Kiedy komornik może nas ukarać grzywną?

Aktualizacja: 2019-07-18
Data publikacji: 2018-03-29
Autor: Redakcja
Ocena: 4.32
(ilość ocen: 41)

Zadaniem komornika jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela, czyli wykonanie egzekucji, orzeczonej przez sąd. W toku prowadzonych działań może on zająć Twoje wynagrodzenie, rachunki bankowe, przedmioty codziennego użytku, a nawet nieruchomości. Może również odwiedzić Cię w domu i… ukarać grzywną. W artykule sprawdzimy, w jakich sytuacjach komornik może nałożyć grzywnę. Wyjaśnimy również, kiedy grzywnę będzie musiał zapłacić nie tylko dłużnik, ale również pracodawca lub bank.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Jego uprawnienia reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Celem jego działań jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Jak działa komornik?

Aby wyegzekwować potrzebne do zaspokojenia roszczeń środki, komornik ma prawo:

Co ważne, to, w jakich składników majątku dokona egzekucji, nie należy od niego, ale od wierzyciela. To on pozostaje w tej kwestii osobą decyzyjną. Komornik może również odwiedzić dłużnika w domu. Powinien zrobić to jednak w dzień roboczy lub sobotę od godziny 7.00 do 21.00. Na wykonywanie czynności w innym czasie musi mieć pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego. Podczas wykonywania czynności powinien posiadać identyfikator wydany przez Krajową Radę Komorniczą. Na identyfikatorze musi znajdować się jego imię i nazwisko, zdjęcie, informacja o pełnionej funkcji oraz oznaczenie sądu, przy którym działa. Nie wszyscy wiedzą jednak, że komornik może także ukarać grzywną. W jakich przypadkach ma do tego prawo?

Kiedy komornik może ukarać grzywną?

Komornik może ukarać grzywną w przypadku:

 • uniemożliwiania lub przeszkadzania w wykonywaniu czynności,
 • odmowy udzielenia wyjaśnień lub informacji,
 • zaniechania obowiązków przez pracodawcę.

Poniżej przyjrzymy się szczegółowo każdej z tych sytuacji.

Przeszkadzanie w wykonywaniu czynności

W toku wykonywanych obowiązków komornik najczęściej spotyka się z oporem i utrudnianiem czynności przez samych dłużników. Jeśli osoba przeszkadza w czynnościach, uniemożliwia je (np. nie chce wpuścić komornika do domu), nie chce udzielać informacji lub podaje informacje niezgodne z prawdą (np. o tym, że po wykonaniu egzekucji komorniczej na nieruchomości nie będzie miała gdzie zamieszkać) może zostać ukarana grzywną. Maksymalna wysokość grzywny wynosi w tym przypadku 1000 zł.

Odmowa udzielenia wyjaśnień lub informacji

Komornik może nałożyć grzywnę za odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji na podmiot, który może posiadać informacje dotyczące dłużnika, jednak odmówi ich udzielenia.
Grzywna może zostać nałożona m.in. na:

 • organy administracji publicznej,
 • organy skarbowe,
 • organy rentowe,
 • banki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorców, współpracujących z dłużnikiem.

Odmowa udzielenia informacji okaże się zasadna (i nie będzie skutkować nałożeniem grzywny) jedynie w takim zakresie, w jakim prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawienia dokumentu przewiduje Kodeks postępowania cywilnego. Wysokość grzywny za odmowę udzielenia wyjaśnień lub informacji może wynosić 2000 zł.

Przykład:
Miesiąc temu pan Mariusz otrzymał pismo od komornika. Sprawa nie dotyczyła jednak jego, ale jednego z jego długoletnich kontrahentów. Komornik zarządzał od mężczyzny podania szczegółowych informacji na temat współpracy oraz wglądu do dokumentów. Nie chcąc narażać swojego klienta na egzekucję, mężczyzna odmówił przekazania niezbędnych danych. Na mocy art. 902 w zw. z art. 886 kodeksu postępowania cywilnego komornik obciążył go więc grzywną w wysokości 1000 zł.

Zaniechanie obowiązków przez pracodawcę

Nie tylko dłużnik, ale również jego pracodawca może ponieść finansowe konsekwencje własnych niedopatrzeń. Jeśli przedmiotem egzekucji komorniczej jest wynagrodzenie za pracę, pracodawca ma obowiązek dopełnienia kilku formalności. Powinien on przedstawić komornikowi zestawienia wynagrodzenia dłużnika oraz poinformować go, w jakich terminach i w jakiej wysokości będzie dokonywał potrąceń. Jeśli nie dopełni swoich obowiązków w ciągu 7 dni, może zostać ukarany grzywną. Jeśli mimo grzywny pracodawca wciąż będzie wstrzymywał się z dokonaniem niezbędnych czynności, grzywna może być nałożona jeszcze raz.
Warto dodać tutaj, że w przypadku podania błędnych informacje, braku reakcji na wezwanie lub wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia, oprócz kary grzywny, pracodawca jest także narażony na odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. Grzywna dla pracodawcy może wynosić nawet 2000 zł.

Skarga na nałożenie grzywny

Jeśli nie zgadasz się z decyzją komornika i uważasz, że grzywna została nałożona bezpodstawnie, możesz złożyć skargę do sądu. Skarga powinna zostać wniesiona do sądu, przy którym działa komornik nie później niż w ciągu tygodnia od dnia ukarania grzywną lub jeżeli dłużnik nie był obecny przy ukaraniu — w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.
Skarga powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest wnoszona skarga;
 • informacje na temat stron postępowania egzekucyjnego (wierzyciela i dłużnika), ich miejsc zamieszkania oraz numerów identyfikacyjnych takich jak PESEL czy NIP;
 • oznaczenie rodzaju pisma („skarga na postanowienie Komornika o ukaraniu grzywną”);
 • wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • informacje o czynności, którą zaskarżamy;
 • informację o wysokości nałożonej grzywny;
 • własnoręczny podpis;
 • załączniki.

Pamiętaj, aby umieścić w dokumencie także informację o swoich oczekiwaniach, np. o uchyleniu grzywny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie skargi. Obecnie wynosi ona 100 zł.
Po wniesieniu skargi przez podmioty uprawnione sąd wyznaczy w tym przedmiocie rozprawę. Co ciekawe, wezwie na rozprawę otrzymają jedynie strony oraz osoba ukarana (np. pracodawca). Komornik nie bierze udziału w postępowaniu. Obowiązkiem sądu jest zawiadomienie prokuratory o toczącym się postępowaniu. Rolą prokuratora sprawdzenie, czy w sprawie nie zostały naruszone przepisy powodujące odpowiedzialność karną.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo