Jak wygląda licytacja komornicza i kiedy do niej dochodzi?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-03-15
Autor: Redakcja
Ocena: 4.21
(ilość ocen: 72)

Aby zaspokoić żądania wierzyciela, komornik może zająć nie tylko wynagrodzenie i konto bankowe dłużnika, ale również jego majątek. Aby uzyskać pieniądze na spłatę długu, poszczególne jego elementy mogą stać się przedmiotem licytacji komorniczej. W artykule wyjaśnimy, jak wygląda licytacja komornicza oraz kiedy może do niej dojść. Odpowiemy również na najczęściej zadawane przez dłużników pytania.

Egzekucja komornicza jest z reguły ostatnim elementem procesu windykacji należności, stosowanym wtedy, gdy wszystkie próby polubownego rozwiązania sporu zawiodły.
Aby wyegzekwować potrzebne do spłaty zadłużenia środki, komornik może zająć konto bankowe dłużnika, jego wynagrodzenie, a także należące do niego ruchomości i nieruchomości. Zarówno ruchomości, jak i nieruchomości może następnie spieniężyć podczas licytacji komorniczej.

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza służy pozyskaniu środków na spłatę długu poprzez spieniężenie przedmiotów (ruchomości i nieruchomości) należących do dłużnika. Zdobyte w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia względem wierzyciela oraz pokrycie kosztów postępowania komorniczego. Licytację komorniczą, jak wskazuje jej nazwa, może przeprowadzić wyłącznie komornik.
Przedmiotem licytacji komorniczej mogą stać się m.in.:

 • nieruchomości, np. mieszkania,
 • pojazdy,
 • meble,
 • sprzęt elektroniczny,
 • dzieła sztuki,
 • wszystkie inne ruchomości o istotnej wartości.

Kiedy może dojść do licytacji komorniczej?

W toczącym się postępowaniu egzekucyjnym to wierzyciel wciąż pełni rolę dysponenta.
Jego zadaniem jest więc wskazanie komornikowi preferowanych sposobów egzekucji.
Ta może zostać prowadzona np. z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, ze świadczeń emerytalno-rentowych czy z posiadanych przez dłużnika nieruchomości. Jeśli wierzyciel wskaże właśnie na nie, konieczne będzie spieniężenie dóbr, celem uzyskania środków na zaspokojenie jego roszczeń. Przed ogłoszeniem licytacji, komornik ma obowiązek wysłać dłużnikowi wezwanie do spłaty zobowiązania oraz poinformować go o możliwości zajęcia nieruchomości. Aby wyeliminować ryzyko sprzedaży lub przepisania przedmiotu egzekucji na inną osobę, powinien złożyć również wniosek o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej. Jeśli dłużnik nie ureguluje zadłużenia wraz z dodatkowymi kosztami, w ciągu 14 dni komornik może zlecić rzeczoznawcy wycenę nieruchomości. Na tej podstawie wystawi lokal na licytację.

Kto może wziąć udział w licytacji?

W licytacji komorniczej może wziąć udział niemal każda osoba pełnoletnia, która wpłaci wadium, czyli finansową rękojmię, będącą zabezpieczeniem na wypadek niewywiązania się z obowiązku zapłaty za wylicytowaną nieruchomość. Wysokość wadium zawsze wynosi 10% kwoty oszacowania.

Przykład:
Jeśli rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości na 200 000 zł, każdy z uczestników powinien wpłacić na konto sądu kwotę 20 000 zł. W przypadku przegrania licytacji każdy z nich odzyskuje oczywiście swoje pieniądze. Osoba, która wygra, musi uiścić pozostałą kwotę w wyznaczonym przez sąd terminie. W przypadku niedokonania płatności traci wadium i prawo do brania udziału w kolejnych licytacjach.

Kto nie może wziąć udziału w licytacji komorniczej?

Jak wynika z Art. 8672 kpc. uczestnikami licytacji komorniczej nie mogą być: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, np. pracownik kancelarii spisujący protokół oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Licytacja komornicza nieruchomości

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia licytacji komorniczej jest ustalenie wartości mieszkania. Kolejnym opublikowanie informacji o zbliżającym się terminie licytacji.
Takie ogłoszenie powinno zawierać informacje na temat:

 • terminu licytacji,
 • miejsca przeprowadzenia licytacji,
 • przedmiotu licytacji,
 • warunków licytacji,
 • sumy oszacowania i ceny wywoławczej,
 • miejsca i terminu, w których można oglądać nieruchomość.

W ogłoszeniu należy umieścić także wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przekazania praw na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Ogłoszenie powinno pojawić się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz w siedzibie sądu na 2 tygodnie przed planowanym terminem licytacji. Może zostać opublikowane również na stronie internetowej odpowiedzialnego za egzekucję komornika. Dzięki temu potencjalni nabywcy bez problemu uzyskają informacje na temat przedmiotu, terminu i miejsca licytacji, bez konieczności kontaktowania się bezpośrednio z kancelarią.

Do dwóch razy sztuka

Podczas pierwszej licytacji komorniczej, cena nieruchomości wynosi zazwyczaj 3/4 jej wartości szacunkowej. Jeśli pierwsza egzekucja nie dojdzie do skutku lub jej przedmiot nie zostanie sprzedany, może dojść do kolejnej. Co ważne, drugi termin nie jest obowiązkowy ani podejmowany z urzędu. Do drugiej licytacji może dojść jedynie na wniosek wierzyciela. W tym przypadku cena nieruchomości jest jeszcze niższa i wynosi 1/2 wartości szacunkowej lokalu. Jeśli również drugi termin zakończy się fiaskiem, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone i nowa egzekucja z tej nieruchomości może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Przebieg licytacji komorniczej do złudzenia przypomina tradycyjną licytację, np. dzieła sztuki. Zgromadzeni w biurze komornika uczestnicy „przebijają” wzajemnie swoje oferty.
Minimalna wartość przebicia (postąpienia) wynosi 1% sumy oszacowania po zaokrągleniu do pełnej kwoty. W przypadku wspomnianego wyżej mieszkania o wartości 200 000 zł będzie to więc 2000 zł. Wygrywa oczywiście ten oferent, kto zaproponuje najwyższą cenę, pozostając jedynym na „placu boju”.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo