Umorzenie długu a podatek dochodowy

Umorzenie wierzytelności to zwolnieniem dłużnika z obowiązku spłaty zadłużenia. Wbrew pozorom takie rozwiązanie może przynieść korzyści zarówno samemu dłużnikowi, jak i wierzycielowi. W artykule wyjaśnimy, o jakie korzyści chodzi. Omówimy również podatkowe skutki umorzenia długu.

Umorzenie spłaty długu rzez wierzyciela skutkuje brakiem obowiązku jego spłaty przez dłużnika nie tylko teraz, ale również w przyszłości. W praktyce oznacza to, że umorzony dług po prostu przestaje obowiązywać. Co ważne, Umorzenie powoduje również wygaśnięcie akcesoryjnych zabezpieczeń wierzytelności, jak zastaw, hipoteka czy poręczenie.

Najczęstsze przyczyny umorzenia długu

Wierzyciel często godzi się na umorzenie całości lub części długu, jeśli dłużnik okazuje się niewypłacalny. W takich sytuacjach koszty egzekucji pochłaniają ogromne środki finansowe, nie przekładając się na wymierne korzyści finansowe. Zamiast „inwestować” kolejne pieniądze w próby wyegzekwowania spłaty wierzyciele wolą zaniechać niepewnych działań i umorzyć dług. Zwłaszcza że taki krok pozwoli im osiągnąć istotne profity.

Skutki podatkowe umorzenia długu

Zgodnie z zapisami Art. 508 Kodeksu cywilnego umorzenie długu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik wyrazi na to zgodę. Dlaczego to tak ważne? Oczywistym wydaje się przecież fakt, że umorzenie zadłużenia jest dla dłużnika dokładnie tym, na czym z utęsknieniem czekał. Nie wszyscy wiedzą jednak, że takie działania ze strony wierzyciela powodują powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Choć nie posiadając długu, może on odetchnąć z ulgą, na skutek umorzenia niebezpiecznie zwiększy podstawę opodatkowania. Przychód z tytułu umorzonego zobowiązania pojawia się u dłużnika w momencie zawarcia z wierzycielem umowy o zwolnienie z długu. Wierzyciel, który umorzy dług, może zaliczyć jego kwotę na poczet kosztów uzyskania przychodów, obniżając ten sposób wysokość podatku. Warto pamiętać jednak, że niezbędnym warunkiem „wrzucenia w koszty” kwoty umorzonej wierzytelności jest uprzednie zarachowanie jej jako przychód należny. Kwestię tę reguluje Art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co ważne, wierzyciel może obniżyć podstawę opodatkowania nie tylko o kwotę kapitału, ale również o naliczone odsetki, pod warunkiem jednak, że rzeczywiście je otrzymał. Jeśli nigdy ich nie dostał, w chwili umorzenia nie może zaliczyć ich do kosztów. „W koszty” nie może wrzucić również podatku VAT oraz wierzytelności, które uległy przedawnieniu. Wierzyciel, który umorzył dług, będzie miał także obowiązek przesłania podatnikowi oraz właściwemu dla miejsca jego zamieszkania urzędowi skarbowemu formularza PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł, w której wykaże wartość umorzenia.

Bezpodatkowe umorzenie długu

Od 1 stycznia 2016 roku istnieje możliwość umorzenia długu bez konieczności odprowadzania podatku. Jest to efektem wprowadzenia odformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego.
Układ jest najprostszym rodzajem ugody, jaki wierzyciel może zawrzeć z dłużnikiem. Ma on formę umowy, przewidującej restrukturyzację zobowiązań. Co ważne, aby dokument miał moc prawną, powinien zostać zatwierdzony przez sąd. Zadaniem sądu jest także sprawdzenie, czy w wyniku ugody nie dojdzie do próby pokrzywdzenia innych wierzycieli. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zawarcia tzw. układu częściowego, który dotyczy niektórych, jednak co najmniej dwóch wierzycieli. Układ częściowy przyniesie korzyści osobom, które zmagają się z kilkoma problematycznymi zobowiązaniami, bez problemu obsługując inne. Zawarty układ korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT.

Poręczenie pożyczki a umorzenie długu

Co jednak w sytuacji, kiedy dłużnik zaciągnął kredyt z poręczeniem? Czy w przypadku umorzenia długu obowiązek odprowadzenia podatku będzie spoczywał także na poręczycielu? Zgodnie z interpretacją organów podatkowych na skutek zawarcia umowy poręczenia, po stronie poręczyciela nie następuje żadne przysporzenie majątkowe. Rolą żyranta jest bowiem zabezpieczenie spłaty zobowiązania, a nie korzystanie z udzielonych środków. Umorzenie zobowiązania związanego z poręczeniem nie będzie więc generowało po jego stronie przychodu. A to oznacza, że nie ma on obowiązku odprowadzania podatku.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: