Leasing a zdolność kredytowa

Leasing jest najprostszą i najszybszą formą finansowania inwestycji. Cieszy się on dużą popularnością zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy w ten sposób nie muszą wykładać własnej gotówki na zakup firmowego auta. Zastanawiasz się nad tym jak leasing wpływa na zdolność kredytową? Oto najważniejsze informacje w temacie leasing a zdolność kredytowa.

Na czym dokładnie polega leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna, która zawierana jest pomiędzy leasingodawcą (finansującym), a leasingobiorcą (korzystającym). Jest nowoczesną formą finansowania inwestycji bez konieczności angażowania w nią swoich środków własnych. Zasady jej działania przypominają wynajem długoterminowy lub zakupy na raty. Firma leasingowa oddaje daną rzecz (oprócz samochodów mogą to być także inne pojazdy i maszyny, nieruchomości czy wyposażenie biur) w użytkowanie leasingobiorcy, w zamian za ustaloną w umowie kwotę, którą zobowiązany jest co miesiąc spłacać.

Przy czym, przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy. Leasingobiorca natomiast wnosząc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Tak więc, tym co odróżnia leasing od np. zakupów na raty jest fakt, że przez cały czas trwania umowy, leasingobiorca ma możliwość użytkowania środków trwałych lub nieruchomości, nie będąc ich właścicielem. Natomiast od samego wynajmu różni go opłata wstępna, od której zależy m.in. wysokość rat.

Co ważne, po wygaśnięciu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu za uzgodnioną wcześniej kwotę, która wynosić może tylko 1% wartości przedmiotu. Należy podkreślić, że istnieje wiele rodzajów leasingu, które mogą różnić się w zależności od tego:

  • co jest przedmiotem leasingu;
  • jak skonstruowana jest umowa i kto może być jej stroną;
  • jakie obie strony mają prawa i obowiązki względem przedmiotu leasingu.

Wyróżnia się: leasing finansowy (kapitałowy), leasing operacyjny (bieżący), leasing pośredni i bezpośredni, leasing konsumencki i leasing zwrotny. Jak wygląda zagadnienie „leasing a zdolność kredytowa”, w poszczególnych przypadkach?

Czy do leasingu potrzebna jest zdolność kredytowa?

Leasing może stanowić ciekawą alternatywę zarówno dla pożyczki dla firm, jak i kredytu samochodowego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy limit zadłużenia w bankach uniemożliwia wzięcie kolejnego zobowiązania. Oczywiście przez to, że leasing nosi znamiona pożyczki, do jego przyznania konieczna może okazać się zdolność kredytowa. Jednak tak samo jak w przypadku firm pożyczkowych, również leasingodawca może mieć do niej bardziej elastyczne podejście niż chociażby banki. Firmy leasingowe przy jego udzielaniu stosują procedurę uproszczoną, podczas której jedynymi wymaganymi dokumentami są najczęściej: ważny dowód osobisty oraz oświadczenie o dochodach. Przy czym nie oznacza to, że w niektórych przypadkach klient może zostać również poproszony o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach. Co jeszcze warto wiedzieć w kwestii leasing a zdolność kredytowa?

Leasing a zdolność kredytowa

Osoba, zastanawiająca się, czy do leasingu konieczna jest zdolność kredytowa.

Leasing może pomóc w rozwinięciu działalności. Warto przy tym pamiętać, że bank nie podchodzi do niego tak, jak kredytu, czy pożyczki. Dlatego niekoniecznie musi wpływać na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Powinieneś się jednak zastanowić nad rodzajem leasingu. Może bowiem pośrednio oddziaływać na zdolność firmy do spłaty długu w terminie wyznaczonym w umowie.

Warto tu również dodać, że inną ważną różnicą między kredytem, a leasingiem jest to, że bank przed pożyczeniem pieniędzy musi sprawdzić w BIK, historię kredytową swojego potencjalnego klienta. Natomiast nie ma analogicznej bazy, w której znalazłyby się informacje o zobowiązaniach wobec firm leasingowych. Jedynie, dopiero gdy leasingobiorca nie spłaca terminowo swoich rat, może zostać zgłoszony do jednego z Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Zatem banki muszą głównie bazować na oświadczeniu osoby wnioskującej o kredyt. Tutaj od razu przypominamy o odpowiedzialności, która wynika z art. 297 Kodeksu karnego, zgodnie z którą złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Leasing finansowy a zdolność kredytowa

W przypadku leasingu finansowego, jego przedmiot (np. samochód) wliczany jest do majątku leasingobiorcy. Jeśli zatem przedsiębiorca weźmie auto w leasing finansowy, to zobowiązany jest do wpisania go w ewidencję środków trwałych. Tak więc od momentu podpisania umowy, jego obowiązkiem będzie także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i i jego serwisowanie. Ten rodzaj leasingu podobny jest do zakupu na raty, z tą jednak różnicą, że leasingobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to automatycznie, wraz z uiszczeniem ostatniej raty, ponieważ całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość wybranego przedmiotu.

Leasing finansowy różni się od operacyjnego tym, że w pierwszym przypadku jego przedmiot jest wykazywany w aktywach leasingobiorcy (kosztami uzyskania przychodu są wówczas odpisy amortyzacyjne i odsetki od rat leasingu). Leasing finansowy zatem w mniejszym stopniu wpływa na zdolność kredytową, co tym samym zwiększa Twoje szanse na uzyskanie kredytu w banku. A co z kwestią operacyjny leasing a zdolność kredytowa?

Leasing operacyjny a zdolność kredytowa

Leasing operacyjny a zdolność kredytowa.

Większym zainteresowaniem wśród Polaków cieszy się leasing operacyjny, który przypomina wynajem. W odróżnieniu do leasingu finansowego, łączna kwota wpłacona przez leasingobiorcę w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu. W związku z czym, obie ze stron umawiają się na opłatę wstępną oraz opłatę za wykup (VAT płacony jest w ratach). Również co ważne leasing operacyjny wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, który może także dokonywać odpisów amortyzacyjnych (auto jest zaliczane wtedy do składników majątkowych firmy leasingowej). Zatem koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy będą stanowić miesięczne raty leasingowe.

Przedmiot leasingu (np. auto) nie znajduje się wówczas po stronie środków trwałych przedsiębiorstwa, które tylko go użytkuje. Z kolei bank obliczając zdolność kredytową firmy uwzględnia jej dochód. To różnica przychodów oraz kosztów ich uzyskania. W związku z tym raty leasingowe zmniejszają dochód działalności. Dlatego bank może zaproponować mniej atrakcyjne warunki kredytowania.

W kwestii leasing a zdolność kredytowa, wszystko zależy od tego na jaki jego rodzaj się zdecydowałeś. I tak, większe szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego będziesz miał w przypadku leasingu finansowego, natomiast mniejsze jeśli korzystasz z leasingu operacyjnego, który obniża dochód Twoje firmy.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: