Pełnomocnik konta bankowego – czy może wziąć pożyczkę?

Aktualizacja: 2020-01-22
Data publikacji: 2019-11-22
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 3)

Wiele osób, zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych, korzysta z możliwości ustanowienia pełnomocnika do rachunku bankowego. Jednak udostępnianie środków, które się na nim znajdują osobom postronnym, może budzić pewne obawy. Czy zawsze są one uzasadnione? Jakie prawa ma pełnomocnik konta bankowego oraz czy może on wziąć pożyczkę na upoważnienie?

Pełnomocnictwo i upoważnienie – czym są?

pełnomocnictwo i upoważnienie czym sąOba te pojęcia często stosowane są zamiennie, czy słusznie? Owszem, zarówno pełnomocnictwo jak i upoważnienie pozwalają osobie trzeciej na reprezentowanie kogoś i występowanie w jego imieniu, jednak występują między nimi pewne różnice. Jakie? Otóż upoważnienie pozwala wykonać faktyczną czynność w zastępstwie osoby upoważniającej.

Pełnomocnictwo natomiast wykorzystywane jest do wyrażania woli decydenta. Oznacza to, że do np. wypełnienie weksla in blanco w naszym imieniu albo odbioru korespondencji wystawimy tylko upoważnienie. Jednak już w przypadku konieczności zawarcia umowy w naszym imieniu, czy też reprezentowania w sądzie niezbędne będzie pełnomocnictwo.

Pełnomocnik konta bankowego – jakie ma uprawnienia?

Z udzieleniem pełnomocnictwa osobie postronnej wiążą się pewne konsekwencje. Bank traktuje wtedy wszystkie podejmowane czynności przez pełnomocnika tak samo jak te, wykonywane przez właściciela konta. Dlatego należy określić uprawnienia, które będzie miał pełnomocnik. Biorąc pod uwagę zakres upoważnienia możemy wyróżnić:

  • pełnomocnictwo rodzajowe (w tym szczególne),
  • pełnomocnictwo ogólne.

Różnią się sposobem zarządzania środkami zgromadzonymi na koncie przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne

W jego przypadku upoważniona osoba ma niemal takie same uprawnienia co posiadacz konta. Może wówczas wpłacać i wypłacać gotówkę, wykonywać przelewy, definiować lub usuwać odbiorców przelewów, zmieniać hasła, wysyłać korespondencję do banku, modyfikować zlecenia stałe, zamawiać różne dokumenty (historię transakcji, wyciągi, zaświadczenia o rachunku).

Jednak w niektórych bankach dostęp do konta zależy od decyzji właściciela konta (może on mieć np. wgląd w szczegóły wszystkich operacji lub też być pozbawiony takiej możliwości). Również istnieje katalog czynności, które w większości instytucji jest dla pełnomocnika niedostępny. Mowa tu o: wypowiedzeniu lub zmianie umowy rachunku, występowaniu o wydanie nowej karty; udzielaniu dalszych pełnomocnictw; składaniu dyspozycji na wypadek śmierci oraz zawieraniu umów kredytu odnawialnego.

Pełnomocnictwo rodzajowe (w tym szczególne)

Ten rodzaj pełnomocnictwa wybrać możesz gdy nie godzisz się na zbyt szeroki zakres uprawnień dla osoby trzeciej. Zawarte są w nim konkretne czynności, które w Twoim imieniu będzie mógł wykonać pełnomocnik. Czyli mogą to być np.: wyłącznie przelewy pieniężne do określonej kwoty, czy tylko wypłaty i wpłaty w gotówce. Jednak konieczne jest wówczas sprecyzowanie dostępnych dla pełnomocnika czynności.

Z kolei pełnomocnictwo szczególne daje pełnomocnikowi jeszcze węższy zakres uprawnień. Może korzystać ze środków na koncie tylko za pomocą karty debetowej. Nie ma natomiast wglądu w szczegóły rachunku, ani dostępu do bankowości internetowej.

Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?

Właściciel konta nie tylko może określić to jakie uprawnienia będzie miał pełnomocnik, ale również to, jak długo będą one ważne. I tak pełnomocnictwo może być:

  • jednorazowe – czyli tylko do wykonania określonej czynności np. do jednorazowej, odgórnie ustalonej wypłaty środków z rachunku bankowego;
  • okresowe – które zawiera informację do kiedy pełnomocnictwo będzie obowiązywało;
  • stałe – bez ograniczenia czasowego.

Przy czym, należy pamiętać o tym, że pełnomocnictwo jest skuteczne od dnia otrzymania przez bank prawidłowo sporządzonego dokumentu. W przypadku upoważnienia czasowego bank musi sprawdzić czas trwania pełnomocnictwa i jego skuteczne odwołanie.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Pełnomocnictwo do konta bankowego ułatwia życie osobom niepełnosprawnym i starszym, ponieważ zaufana osoba może w ich imieniu nie tylko wypłacić potrzebną kwotę, ale również załatwić wiele innych spraw.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnika może ustanowić właściciel konta, a w przypadku rachunków wspólnych jeden ze współposiadaczy (za zgodą drugiego). Natomiast do rachunku firmowego dyspozycję może złożyć właściciel firmy lub jej reprezentant. Aby zostać pełnomocnikiem nie trzeba być spokrewnionym z posiadaczem rachunku (funkcję tę pełnić mogą także przyjaciele i znajomi). Pełnomocnikiem może zostać również cudzoziemiec, jeśli posiada status rezydenta długoterminowego, czyli ma adres zamieszkania w Polsce.

Ważne jest natomiast, aby być osobą pełnoletnią i posiadać pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Do osób, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych zalicza się małoletnich powyżej 13. roku życia, osoby dla których ustanowiono doradcę tymczasowego oraz częściowo ubezwłasnowolnionych. W tej sytuacji nie można swobodnie modyfikować treści pełnomocnictwa. Banki wprowadzają tutaj różnego typu ograniczenia związane z zakresem dyspozycji składanych przez wspomnianych klientów. W związku z czym, przed udzieleniem dostępu do swojego konta należy zapoznać się z regulaminem banku i stosować do zawartych w nim wytycznych.

Jak przebiega cała procedura ustanowienia pełnomocnika?

W większości banków pełnomocnika można ustanowić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest załatwienie wszystkich formalności bezpośrednio w oddziale. Wówczas wymagana jest obecność pełnomocnika, którego tożsamość musi potwierdzić pracownik banku. Drugą opcją do wyboru jest droga korespondencyjna, wtedy to pełnomocnictwo wysyła się listem poleconym. W tym przypadku upoważnienia musi być poświadczone notarialnie.

Zdarza się również, że w niektórych bankach upoważnienie do konta złożyć można także w serwisie internetowym lub za pośrednictwem infolinii. Wpływ na całą procedurę ma zazwyczaj to, czy pełnomocnik jest nowym czy stałym klientem banku. Drugie rozwiązanie pozwala ominąć weryfikację jego danych osobowych. Dzięki temu cały proces trwa zaledwie kilka minut.

Z pełnomocnictwa często korzystają osoby zatrudnione poza granicami Polski. Dzięki temu, dając upoważnienie do konta rodzinie, mogą ją finansowo wesprzeć i kontrolować jej działania. Jednak, aby złożyć dyspozycję pełnomocnictwa, gdy nie przebywa się aktualnie na terenie kraju, potrzebna jest do zgromadzenia większa liczba dokumentów. Niezbędne okaże się również wypełnienie oświadczenie woli i uwierzytelnienie autentyczności swojego podpisu w konsulacie RP lub u lokalnego notariusza. Klauzula musi być także przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Co musi znaleźć się w upoważnieniu do konta bankowego?

Pełnomocnictwo do rachunku ma formę oświadczenia woli, w którym musi znaleźć się wzór podpisu pełnomocnika, własnoręczny podpis posiadacza konta, oraz następujące informacje:

  • dane właściciela konta bankowego (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego);
  • dane osoby, która ma zostać pełnomocnikiem (te same co powyżej);
  • zakres udzielanego pełnomocnictwa;
  • podpisy obu stron.

Czy pełnomocnik konta bankowego może wziąć pożyczkę?

czy pełnomocnik konta może wziąć pożyczkęChwilówki online są dla wielu osób jedyną możliwością zdobycia dodatkowej gotówki. Jednak w większości przypadków, do ich otrzymania niezbędne jest posiadanie konta bankowego. Dlaczego? Ponieważ służy ono do weryfikacji tożsamości klienta, czyli sprawdzenia tego, czy ktoś przypadkiem nie próbuje wyłudzić gotówki na jego nazwisko. Również co ważne, taka weryfikacja jest dużym udogodnieniem dla samego pożyczkobiorcy, gdyż w znacznym stopniu skraca to czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy oraz umożliwia uzyskanie chwilówki 24/7 oraz chwilówki w weekend.

Jednak bez względu na to, jakie upoważnienie zostało wydane osobie trzeciej, to i tak nie ma ona możliwości wykonywania wszystkich czynności związanych z rachunkiem bankowym. Wyjątkiem mogą być jedynie kredyty odnawialne, które przypisywane są do rachunku bankowego, natomiast pełnomocnictwo nie upoważnia już do zaciągnięcia ani darmowej chwilówki ani pożyczki na raty w imieniu innej osoby. Nie może to być także konto firmowe, czy współdzielone ze współmałżonkiem.

Własny rachunek bankowy jest jednym z podstawowych wymagań, które instytucje pozabankowe stawiają swoim klientom. Dodatkowo w celu weryfikacji klienta firmy pożyczkowe potrzebują również danych z dowodu osobistego i w przypadku gdy nie pokrywają się one z danymi właściciela konta, to zaciągnięcie pożyczki jest niemożliwe.

Wyjątek stanowi jedynie pożyczka na czek Giro, którą w swojej ofercie ma kilku pożyczkodawców. Wówczas pożyczkobiorca, aby odebrać pieniądze musi udać się do punktu pocztowego. Tam przy okienku musi okazać dowód osobisty i czek GIRO, który otrzymał wcześniej w postaci kodu SMS.

Czy pełnomocnik konta bankowego odpowiada za długi?

Pełnomocnictwo bankowe skonstruowane jest tak, aby chronić obie strony przed wzajemnymi długami. Dlatego też, w przypadku gdy pełnomocnik zaciągnie pożyczkę, której nie odda w ustalonym terminie, to środki na koncie jego właściciela są całkowicie bezpieczne.

Również gdy analogiczna sytuacja dotyczy mocodawcy, to pełnomocnik może mieć pewność, że nie będzie w żaden sposób odpowiadał za długi właściciela rachunku. Nie musi obawiać się także wizyty komornika, gdyż posiadanie pełnomocnictwa do konta, nie czyni osoby trzeciej właścicielem zgromadzonych na nim środków pieniężnych. W związku z czym, wierzyciel może dochodzić swoich praw wyłącznie z majątku dłużnika.

Z możliwości ustanowienia pełnomocnika korzysta obecnie coraz więcej osób. Jest to zwłaszcza wygodne w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, dla których kontakt z instytucjami finansowymi może być szczególnie utrudniony. Jednak decydując się na ten krok, trzeba liczyć się z ryzykiem, że dyspozycje pełnomocnika mogą okazać się niekorzystne. Dlatego też dobrze jest dokładnie sprecyzować rodzaj upoważnienia i wybrać do tego solidną i odpowiedzialną osobę.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo