UOKiK, czym jest i w jakich sprawach może pomóc?

Aktualizacja: 2019-09-27
Data publikacji: 2018-04-10
Autor: Redakcja
Ocena: 4.21
(ilość ocen: 68)

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem administracji rządowej powołanym do ochrony zbiorowych interesów konsumentów. W jakich sytuacjach wsparcie urzędu okaże się na wagę złota? W jaki sposób uzyskać pomoc UOKiK-u? Sprawdźmy.

UOKiK to polski urząd antymonopolowy, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Organizację urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Na jego czele stoi prezes, nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. W skład Urzędu wchodzi Centrala w Warszawie oraz 9 delegatur: w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Do głównych zadań UOKiK-u należą:

 • kontrolowanie prawidłowego rozwoju konkurencji oraz eliminowanie wszelkich zaburzeń w jej funkcjonowaniu;
 • kontrolowanie fuzji i przejęć;
 • kontrolowanie pomocy publicznej;
 • ochrona zbiorowych interesów konsumentów.

Kiedy urząd pomoże?

O pomoc UOKiK-u można starać się wtedy, gdy istnieje podejrzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W praktyce oznacza to, że nieuczciwa praktyka ze strony dostawcy towarów czy usług dotyczy (dotyczyła) potencjalnie dużej grupy osób.
Zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Należą do nich zwłaszcza:

 • stosowanie wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone;
 • naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
 • nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
 • proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Nieuczciwą praktyką może być więc stosowanie zawyżonych bądź ukrytych opłat przez nieuczciwą firmę pożyczkową czy stosowanie w umowach ze wszystkimi klientami zapisów zawierających niedozwolone postanowienia. Nie może — błędne naliczenie kosztów rozmów na rachunku telefonicznym czy nieprecyzyjne sformułowanie w konkretnej umowie.

Jak uzyskać pomoc UOKiK-u?

Jeśli podejrzewasz, że na skutek nieuczciwych praktyk doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nie bądź obojętny. Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy ze strony UOKiK-u powinno być złożenie zawiadomienia o podejrzeniu nadużycia.
Zawiadomienie powinno zawierać:

 • wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 • opis zaistniałej sytuacji będącej podstawą zawiadomienia;
 • wskazanie przepisu ustawy, którego naruszenie zarzuca zgłaszający zawiadomienie;
 • uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy;

Pamiętaj, że zgodnie z art. 63 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinny być opatrzone danymi nadawcy oraz jego dokładnymi danymi teleadresowymi. Zgłoszenia przesyłane anonimowo nie będą rozpatrywane. Jeśli to możliwe, do zawiadomienia dołącz wszelkie dokumenty, mogące stanowić dowodu naruszenia przepisów prawa. Zgodnie z prawem, takie zawiadomienie powinno zostać złożone na piśmie.

Centrum elektronicznych porad UOKiK

Jeśli poszukujesz bezpłatnej porady prawnej, zajrzyj do na stronę internetową UOKiK-u do zakładki Porady konsumenckie.

 • Znajdziesz w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez konsumentów pytania, takie jak: Czym się różni gwarancja od rękojmi?
 • Czy Prezes UOKiK może w każdym przypadku wystąpić do przedsiębiorcy o udzielenie wyjaśnień lub przedstawienie stosownych dokumentów?
 • Czy przedsiębiorca może zwrócić się do UOKiK o pomoc w zakresie sporów umownych z operatorami telekomunikacyjnymi?
 • Gdzie można uzyskać pomoc w przypadku problemów z reklamacją towaru kupionego za granicą?

Oprócz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez konsumentów pytania, w zakładce Porady konsumenckie znajdziesz również wzory pism. Znajdują się tam m.in.:

 • pismo reklamacyjne dotyczące towarów;
 • wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której rezultatem jest rzecz ruchoma;
 • wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której przedmiotem jest rezultat niebędący rzeczą ruchomą;
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • wzory reklamacyjne usługi turystycznej.

Konsekwencje dla nieuczciwych przedsiębiorców

Jeśli UOKiK uzna, że zarzuty w stosunku do nieuczciwego przedsiębiorcy są zasadne, może rozpocząć postępowanie, zmierzające do zaniechania nieuczciwych praktyk. Może ono skutkować nakazem zaniechania kwestionowanych działań lub nakazem usunięcia trwających skutków naruszenia, a także nałożeniem kary pieniężnej. Urząd może również zażądać wycofania z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie oraz, zgodnie z nowelizacją ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 stycznia 2007 roku, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł. Przed zakończeniem postępowania prowadzonego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, prezes może także wydać decyzję tymczasową. Stanowi ona zobowiązanie przedsiębiorcy do zaniechania problematycznych działań, jeśli mogą one skutkować poważnymi i trudnymi do usunięcia skutkami dla konsumentów. Decyzja tymczasowa obowiązuje przez czas w niej określony, nie dłużej jednak niż do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów urząd ma również prawo podać informacje o zagrożeniu do publicznej wiadomości.

Ochrona interesów indywidualnych podatników

Co, jeśli dostawca usług lub towarów dopuści się nadużycia nie względem dużej grupy osób, lecz pojedynczego podatnika? Czy istnieje instytucja, która pomoże przeciętnemu Kowalskiemu w dochodzeniu swoich praw?
Jak najbardziej. Najpopularniejszą instytucją, chroniącą interesy indywidualnych konsumentów są rzecznicy konsumentów, działający w powiatach i miastach. Zgodnie z prawem mają oni obowiązek:

 • zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego (odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt);
 • udzielania informacji prawnej w zakresie ochrony prawa konsumentów.

Rzecznicy występują także w interesach konsumentów w interakcjach z dostawcami towarów i usług: sprzedawców, usługodawców, dostawców mediów.
Czy rzecznik konsumenta ma również obowiązek występowania przed sądem w indywidualne sprawie konsumenta?
To zależy już od decyzji samego rzecznika. Może on również, choć wcale nie musi, wystąpić jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. Jak pokazuje praktyka, rzecznicy najczęściej występują do sądów w sprawach najwyższej wagi oraz w precedensowych przypadkach. Osoby fizyczne, które podejrzewają, iż padły ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców, mogą również skorzystać z infolinii prowadzonej przez Federację Konsumencką lub e-poradnictwa udzielanego przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo