Umorzenie części długu. Czy to możliwe i jak się o to starać?

Możliwość umorzenia długu dopuszczają obecne przepisy prawne. Jeżeli weźmiemy pożyczkę lub kredyt i nie mamy możliwości jej spłaty – możemy się o to starać. Jak złożyć wniosek o umorzenie długu? Co powinien zawierać? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule

Umorzenie długu przez wierzyciela skutkuje brakiem obowiązku jego spłaty przez dłużnika. Nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Umorzenie prowadzi do wygaśnięcia akcesoryjnych zabezpieczeń wierzytelności, takich jak hipoteka, zastaw, poręczenie.

Jak wnioskować o umorzenie długu?

Pierwszym krokiem na drodze do umorzenia długów powinien być kontakt z wierzycielem i rozpoczęcie negocjacji. W zależności od swoich preferencji i oczekiwań możesz wnioskować o:

  • zawieszenie naliczania odsetek,
  • rozłożenie kwoty roszczenia na mniejsze raty,
  • umorzenie części należności.

Jeśli na tym etapie negocjacje zakończą się ugodą, windykator nie skieruje sprawy na drogę sądową, a Ty nie poniesiesz dodatkowych, związanych z postępowaniem. Aby umorzenie długu okazało się możliwe, dłużnik musi zaakceptować oświadczenie o zwolnieniu z długu złożone przez wierzyciela. Do momentu akceptacji wg Kodeksu Cywilnego jest ono traktowane jako oferta.

 Zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego: “§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.”

Dla celów dowodowych najlepiej sporządzić oświadczenie w formie pisemnej. Gdy oświadczenie będzie przyjęte przez osobę zadłużoną – zostanie on zwolniony z części długu.

Warto pamiętać, że przysługuje nam prawo do wnioskowania o częściowe umorzenie długu. Decyzja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu należy do wierzyciela.

Wniosek o umorzenie części długu – co powinien zawierać?

Pismo o umorzenie długu powinno być napisane jasno i zrozumiale. Pozytywnie może zostać rozpatrzone jeżeli umieścimy w nim prawdziwe powody powstałego zadłużenia na naszym koncie. Warto dołączyć do niego dodatkowe dokumenty np. w przypadku niezdolności do pracy – zaświadczenie lekarskie,

Wniosek o umorzenie długu powinien zawierać:

  1. Dane wnioskodawcy,
  2. Argumenty, które będą przemawiać za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku,
  3. Dokumentację, która potwierdzi zasadność argumentów,
  4. Dokładne wskazanie części zadłużenia, która ma zostać umorzona (np. odsetki karne, prowizja),
  5. Pokazanie chęci i możliwości spłaty reszty zadłużenia.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny – na uzupełnienie go będziemy mieć 7 dni.

Kiedy wierzyciel może umorzyć dług?

Wierzyciel często godzi się na umorzenie całości lub części długu w przypadku, gdy dłużnik okazuje się niewypłacalny. Proces sądowy z niewypłacalnym pożyczkobiorcom może trwać bardzo długo (nawet kilka lat) generując przy tym wysokie koszty.

Dodatkowo generuje to dla wierzycieli wysokie koszty + długotrwała procedura może być nieefektywna. Zamiast „inwestować” kolejne środki w próby ściągnięcia długu, wierzyciele wolą zaniechać niepewnych działań.

Do wszczęcia procedury umorzenia potrzebna jest zgoda dłużnika na jej przeprowadzenie. Może przybrać formę pisemnego oświadczenia lub ugody zawartej z wierzycielem. Wystarczy, by wynikała z niego świadomość przysługiwania wierzytelności i wola rezygnacji z niej.

Najczęściej zwolnienie z długu bywa nieodpłatne, choć dopuszczalne jest także zastrzeżenie określonego świadczenia w zamian za tego typu korzyść.

Korzyści dla wierzyciela

Choć może się wydawać, że korzyści z umorzenia długu osiąga wyłącznie dłużnik, to tylko pozory. Wierzyciel może bowiem zaliczyć kwotę zadłużenia na poczet kosztów uzyskania przychodów, obniżając tym samym wysokość podatku. W koszty może „wrzucić” nie tylko kwotę kapitału, ale również naliczone odsetki.

Umorzenie długu a prawo

Zgodnie z art. 508. Skutki zwolnienia z długu Kodeksu cywilnego:

“Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.”

zobowiązanie o charakterze finansowym może ulec wygaśnięciu wyłącznie w sytuacji, kiedy podmiot będący wierzycielem zwalnia swojego dłużnika z obowiązku spłaty należności, a ten przyjmuje tego rodzaju zwolnienie. Co ważne, umorzenie długu może nastąpić jedynie wtedy, gdy obie strony umowy (czyli wierzyciel i dłużnik) zgodzą się na takie rozwiązanie. Dopiero w momencie przyjęcia przez dłużnika zwolnienia z obowiązku spłaty należności, zaczyna ciążyć obowiązek opłacenia podatku dochodowego od kwoty umorzonej wierzytelności.

Kiedy nie można umorzyć długu?

Zgodnie z prawem, części lub całości długu nie można umorzyć wtedy, gdy dłużnik uchyla się od spłaty i skutecznie unika kontaktu ze swoim wierzycielem. W takiej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Decyzję o umorzeniu całości lub części zadłużenia może podjąć jedynie wierzyciel. Podmiotem decyzyjnym nie może być więc firma windykacyjna czy kancelaria komornicza.

Przeczytaj też: Umorzenie długu alimentacyjnego – czy jest możliwe?

Źródło:

  • https://arslege.pl/definicja-oferty/k9/a1061/
3.9/5 - (34 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: