Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

W przypadku, gdy dłużnik zalega ze spłatą długu i ignoruje przesyłane mu ponaglenia, wierzyciel naturalnie chce odzyskać pieniądze na drodze sądowej. Zanim jednak sprawą zajmie się wymiar sprawiedliwości, należy przesłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Sprawdź, kto i kiedy może wystosować takie pismo oraz co musi się w nim znaleźć.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co daje wierzycielowi?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, zwane również ostatecznym wezwaniem do zapłaty, to pismo windykacyjne, za pomocą którego wierzyciel może dochodzić zwrotu należności. Celem wysłania pisma jest zmobilizowanie dłużnika do uregulowania długu pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wysyłane jest zazwyczaj, kiedy inne sposoby na odzyskanie pieniędzy, jak e-maile i telefony przypominające o przekroczeniu terminu płatności, nie dały oczekiwanego rezultatu.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, wierzyciel ma obowiązek wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, zanim skieruje sprawę do sądu. Dodatkowo pożyczkodawca musi pilnować terminu przedawnienia długu. Jeśli nie zdąży wystosować pisma w określonym czasie, wierzytelność może ulec wygaśnięciu.

Rodzaje wezwań do zapłaty

W procesie windykacji wyróżniamy kilka rodzajów wezwań do zapłaty, które różnią się konsekwencjami dla dłużnika. Tym samym możliwe jest stopniowanie procesu tzw. windykacji miękkiej, w trakcie której windykatorzy starają się rozwiązać sprawę polubownie. Ostateczny cel wysłania wezwania jednak zawsze jest taki sam – otrzymanie jak najszybszego zwrotu należności.

Zwykłe wezwanie do zapłaty

To pismo, które przypomina dłużnikowi o tym, że upłynął termin zapłaty zobowiązania. Wysyłane jest w sytuacji, kiedy wcześniejsze przypomnienia (telefoniczne czy mailowe) nie przyniosły efektu. Po pewnym czasie może być wystosowane ponownie w nieco zbliżonej formie, lecz już z nowym terminem płatności. Nazywane jest wtedy drugim wezwaniem do zapłaty.

(Ostateczne) Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Pismo kierowane do dłużnika przez wierzyciela z informacją, że wierzyciel rozważa skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Nadal wzywa dłużnika do dokonania spłaty na zasadach polubownych, zawiera jednak adnotację o tym, że jest to ostatnia szansa na uregulowanie zadłużenia bez konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego.

Warto zauważyć, że zarówno przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak i ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty w zasadzie niczym się nie różnią pod względem prawnym. Dlatego też często bywają stosowane wymiennie. Pomijając kwestię nazewnictwa, obydwa te rodzaje pism stanowią ostatni krok na drodze windykacji miękkiej.

Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty

Pismo sądowe wysyłane po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty, ale przed skierowaniem długu do egzekucji przez komornika sądowego. Na tym etapie dłużnik ma jeszcze szansę uniknąć kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym. 

Czym różni się wezwanie od nakazu zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest wyłącznie ostrzeżeniem i wyrazem wyczerpania cierpliwości wierzyciela, który nie może doczekać się spłaty swojej należności. Często mylone bywa z nakazem zapłaty, a to duży błąd!

Nakaz zapłaty jest już orzeczeniem sądowym i wiążą się z nim poważne skutki procesowe. Jednak, co warto zaznaczyć, sąd wydaje go bez udziału stron, na tzw. posiedzeniu niejawnym, na podstawie dowodów, które zostały złożone przez powoda.

W treści dokumentu znajduje się informacja o tym, że dłużnik ma 14 dni na to, by zwrócić wierzycielowi wymaganą kwotę lub też odwołać się w tym czasie, wnosząc sprzeciw albo zarzuty (w zależności od tego czy nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym czy nakazowym). Jeżeli roszczenie to jest przedawnione lub w inny sposób bezpodstawne, to konieczne jest odwołanie się od nakazu zapłaty. W przeciwnym razie nakaz zapłaty się uprawomocni, a wierzyciel skieruje sprawę do komornika.

infografika z figurką temidy - bogini sprawiedliwości

Kto może wystosować wezwanie do zwrotu pieniędzy?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty może wysłać każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która ma trudności z wyegzekwowaniem spłaty należności od dłużnika. Często tego rodzaju wezwanie wysyła zewnętrzna firma windykacyjna lub kancelaria prawna reprezentująca wierzyciela.

Sam sposób zatytułowania pisma do dłużnika nie ma większego znaczenia. Wezwanie do zapłaty jest najpowszechniej stosowanym terminem w kontekście tego dokumentu, jednak monit, ponaglenie, upomnienie, przypomnienie, czy też żądanie spłaty będą miały taki sam skutek prawny. Najważniejsze jest, aby pismo zostało przygotowane w prawidłowy sposób. Taki dokument powinien zawierać wszystkie wymagane elementy i zostać skutecznie dostarczony.

Co zawiera ostateczne wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie ma narzuconej prawnie konkretnej formy. Jednak, aby było ono skuteczne, powinno mieć charakter oficjalny i zawierać informacje, które umożliwią dłużnikowi zapoznanie się z tym, o jaką należność chodzi. W piśmie należy również zaznaczyć, jakie kroki zostaną podjęte, gdy dług nie zostanie oddany.

Ważne jest, aby forma pierwszego pisma zachowana była w przyjaznym tonie oraz nie znajdowały się w nim informacje dotyczące sankcji, ponieważ klient mógł w międzyczasie dokonać spłaty. Natomiast jeśli nie odpowiada on na ponaglenie, to wierzyciel może wysłać dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty, które będzie już bardziej stanowcze.

Tego typu pisma powinny jednak zawierać kilka niezbędnych elementów. Prawidłowo napisane przedsądowe wezwanie do zapłaty musi zawierać informacje takie jak:

  • data i miejsce sporządzenia pisma,
  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • podstawa prawna, na której opiera się roszczenie (okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta, czyli np. nieopłacona faktura z konkretnym numerem),
  • kwota długu bez odsetek za opóźnienie (kwota główna),
  • kwota wraz z odsetkami,
  • termin spłaty długu,
  • informacja o konsekwencjach, które mogą zostać wyciągnięte w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje swojego zaległej należności w podanym terminie,
  • numer rachunku bankowego do spłaty zadłużenia,
  • czytelny podpis wierzyciela.

Trzeba mieć na uwadze, że wezwanie do zapłaty jest skuteczne pod warunkiem, że zawiera własnoręczny, czytelny podpis wierzyciela.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – darmowy wzór

W internecie znajduje się wiele przykładowych wzorów pism upominawczych wzywających dłużnika do zapłaty należności. Osoby, które korzystają z programów księgowych, mogą również dzięki nim w prosty sposób wystawić wezwanie do zapłaty.

Po jakim czasie wysyłane jest wezwanie do zapłaty?

To, jak szybko zostanie wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty, zależy od wierzyciela. Zazwyczaj termin wysyłki określony jest w polityce finansowej danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Zgodnie z prawem, każda osoba dochodząca swoich należności może wysłać do nierzetelnego kontrahenta wezwanie do zapłaty nawet już jeden dzień po upływie terminu płatności zobowiązania. Może to jednak nastąpić również kilka miesięcy po upływie terminu spłaty pożyczki.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa roszczenia ulegają przedawnieniu. Ogólny termin przedawnienia długu wynosi 6 lat, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Ze względu na różne rodzaje zobowiązań finansowych termin przedawnienia niektórych z nich został ustawowo skrócony – do 3 lat lub nawet do jednego roku.

Możliwe sposoby dostarczenia wezwania do zwrotu pieniędzy

Przede wszystkim wezwanie do zapłaty musi zostać skutecznie dostarczone do rąk własnych dłużnika. Jest to kluczowa kwestia w razie konieczności skierowania sprawy do sądu. Najlepszym sposobem na uzyskanie dowodu o otrzymaniu przedsądowego wezwania przez dłużnika jest przesłanie pisma w formie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nawet wtedy, gdy nieterminowy kontrahent nie odbierze listu poleconego, wezwanie uznaje się za dostarczone. Listonosz ma obowiązek dwukrotnie podjąć próbę doręczenia przesyłki, pozostawiając awizo. Jeśli dłużnik nie stawi się po list na poczcie, to po 14 dniach wróci on do nadawcy. Jednak adnotacja o podwójnym awizowaniu przesyłki sprawia, że w świetle prawa mamy do czynienia z domniemaniem dostarczenia wezwania do zapłaty, co jest równoważne z otrzymaniem pisma przez dłużnika.

Wezwanie może być wysłane również w formie elektronicznej – należy wtedy w załączniku załączyć skan dokumentu, faksem lub też poprzez SMS. Jednak w tym przypadku wierzyciel nie otrzyma żadnego potwierdzenia odebrania pisma. Część firm pożyczkowych stosuje jeszcze jeden mało znaczący, ale warty podjęcia krok. Otóż informują one dodatkowo pożyczkobiorcę za pomocą wiadomości SMS, że na skrzynce mailowej lub w skrzynce pocztowej dłużnika oczekuje na niego ważny dokument.

Co robić, gdy otrzymam przedsądowe wezwanie do zapłaty?

W dzisiejszych czasach wiele osób miewa trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. W razie otrzymania wezwania przedsądowego należy przede wszystkim spokojnie podejść do tematu i ocenić możliwości rozwiązania problemu. Nadal istnieje szansa na spłatę zadłużenia bez konieczności wkraczania na drogę sądową.

Pierwszym krokiem po otrzymaniu pisma powinno być sprawdzenie, jakiej sprawy dokładnie dotyczy wezwanie i kto je wystosował. W tym celu należy dokładnie przeczytać wezwanie i zweryfikować wszystkie zawarte w nim informacje. Trzeba upewnić się, czy do kwoty głównej zaległości zostały już doliczone dodatkowe odsetki oraz inne ewentualne koszty. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z osobą do obsługi długu wskazaną w wezwaniu.

Jeżeli osoba, która otrzymała przedsądowe wezwanie do zapłaty, dysponuje wystarczającymi środami, aby móc uregulować należność, powinna zrobić to jak najszybciej. Spłacając dług unikamy doliczania kolejnych odsetek i dodatkowych kosztów. W przeciwnym razie sprawa w końcu zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co wiąże się z kosztami sądowymi oraz egzekucyjnymi.

Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy odpowiednich środków na spłatę zobowiązań? Należy niezwłocznie skontaktować się z wierzycielem. Zawsze istnieje szansa wynegocjowania bardziej korzystnego dla dłużnika rozwiązania, takiego jak np. ustalenie spłaty w ratach lub odroczenie terminu spłaty. Brak kontaktu i próby rozwiązania problemu w niczym nie pomoże.

Czy można się odwołać od wezwania do zapłaty?

W razie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty każdemu dłużnikowi przysługuje prawo do odwołania się od niego. Oczywiście w odwołaniu musi się znaleźć odpowiednie uzasadnione.

Zdarza się, że otrzymane wezwanie do zapłaty okazuje się całkowicie bezpodstawne – np. wynika z pomyłki wierzyciela lub firmy windykacyjnej. Najważniejsze jest, żeby tego rodzaju pisma nigdy nie ignorować i wystosować odpowiedź na wezwanie do zapłaty, w której zawarte będą wątpliwości co do słuszności otrzymanego dokumentu lub jego treści.

Jeśli dłużnik faktycznie zalega ze spłatą zobowiązania, powinien sprawdzić wysokość kwoty do zapłaty oraz określić, czy wyznaczony termin spłaty należności nie jest zbyt krótki. W odwołaniu może również wyrazić chęć polubownego rozwiązania problemu, np. umożliwienie spłaty długu w ratach.

Dlaczego wezwanie do pożyczki jest tak ważne?

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2015 roku, obowiązująca od stycznia 2016, wprowadziła obowiązek wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu. W ten sposób miała zachęcić wierzyciela i dłużnika do zawarcia ugody. Obowiązek ten wynikający z artykułu 187 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, obowiązuje dłużnika i wierzyciela do podjęcia się w pierwszym etapie mediacji. Wezwanie do zapłaty można wysłać, wówczas, gdy inne metody komunikacji zawiodły (np. wierzyciel próbował kontaktować się telefonicznie, listownie lub osobiście).

Dokument z punktu widzenia wierzyciela

Z punktu widzenia wierzyciela, wezwanie do zapłaty to ostatni akt chęci pozasądowej i dobrowolnej mediacji z dłużnikiem. W dokumencie tym może on powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego, które potwierdzają, że wierzyciel ma prawo żądać natychmiastowej spłaty długu. Zgodnie z Art. 476: Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

Również według Art. 455: Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie spotka się z odpowiedzią, wtedy to wierzyciel ma pełne prawo do przekazania sprawy związanej z egzekucją długu firmie windykacyjnej lub organowi sądowemu. Zaś w przypadku, gdy wezwanie nie zostało wysłane, wówczas jest to okoliczność, która będzie działała w sądzie na niekorzyść wierzyciela. Dlaczego? Ponieważ sąd uzna to jako brak podjęcia się obowiązkowych czynności mediacyjnych.

Wezwanie do zapłaty z punktu widzenia dłużnika

Dość częstą reakcją na pojawienie się problemów ze spłatą chwilówki online jest ich unikanie i czekanie, aż same się rozwiążą. Niestety, jest to najgorszy z możliwych wyborów ponieważ w ten sposób można jeszcze tylko bardziej pogorszyć swoją sytuację. Dlatego też w przypadku dłużnika, takie wezwanie powinno być znakiem ostrzegawczym, że żarty się skończyły, a ten ma ostatnią szansę na podjęcie skutecznych działań w celu spłaty swojego zadłużenia. Przy czym, dokument ten powinien jasno i w czytelny sposób informować nie tylko o wysokości długu i kwocie, którą powinien on zwrócić, ale także o konsekwencjach braku spłaty należności w wyznaczonym terminie.

O jakich konsekwencjach jest tu mowa? Przede wszystkim jest to skierowanie sprawy do sądu i co za tym idzie, obciążenie dłużnika kosztami postępowania sądowego. Natomiast w przypadku gdy dalej będzie on uchylał się od zapłaty, to również kosztami późniejszego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego. Jednak to nie wszystko, ponieważ nierzetelny klient firmy pożyczkowej może zostać również wpisany do baz dłużników (BIGKRDERIF).

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: