Umowa pożyczki

Umowa pożyczki to podstawowy dokument, który nie tylko reguluje warunki finansowe i formalne, na jakich pożyczamy pieniądze, ale też szczegółowo określa prawa i obowiązki obu stron. Wszystkie zapisy umowy powinny opierać się na przepisach prawa. W zależności od tego, kto udziela finansowania, będą to Kodeks cywilny, Ustawa o kredycie konsumenckim i/lub Ustawa antylichwiarska.

Pobierz darmowy wzór umowy pożyczki

Poniżej przestawiamy gotową umowę pożyczki z możliwością pobrania w wersji DOC lub PDF.

Co musi się znaleźć w umowie pożyczki?

Treść i forma umowy pożyczki jest dowolna, ale powinna zawierać podstawowe elementy pozwalające na bezsporne określenie stron pożyczki, jej przedmiotu umowy i zasad zwrotu. Taka reguła ma zastosowanie głównie w przypadku pożyczek prywatnych. Niemniej jednak w przypadku pożyczki udzielanej przez instytucję finansową, schemat umowy jest stały.

Dobrze skonstruowana umowa pożyczki powinna zawierać:

  • datę oraz miejsce zawarcia umowy;
  • szczegółowe dane każdej strony umowy (w przypadku osób fizycznych będzie to dodatkowo numer dowodu osobistego oraz PESEL, a w przypadku instytucji NIP oraz numer KRS);
  • wskazanie przedmiotu umowy – wysokość i rodzaj pożyczki, oraz jej waluta – jeśli pożyczka może zostać spłacona w innej walucie, powinny być one wskazane łącznie z aktualnym kursem NBP;
  • stan majątkowy pożyczkobiorcy – w przypadku pożyczki online jest to oświadczenie o pozytywnej ocenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i weryfikacji w bazach informacji kredytowej; dla pożyczki prywatnej jest to po prostu lepsze zabezpieczenie spłaty i polega na oświadczeniu pożyczkobiorcy;
  • warunki spłaty – termin zwrotu pożyczki oraz wskazanie, czy spłata ma nastąpić w gotówce czy przelewem;
  • koszty pożyczki (również te związane z nieterminowością);
  • warunki wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy,
  • zasady wcześniejszej spłaty zobowiązania;
  • konsekwencje nieterminowej spłaty;
  • sposoby rozwiązywania sporów lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń (np. tryb reklamacyjny).

Czy umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie?

Według kodeksu cywilnego umowa pożyczki pieniędzy może funkcjonować zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Zakłada się jednak, że jeśli pożyczka opiewa na kwotę większą niż 1000 złotych, powinna ona zostać sporządzona pisemnie, w formie, która pozwala na jej późniejsze odtworzenie (może być to więc forma zarówno papierowa, jak i elektroniczna).

Umowa pożyczki w świetle prawa

Kodeks cywilny stanowi, że umowa pożyczki jest poświadczeniem istnienia konsensusu pomiędzy dogadującymi się między sobą stronami, wśród których jedna (pożyczkodawca) zgadza się na czasowe przeniesienie własności do określonej sumy pieniędzy lub przedmiotu na drugą (pożyczkobiorcę). Po upływie uzgodnionego przez obie strony czasu, pieniądze należy zwrócić w takiej samej ilości. Strony mogą ponadto uzgodnić dodatkowe wynagrodzenie należne pożyczkodawcy w związku z samym faktem pożyczenia – jasne jest, że w przypadku umowy pożyczki pieniężnej będą to prowizja, odsetki kapitałowe i inne opłaty. Rzecz jasna, wysokość tych opłat może zostać ustalona dowolnie, ale tylko w granicach ustalonych przez prawo.

Największą uwagę należy zwrócić na to, że umowa pożyczki według Kodeksu Cywilnego jest umową konsensualną. Oznacza to, że jest to wynik zgodnych postanowień obu stron, a nie tylko jednej. Wejście w życie tej umowy następuje w momencie, gdy taka zgoda zostanie wyrażona, czyli w momencie podpisania umowy.

Sprawdź również:

5/5 - 4 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: