Odpowiedzialność za niespłacone chwilówki w małżeństwie

Aktualizacja: 2020-12-28
Data publikacji: 2020-12-28
Autor: Agnieszka Nowak
Ocena: 4.5
(ilość ocen: 32)

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami tworzy się wspólnota majątkowa. W praktyce oznacza to, że każdy przedmiot majątku nabyty podczas trwania małżeństwa, staje się składnikiem majątku wspólnego. Czy w trakcie trwania małżeństwa mąż jest odpowiedzialny za długi żony? Czy żona odpowie za niespłacone przez męża pożyczki? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Majątek wspólny w małżeństwie

Zgodnie z prawem do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Co nie należy do majątku wspólnego w małżeństwie?

Co ważne, niektóre składniki majątku, nawet pomimo zawarcia małżeństwa są wyłączone ze współwłasności i pozostają częścią majątku osobistego każdego z małżonków. Należą do nich:

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności małżeńskiej;
 • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę – chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej;
 • przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, np. za prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy.

Wspólnota majątkowa a odpowiedzialność za długi

Czy zawiązanie wspólnoty majątkowej oznacza automatycznie, że odpowiedzialność za długi jednego z małżonków przejmuje także drugi? Nie zawsze.

Zgodnie z artykułem 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”. 

W praktyce oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty długu z majątku wspólnego jedynie wtedy, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Jeśli w tajemnicy przed mężem żona zaciągnęła kilka pożyczek pozabankowych, które stały się przyczyną zadłużenia, mąż w świetle prawa pozostanie „bezpieczny”. W takim przypadku wierzyciel może domagać się spłaty długu wyłącznie od zadłużonej żony.

Jeśli na skutek zadłużenia dojdzie do egzekucji komorniczej, komornik będzie miał prawo wykonać ją jedynie ze składników jej majątku osobistego:

 • z wynagrodzenia za pracę,
 • z dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej,
 • z korzyści uzyskanych z przysługujących żonie — dłużniczce praw autorskich i praw pokrewnych,
 • praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Aby poddać egzekucji również majątek wspólny, wierzyciel musiałby udowodnić, że mąż doskonale wiedział o zaciągniętych przez żonę pożyczkach, a nawet wyraził na nie zgodę.

Co, jeśli tak właśnie było?

Mąż wiedział o pożyczkach żony i wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

Jeśli małżonek wiedział o zobowiązaniach finansowych „drugiej strony” i wyraził na nie zgodę, odpowiedzialność za powstałe zadłużenie jest wspólna. Co ważne, w takiej sytuacji postępowanie sądowe toczy się wyłącznie przeciwko dłużnikowi.

Wierzyciel ma prawo sięgnąć do majątku wspólnego małżonków dopiero na etapie egzekucji wierzytelności.

Warto wspomnieć tutaj, że zgodnie z artykułem 30 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny”.

Czym są zwykłe potrzeby rodziny?

Zgodnie z orzecznictwem sądowym są to wydatki na:

 • żywność,
 • odzież,
 • drobne przedmioty urządzenia domowego,
 • opłaty za gaz, prąd, Internet czy telefon.

Jeśli dług powstanie na skutek zaległości w opłatach ww. zobowiązań, odpowiedzialność małżonków będzie wspólna. Co więcej, w tym wypadku wierzyciel może zaspokoić się nie tylko z majątku wspólnego, ale także z majątku osobistego drugiego małżonka.

Dług spowodowany nadmierną rozrzutnością

Co, jeśli długi powstały na skutek nadmiernej rozrzutności czy lekkomyślności jednego z małżonków? Aby uniknąć współodpowiedzialności, w takich przypadkach druga strona może powołać się przed sądem na tzw .ważne powody, które przemawiają za zwolnieniem go z odpowiedzialności. Może to być np. skrajna nieodpowiedzialność czy wspomniana wyżej lekkomyślność.

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność za długi

Jeśli przed zawarciem lub w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, osobisty majątek każdego z nich jest skutecznie chroniony przed długami drugiej strony.

Co ważne, jeśli małżonkowie podpisali stosowną umowę już po powstaniu zobowiązania, nie ustrzeże ich to przed wspólną odpowiedzialnością za dług.

Warto dodać tutaj, że rozdzielność majątkowa może nastąpić nie tylko z inicjatywy męża i żony (poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów), ale również z mocy prawa.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa powstaje w przypadku, gdy jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony, ogłosi upadłość lub zostanie wydane orzeczenie o separacji.

Odpowiedzialność za długi a termin ich powstania

Jeśli długi jednego z małżonków powstały przed zawarciem związku małżeńskiego (czyli zanim pomiędzy małżonkami zawiązała się wspólnota majątkowa), odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na dłużniku.

Źródła:

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo