Przedawnienie pożyczki chwilówki – kiedy?

Nie każdy kto obecnie zmaga się z zadłużeniem wie, że może ono ulec przedawnieniu. Przy czym dotyczy to nie tylko zaległości w spłacie czynszu, czy mandatów, ale również kredytów i pożyczek pozabankowych (zarówno od firm pożyczkowych jak i osób fizycznych). Kiedy następuje przedawnienie pożyczki chwilówki?

Jakie konsekwencje braku spłaty chwilówki?

Podstawową zasadą, którą powinna kierować się każda osoba, decydująca się na wzięcie chwilówki jest dokładne zaplanowanie jej spłaty. Dotyczy to zwłaszcza pożyczek na wysokie sumy oraz tych, których termin oddania wynosi jedynie 30 dni. Ponieważ zdobycie całej kwoty w tak krótkim czasie może być nie lada wyzwaniem. Jeśli jednak z jakiegoś powodu spłata zobowiązania przerasta pożyczkobiorcę, to musi on liczyć się z poważnymi i nieprzyjemnymi konsekwencjami, które niestety mogą być ciężkie do odwrócenia. Przy czym, nie tylko będą się one wiązać z naliczeniem przez firmę pożyczkową ustawowych odsetek (Art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego), ale również z dostawaniem kosztownych monitów (w formie telefonicznej i listownej).

Jeśli działania te nie poskutkują, to następnie dług zostanie sprzedany firmie windykacyjnej. Przez to, zobowiązanie wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ dłużnik zostanie obarczony kosztami jej pracy. Pamiętaj! Firma windykacyjna nie może w żaden sposób egzekwować należności, gdyż są to tylko i wyłącznie kompetencje komornika, który po ogłoszeniu wyroku zasądzającego będzie próbował odzyskać dług w postaci gotówki, albo zajęciu tego co stanowi jej równowartość.

Jednak to nie wszystkie konsekwencje, ponieważ dane dłużnika mogą również zostać wpisane do rejestru dłużników (KRD, BIG InfoMonitor, czy ERIF). Co na lata może skutecznie przekreślić jego szanse na uzyskanie nie tylko kredytu, czy pożyczki, ale i np. możliwości zrobienia zakupów na raty. Do rejestru dłużników może trafić każdy, którego łączna kwota zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł, a opóźnienie w jej uregulowaniu 30 dni.

Kiedy następuje przedawnienie długu pożyczki?

Jeśli przeczuwasz, że możesz nie podołać spłacie chwilówki online lub też już upłynął termin jej oddania, to musisz wiedzieć, że może ona ulec przedawnieniu. Przy czym, oprócz samej pożyczki pozabankowej dotyczy to również zaległości związanych z nieuregulowaniem kredytu bankowego, czynszu, mandatu, czy też długów spadkowych. Przez przedawnienie rozumie się możliwość uchylenia roszczeń względem pożyczkobiorcy, przez co w określonych przypadkach nie jest on zobowiązany do uregulowania swojego długu. Wynika to z treści Art. 117 §2 Kodeksu cywilnego:

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Przedawnienie to jedna z postaci dawności, służąca stabilizacji obrotu prawnego poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Kiedy następuje przedawnienie? Otóż zgodnie z Art. 118 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Dodatkowo, należy tu zaznaczyć, że zgodnie z Art. 119: Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Czas od przedawnienia liczony jest od pierwszego dnia, w którym wierzyciel może upominać się spłatę długu. Zazwyczaj jest to data bezpośrednio po zakończeniu umowy kredytowej lub pożyczkowej.

Kiedy przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej a kiedy od firmy pożyczkowej?

Co ważne, kwestia przedawnienia, nie prezentuje się w identyczny sposób w odniesieniu do każdego zobowiązania. Ponieważ inaczej wygląda to w przypadku pożyczek od osób fizycznych oraz tych otrzymanych w oparciu o umowę z firmą pożyczkową. W przedawnieniu istotną rolę odgrywa także określenie terminu spłaty lub jego brak.

Po jakim czasie przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej?

Choć chwilówki kojarzą się głównie z pożyczkami pozabankowymi udzielanymi przez firmy pożyczkowe, to niewielkie kwoty na krótki okres pożyczają także osoby prywatne. Raczej ciężko byłoby znaleźć osobę, która nigdy nie korzystała z tego rodzaju wsparcia. Kto z nas bowiem nigdy nie pożyczał pieniędzy od przyjaciół czy rodziny? W końcu większość osób zanim podejmie jakiekolwiek działania zmierzające do zdobycia kredytu bądź pożyczki najpierw szuka możliwości pożyczenia pieniędzy od najbliższych. Wówczas określa się jedynie przybliżony termin spłaty pożyczki.

Trochę inaczej sprawa przedstawia się w przypadku osób, z dalszego otoczenia, ponieważ często żądają one potwierdzenia udzielonej pożyczki (najczęściej w postaci umowy lub wystawionego kwitu). Cóż, nie jest to przypadkowy zabieg, ponieważ bez niego ciężko byłoby wszcząć postępowanie roszczeniowe względem nierzetelnego pożyczkobiorcy. Po niedawno przeprowadzonej nowelizacji Kodeksu cywilnego, wszystkie roszczenia wynikające z umowy pożyczki od osoby prywatnej przedawniają się z upływem 6 lat (a nie jak miało to miejsce wcześniej z upływem 10 lat). Po tym czasie nie można domagać się od pożyczkobiorcy tego, aby spłacił on swoje zadłużenie.

A co w przypadku, gdy terminu płatności nie ustalono? Wtedy to bieg przedawnienia zależy od określonej czynności wierzyciela. Przykładowo może to być wypowiedzenie pożyczki bezterminowej, wówczas bieg przedawnienia rozpoczyna się przy fikcyjnym założeniu, że wierzyciel dokonał tej czynności najwcześniej jak tylko mógł.

Kiedy przedawnienie chwilówki w firmie pożyczkowej?

Jeśli podejmiesz decyzję o skorzystaniu z chwilówki krótkoterminowej lub pożyczki na raty, które w swojej ofercie mają firmy pożyczkowe, to zawsze w umowie będziesz mieć zapisany dokładny termin jej oddania. Dotyczy to również wszystkich produktów finansowych dostępnych w naszej porównywarce chwilówek online, ponieważ legalnie działające i uczciwe firmy nigdy nie udzielają pożyczek bezterminowych. Kwestie związane z przedawnieniem roszczeń związanych z prowadzoną działalnością nie uległy zmianie podczas nowelizacji Kodeksu cywilnego i nadal wynoszą 3 lata.

Okres przedawnienia liczy się od daty wyznaczonego terminu spłaty zobowiązania, jednak ważne jest, aby nie mylić go z datą wzięcia pożyczki! Natomiast w przypadku chwilówki na raty, okres jej przedawnienia liczy się od każdej raty osobno (w zależności od ustalonej w harmonogramie daty jej spłaty).

Czy często dochodzi do przedawnienia długu pożyczki/chwilówki?

Biorąc jakiekolwiek zobowiązanie, czy to kredyt, czy pożyczkę w banku musisz wiedzieć, że niezwykle rzadko dochodzi do ich przedawnienia. Dlaczego? Ponieważ zarówno banki jaki i firmy pożyczkowe bardzo szybko zaczynają działać i dochodzić swoich należności. Większość banków od razu kieruje taką sprawę do sądu. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku instytucji pozabankowych, które pożyczając własny kapitał, ponoszą większe ryzyko niż banki. Jednak tutaj dochodzenie długu przebiega inaczej, ponieważ najpierw firma przekazuje sprawę do firmy windykacyjnej, co nie przerywa biegu przedawnienia.

Dlatego też, nawet po wielu latach dłużnik cały czas może dostawać telefony z firmy windykacyjnej, której zależy na odzyskaniu długu. Jeśli również te zabiegi nie przyniosą zamierzonych rezultatów, to firma taka może domagać się zwrotu zadłużenia na drodze sądowej (jednak ważne jest, aby zrobiła to w określonym terminie). Wniesienie sprawy do sądu lub zwrócenie się o pomoc do komornika przerywa bieg przedawnienia. Natomiast gdy firma pożyczkowa nie podejmie żadnych działań lub po pewnym czasie ich zaprzestaje, to po upływie 3 lat, pożyczonych pieniędzy może już nie odzyskać. Pożyczkobiorca nie musi regulować swojego długu, chociaż i tak powinien to zrobić!

Przerwanie biegu przedawnienia – kiedy następuje?

Bieg przedawnienia pożyczki zgodnie z Art. 123. § 1. Kodeksu cywilnego może zostać przerwany:

przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalania albo zaspakajania lub zabezpieczenia roszczenia.

Bieg przedawnienia jest zatrzymany, gdy trwa postępowanie przed mediatorem lub odpowiednim organem oraz gdy dłużnik uznaje swój dług. Jego przerwanie natomiast powoduje to, że bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo, a okres, który upłynął do tego czasu traktowany jest tak, jakby go nie było. Przerwanie biegu przedawnienia przez czynności sądowe nie następuje natomiast wtedy, kiedy z przepisów prawa procesowego wynika, że są one bezowocne i daremne. Aby ustalić to, czy doszło do przedawnienia umowy chwilówki konieczne jest zweryfikowanie podjętych przez wierzyciela czynności, które skutkowałyby przerwaniem lub zawieszeniem biegu przerwania roszczenia.

Zawieszenie biegu przedawnienia – kiedy może nastąpić?

Zgodnie z Art. 121. Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się wcale lub ulega zawieszeniu:

  • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom (przez czas trwania władzy rodzicielskie);
  • co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę (przez czas sprawowania przez nie opieki lub kurateli);
  • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu (przez okres trwania małżeństwa);
  • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej, uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju.

Przedawnienie chwilówki – jakie konsekwencje?

Jeśli jakimś szczęśliwym trafem dług pożyczkobiorcy uległ przedawnieniu, nie oznacza to wcale, że skończyły się jego kłopoty. Oczywiście po przedawnieniu pożyczki, wierzyciel nie ma prawa egzekwować długu za pośrednictwem firmy windykacyjnej czy komornika. Jednak informacje na temat niespłaconego długu nie znikną cudownym trafem. Dlaczego? Ponieważ będą one dostępne w rejestrach dłużników z adnotacją, że zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Wówczas dłużnik taki musi liczyć się z tym, że znacznie obniży się jego scoring bankowy, przez co kompletnie nieosiągalne może stać się dla niego nie tylko skorzystanie z kredytu w banku, ale również np. darmowej chwilówki w firmie pożyczkowej. Dodatkowo pomarzyć on może o wzięciu telefonu na abonament, czy zrobieniu zakupów na raty. Zablokuje on sobie również dostęp do wielu usług i produktów finansowych, ponieważ żadna firma nie będzie chciała podjąć ryzyka współpracy z osobą, która nie reguluje swoich zobowiązań. Nigdy także nie wiadomo, czy rejestru dłużników nie sprawdzi pracodawca, klient czy kontrahent…

Czyli jak widać, jest to gra nie warta świeczki. Nie warto zwlekać z oddaniem chwilówki i oczekiwać, że może jakimś cudem nastąpi jej przedawnienie. Niestety, nikt nie zapomina o należnych mu pieniądzach, a jedynym wyjściem w sytuacji problemów z uregulowaniem zobowiązania jest natychmiastowe podjęcie współpracy z firmą pożyczkową w celu negocjowania warunków umowy chwilówki. Tylko wtedy uniknąć można wielu nieprzyjemnych konsekwencji.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: