Jak złożyć skargę na komornika?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-06-26
Autor: Redakcja
Ocena: 4.7
(ilość ocen: 33)

Jeśli wykonując obowiązki zawodowe, komornik dopuszcza się nadużyć lub łamania przepisów, dłużnik ma prawo wnieść na niego skargę. W artykule sprawdzimy, kiedy i jak można tego dokonać.

Nieterminowa spłata zobowiązania względem firmy pożyczkowej może skutkować rozpoczęciem procedury windykacyjnej. Jeśli działania pożyczkodawcy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa może zostać przekazana do zewnętrznej firmy windykacyjnej, specjalizującej się w egzekwowaniu należności. Jeśli jej działania także zakończą się fiaskiem, wierzytelność może trafić na sądową wokandę.

Kiedy do drzwi puka komornik

Jeśli sąd uzna zasadność roszczeń wierzyciela, wyda tytuł egzekucyjny. Ten opatrzony klauzulą wykonalności może stanowić podstawę do złożenia wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Aby wyegzekwować środki na spłatę długu, komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, zgromadzone na jego rachunkach bankowych środki oraz należące do niego nieruchomości i ruchomości. Co jednak w sytuacji, jeśli w toku wykonywanych czynności komornik stosuje nieetyczne praktyki, narusza zasady, a nawet prawo?

Nie bądź obojętny

W takiej sytuacji dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynności komornika. Przepisy regulujące skargi na czynności komornika zostały unormowane w art. 767  Kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik może złożyć skargę nie tylko w odniesieniu do nieetycznych czynności komornika, ale również w odniesieniu do zaniechania przez komornika czynności, do których, zdaniem dłużnika, był zobowiązany. W praktyce oznacza to, że skarga może dotyczyć nie tylko czynności, które komornik wykonał niewłaściwie, ale również obowiązków, których nie dopełnił, choć zdaniem dłużnika lub wierzyciela powinien.

Kto może złożyć skargę?

Skargę na czynności komornika może złożyć każda osoba, której prawa zostały naruszone albo zagrożone w związku z czynnościami egzekucyjnymi, bądź zaniechaniem dokonania czynności przez komornika. Poza dłużnikiem i wierzycielem mogą być to również osoby trzecie, które „ucierpiały” podczas realizowanych przez komornika działań egzekucyjnych.

I tak: dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika w momencie, kiedy ten bezprawnie zajął jego wynagrodzenie lub „ściągnął z konta” zbyt dużo pieniędzy. Wierzyciel może zaskarżyć komornika, jeśli ten dokonał egzekucji z innych niż wskazane przedmiotów majątku. Osoba trzecia ma prawo zaskarżyć komornika, np. w sytuacji, w której ten zajął przedmioty należące do niej, a nie do dłużnika.

Zaskarżyć czynności komornika może także sąd, prokurator, organizacja społeczna oraz każdy inny organ, który żądał wszczęcia egzekucji.

Jak napisać skargę na komornika?

Taki dokument możesz stworzyć samodzielnie. Ważne, aby zawierał on wymagane przez prawo elementy. Należą do nich:

 • oznaczenie sądu, do którego składasz skargę,
 • oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • wskazanie sygnatury akt komorniczych,
 • określenie zaskarżanej czynność lub zaniechania dokonania czynności,
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem,
 • podpis osoby wnoszącą skargę.

Nie zapomnij także wskazać w dokumencie, o co wnosisz. Może być to:

 • uchylenie zaskarżonej, danej czynności;
 • zmianę zaskarżonej czynności;
 • żądanie dokonania czynności (w przypadku zaniechania).

Do dokumentu koniecznie dołącz odpisy — po jednym egzemplarzy dla każdego uczestnika oraz jeden odpis dla komornika.

Dokąd złożyć skargę na komornika?

Jeszcze do niedawna skargę na czynności komornika wnosiło się do sądu rejonowego. Obecnie należy wnieść ją bezpośrednio do kancelarii komorniczej. Czas na złożenie skargi na komornika to 7 dni liczone od momentu:

 • dokonania danej czynności przez komornika. Jeśli powziąłeś informację o dokonanej czynności,
 • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone,
 • w którym strona dowiedziała się o danej czynności,
 • w którym czynność powinna być dokonana – w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika.

Ile kosztuje złożenie skargi na komornika?

Złożenie skargi na czynności komornika kosztuje obecnie 100 zł. Jeśli chcesz, by sąd zwolnił Cię z tej opłaty, musisz złożyć także wniosek o zwolnienie z kosztów. Co ważne, razem ze skargą na czynności komornika możesz złożyć także wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Co dalej?

Kiedy złożysz skargę na czynności komorniczej, komornik ma trzy dni na sporządzenie uzasadnienie. Jeśli nie uwzględni skargi, powinien przekazać ją wraz ze swoim uzasadnieniem i aktami sprawy do sądu rejonowego, przy którym działa. Jeśli sprawa wyląduje na sądowej wokandzie, zadaniem sądu będzie podjęcie decyzji, która ze stron ma rację. Jeśli natomiast komornik uwzględni skargę, przyznając się tym samym „do winy”, musi zawiadomić o tym fakcie skarżącego i wszystkich zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Dzięki temu sprawa zatrzyma się na etapie kancelarii komorniczej i tam też zostanie rozwiązana. A to pozwoli:

 • ograniczyć czasochłonne i kosztowne przekazywania korespondencji między sądem a komornikiem;
 • wyeliminować przypadki wniesienia skargi do niewłaściwego sądu;
 • wyeliminować sytuacje umarzania postępowania przez sąd w razie uwzględnienia skargi przez komornika.

Wniesienie skargi a zatrzymanie postępowania egzekucyjnego

Wiele osób uważa, że wniesienie skargi na komornika zatrzyma bieg postępowania egzekucyjnego, nic bardziej mylnego. To, nawet pomimo zaskarżenia wciąż będzie się toczyć. Zawieszenie lub wstrzymanie postępowania jest możliwe jedynie w efekcie postępowania sądu.

Skarga na czynności komornika a działania nadzorcze sądu

Jako, że nadzór nad działaniami komornika sprawuje sąd, może on z urzędu skontrolować prawidłowość wykonywanych przez niego czynności. Nie wszyscy wiedzą, że zarówno dłużnik, jak i komornik mogą zwrócić się do sądu z taką prośbą. Choć złożenie wniosku o działania nadzorcze jest bezpłatne, sąd nie ma obowiązku rozpoznania takiego wniosku. Oznacza to, że choć może podjąć takie działania, nie jest do tego zobowiązany.

Kiedy nie można złożyć skargi na komornika?

Zgodnie z art. 767§ 11 kodeksu postępowania cywilnego złożenie skargi na czynności komornika nie przysługuje na:

 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma;
 • zawiadomienie o terminie czynności;
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo