscowość, w której sporządzone zostało pismo;
 • informację dla wierzyciela, dotyczącą tego, w jaki sposób chcesz rozwiązać problem;
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu) jeśli chcesz polubownie zakończyć sprawę;
 • prośbę, jeśli takową chcesz wystosować;
 • Twój podpis.

Dodatkowo, aby zwiększyć swoją wiarygodność i udowodnić słuszność własnego stanowiska, warto dołączyć do odpowiedzi stosowny dokument, np. potwierdzenie dokonania przelewu. W piśmie należy również stwierdzić, że wezwanie do zapłaty jest bezzasadne i nie zostanie wykonane. Pamiętaj, by jak najszybciej wysłać odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Czas ma tutaj kluczowe znaczenie.

Odpowiedź na bezpodstawne wezwanie do zapłaty

Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik dostaje wezwanie do spłaty pożyczki z nieprecyzyjnie wyliczonymi należnościami. Jeśli w takim przypadku ma on jakiekolwiek wątpliwości, to powinien pisemnie wskazać niezgodności. Dobrze jest wtedy również dołączyć do pisma dodatkowe dokumenty (np. skany potwierdzające jego racje lub odpowiednie punktu umowy), z których wynika, że kwota należności powinna być niższa.

Aby nie popełnić żadnych błędów (zwłaszcza gdy np. nie zalegasz z płatnością żadnych zobowiązań), dobrze jest wcześniej skontaktować się z prawnikiem, ponieważ wezwanie takie może być próbą oszustwa. Jeśli żądania wierzyciela są bezpodstawne możesz umieścić w odpowiedzi następującą formułę:

Informuję, że według mojej wiedzy nigdy nie zawierałem z Państwem żadnej umowy, z której mogłaby wynikać płatność objęta wezwaniem. W związku z tym faktem uprzejmie proszę o dostarczenie podpisanej przeze mnie kopii takiej umowy oraz kopii stosownej faktury lub paragonu dokumentującego wykonanie tej umowy.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty jeśli dług uległ przedawnieniu

Niejednokrotnie wierzyciele wysyłają wezwanie do zapłaty przedawnionego długu. Czas przedawnienia długu określa Kodeks Cywilny i wynosi:

 • 6 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu;
 • 3 lata dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych (po tym czasie przedawnieniu ulegają również chwilówki online udzielane przez firmy pożyczkowe).

W takim przypadku dobrze jest na potwierdzenie nieważności swojego długu załączyć kopię umowy, w której określone zostały terminy spłaty, a w treść odpowiedzi na pytanie wkomponować następujący zapis:

Uprzejmie informuję, że podnoszę zarzut przedawnienia wobec roszczenia, które Państwo wobec mnie kierują. To roszczenie było Państwu należne (tutaj wpisz datę), a od tego dnia upłynęły już ponad trzy lata. Państwa żądanie należy zatem ocenić jako spóźnione, gdyż dotyczy ono roszczenia przedawnionego.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty jeśli spłaciłeś zadłużenie

Jeśli uregulowałeś zadłużenie, to warto abyś również o tym poinformował wierzyciela. W odpowiedzi możesz umieścić np.:

Uprzejmie informuję, że zapłaty w terminie nie dokonałem/-am przez pomyłkę. W załączeniu przedkładam dowód zapłaty (bankowy lub pocztowy).

Wezwanie do zapłaty jest pismem, które ma przypomnieć dłużnikowi o jego nieuregulowanym zobowiązaniu i stanowi jeden z początkowych etapów procesu windykacji. W związku z czym, lepiej jest go nie lekceważyć. W przypadku gdy dług nadal jest niespłacony i nie została również udzielona odpowiedź na wezwanie do zapłaty, to wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę do sądu i finalnie wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne. Przy czym w każdym przypadku, po dostaniu wezwania do zapłaty zaleca się konsultację z prawnikiem.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo