Nakaz zapłaty – czym jest i kto może go otrzymać?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-01-16
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.75
(ilość ocen: 4)

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty? Oznacza to, że wierzyciel skorzystał z uproszczonej procedury sądowej. Czy dokument ten ma moc prawną? Co zrobić po otrzymaniu nakazu spłaty pożyczki?

Nakaz zapłaty – czym jest?

Informacja o tym, czym jest nakaz zapłaty.Oczywistą sprawą jest to, że każde zobowiązanie trzeba spłacić, w przeciwnym razie można narobić sobie poważnych kłopotów. Niezależnie od tego, czy posiadasz niespłacony kredyt w banku, czy chwilówkę online w firmie pożyczkowej, terminowość spłaty jest ważna. W innym wypadku możesz liczyć się z otrzymaniem nakazu spłaty pożyczki, które jest orzeczeniem wydanym przez sąd, w sytuacji gdy wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego do dłużnika. Wydanie nakazu zapłaty pożyczki ma uprościć i przyśpieszyć wyegzekwowanie zapłaty.

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i wyznaczania rozprawy oraz wyłącznie na podstawie treści pozwu i załączonych do niego dokumentów. Przy czym, pozwany dłużnik nie otrzymuje pozwu przed wydaniem nakazu zapłaty, ale dopiero w momencie doręczenia jego odpisu. Po jego otrzymaniu ma on dwa wyjścia. Pierwszym z nich jest zapłacenie zasądzonej kwoty, zaś drugim, zaskarżenie nakazu zapłaty w odpowiednim terminie. Niezaskarżony nakaz zapłaty wywiera skutki prawne jak prawomocny nakaz sądowy.

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

O czym informuje nakaz zapłaty?

Co do zasady, nakaz zapłaty jest jedynie tytułem egzekucyjnym, a nie tytułem wykonawczym. Czyli oznacza to, że egzekucję komorniczą można przeprowadzić na podstawie nakazu zapłaty dopiero po nadaniu mu klauzuli wykonalności, w osobnym postępowaniu. Ważną informacją jest również to, że w polskim prawie jest kilka typów nakazów zapłaty, które rządzą się swoimi prawami. Omówimy tutaj dwa z nich.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze jest mniej formalne niż postępowanie nakazowe. Nakaz zapłaty w tym postępowaniu, to orzeczenie, które jest wydawane głównie w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych (jego wydanie możliwe jest w każdej sprawie o zapłatę sumy, bez względu na jej wysokość). W przeciwieństwie do postępowania nakazowego, wierzyciel ponosi takie same opłaty sądowe jak w postępowaniu zwykłym (jest to 5% wartości przedmiotu sporu). Jednak zyskuje na czasie, ponieważ tryb upominawczy jest znacznie szybszy od postępowania zwykłego.

Zgodnie z przesłankami wymienionymi w art. 499 kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty nie może być wydany w tym postępowaniu, gdy:

 • roszczenie jest bezzasadne;
 • przytoczone okoliczności uzasadniające roszczenie budzą wątpliwości;
 • zaspokojenie dochodzonego roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
 • miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane;
 • doręczenie pozwanemu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Jakie są skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Sądowy nakaz zapłaty - konsekwencje.Należy wiedzieć o tym, że nieprawomocny nakaz zapłaty nie stanowi ani tytułu egzekucyjnego, ani nie może być podstawą zabezpieczenia. Po jego doręczeniu, dłużnik ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu, zapłacić powodowi kwotę objętą nakazem lub też w tym terminie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jego wniesienie prowadzi do utraty mocy przez nakaz zapłaty oraz wyznaczenie rozprawy, odbywającej się na zasadach ogólnych.

W przypadku nie wniesienia przez pozwanego sprzeciwu lub też zrobienia tego w sposób nieskuteczny (np. z brakami formalnymi, które nie zostały w terminie uzupełnione), po upływie dwóch tygodni nakaz zapłaty uprawomocni się. Co oznacza, że ma on moc wyroku sądu i jest tytułem wykonawczym umożliwiającym prowadzenie na jego podstawie egzekucji komorniczej.

W sytuacji gdy nie nastąpiły jakiekolwiek błędy proceduralne przy wydaniu nakazu zapłaty i jego doręczeniu (np. pismo wysłane zostało na nieaktualny adres pozwanego), to dłużnik nie ma już możliwości skutecznego zaskarżenia takiego nakazu. Dlatego tak ważne jest, aby nigdy nie lekceważyć korespondencji przychodzącej z sądu!

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

W trybie tym można dochodzić roszczenia pieniężnego, takiego jak długi za niezapłacone rachunki, kredyty i pożyczki, czy zobowiązania natury prywatnej (pożyczki prywatne). Istotne jest, aby zawrzeć w tym roszczeniu żądanie wydania nakazu zapłaty.

Postępowanie nakazowe prowadzone jest przed sądem rejonowym i sądem okręgowym. Jednak wybór ten zależny jest od kwoty, czyli wartości przedmiotowej sporu. I tak, gdy suma ta jest niższa niż 75 tys. zł, to postępowanie nakazowe będzie prowadził sąd rejonowy, gdy jest natomiast wyższa, to sprawą zajmie się sąd okręgowy (dla większości dłużników właściwym sądem będzie więc sąd rejonowy).

Postępowanie nakazowe jest już bardziej sformalizowane niż postępowanie upominawcze. Dlaczego? Ponieważ do wydania nakazu w tym postępowaniu niezbędne jest dostarczenie “mocnych” dowodów potwierdzających zasadność roszczenia. Przy czym, dowody te nie są dowolne, muszą być bowiem wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego, w części dotyczącej tego rodzaju nakazu (art. 484 – 497). Aby Sąd wydał nakaz zapłaty wierzyciel musi dołączyć do pozwu następujące dokumenty:

 • dokument urzędowy;
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
 • wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym dłużnika.

Wydanie nakazu zapłaty przez Sąd możliwe będzie także na podstawie prawidłowo wypełnionego czeku, weksla, warrantu oraz rewersu, jak i w przypadku należności pieniężnych określonych w ustawie, czy też umowy, dowodu spełnienia świadczenia wzajemnego niepieniężnego, oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Jakie są skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, dłużnik (tak samo zresztą jak w postępowaniu upominawczym) ma 2 tygodnie na zaspokojenie roszczenia w całości, łącznie z kosztami, albo wniesieniem w tym terminie skargi do sądu tej samej instancji. Nakaz zapłaty, zgodnie Art. 492. § 1.: z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Dokument doręcza się w tym przypadku zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi, dzięki czemu obydwie strony w tym samym czasie dowiedzą się o wyroku sądu.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, czy też innego papieru wartościowego staje się wykonalny po upływie 14 dni od jego doręczenia pozwanemu i stanowi wówczas tytuł egzekucyjny. Prawidłowe wniesienie zarzutów przez pozwanego prowadzi do wyznaczenia rozprawy, na której rozstrzygnięte zostaną losy nakazu zapłaty, uchylając go lub utrzymując w części lub całości. W przeciwieństwie do sprzeciwu, zarzuty podlegają opłacie w wysokości ¾ pełnej opłaty od pozwu. Natomiast Sąd odrzuci zarzuty zarówno nieopłacone, wniesione po upływie terminu, jak i takie, których braków pozwany nie usunął w wyznaczonym terminie.

Jak i kiedy można napisać sprzeciw od nakazu spłaty pożyczki?

Najważniejszym rodzajem nakazu zapłaty pożyczki jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jednak, jak już zdążyłeś się dowiedzieć, nakaz zapłaty uzyskany przez pożyczkodawcę, wcale nie oznacza tego, że kwotę widniejącą na nakazie musisz bezwzględnie zapłacić. Ponieważ nakaz ten można podważyć, pisząc sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki. Dzięki czemu sprawa zostanie rozpatrzona w normalnym trybie. Będziesz miał wtedy szansę na obronę, a firma pożyczkowa będzie musiała udowodnić, czy złożony przez nią nakaz jest zasadny.

Podobnie, jak z zarzutami od nakazu zapłaty, również w postępowaniu nakazowym, sprzeciw powinien być sporządzony w prawidłowy sposób (czyli w szczegółowy sposób powinien określać wnioski jak i zarzuty przeciwko żądaniu powoda). Ponieważ zgłaszanie ich, na późniejszym etapie uznane zostanie przez Sąd za spóźnione.

Utwórz swoje osobiste konto na Portalu Elektronicznego Postępowania

Aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem, nakaz spłaty chwilówki musi zostać na początku wydany przez referendarza sądowego. Bieg czternastodniowego terminu, w którym masz prawo złożyć sprzeciw zaczyna się w chwili odbioru pisma. Jeśli podejmiesz decyzję o napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, to pozew ten zostanie rozpatrzony w normalnym trybie, czyli w sądzie rejonowym, zgodnym z miejscem Twojego zamieszkania.

Natomiast jeśli masz założone konto w portalu e-sądu i wiesz, że wobec Twojej osoby został wydany nakaz, to sprzeciw możesz wysłać także bez jego odbioru na poczcie. Przy czym, procedura sądowego, jak i elektronicznego postępowania upominawczego jest taka sama w obu przypadkach.

Nakaz zapłaty wydawany jest przez e-Sąd, za którym kryje się VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. W przypadku gdy wisi nad Tobą widmo niespłaconych chwilówek, nie czekaj i utwórz swoje osobiste konto na Portalu Elektronicznego Postępowania, co pozwoli Ci uniknąć przykrych niespodzianek (szczególnie jeśli nie możesz na bieżąco odbierać korespondencji). Natomiast w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, najlepiej jest niezwłoczne skorzystać z porady prawnej.

Pamiętaj! Po otrzymaniu nakazu spłaty pożyczki, to po stronie dłużnika leży inicjatywa dalszego działania. Ponieważ ani sąd, ani wierzyciel nie będą już podejmować żadnych działań. W przypadku, upłynięcia wskazanego terminu, nakaz zapłaty zostanie uprawomocniony i na jego podstawie może zostać przeprowadzona egzekucja. Natomiast po prawidłowo wniesionym sprzeciwie od nakazu zapłaty pożyczki, postępowanie będzie toczyć się dalej, już przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  Sponsorujemy

  Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

  Nasze wyróżnienia

  Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

  Nasi partnerzy

  Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo