Co to jest UOKiK?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem administracji rządowej powołanym do ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Organizację urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Na jego czele stoi prezes, nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. W skład Urzędu wchodzi Centrala w Warszawie oraz 9 delegatur: w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Czym zajmuje się UOKiK?

To organ administracji publicznej, który stoi na straży szeroko pojętych interesów konsumentów. UOKiK zajmie się Twoją sprawą wtedy, gdy nieprawidłowości dotyczą nie jednej, lecz wielu osób, czyli naruszają zbiorowy  interes  konsumentów. Zakres działań dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych.

UOKiK stoi na straży interesów przedsiębiorców i konsumentów, czyli klientów, odbiorców usług różnych branż. Do UOKiK-u można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w zakresie swoich interesów jako konsumenta/klienta/odbiorcy usługi. Jeśli czujesz się potraktowany niesprawiedliwie przez sprzedawcę, dostawcę i masz świadomość, że złe praktyki są uprawiane na większą skalę – możesz zgłosić swoje uwagi do UOKiK.

Do głównych zadań UOKiK-u należą:

 • kontrolowanie prawidłowego rozwoju konkurencji oraz eliminowanie wszelkich zaburzeń w jej funkcjonowaniu;
 • kontrolowanie fuzji i przejęć;
 • kontrolowanie pomocy publicznej;
 • ochrona zbiorowych interesów konsumentów.

Z jakimi sprawami można zgłosić się do urzędu UOKiK?

O pomoc UOKiK-u można starać się wtedy, gdy istnieje podejrzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W praktyce oznacza to, że nieuczciwa praktyka ze strony dostawcy towarów, czy usług dotyczy (dotyczyła) potencjalnie dużej grupy osób. Zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Należą do nich zwłaszcza:

 • stosowanie wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone;
 • naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
 • nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
 • proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Nieuczciwą praktyką może być więc stosowanie zawyżonych bądź ukrytych opłat przez firmę pożyczkową czy stosowanie w umowach ze wszystkimi klientami zapisów zawierających niedozwolone postanowienia.

Jeśli nie do UOKiK, to gdzie można się zgłosić?

UOKiK po wstępnym zbadaniu sprawy, może przyjąć ją do rozpatrzenia, lub odrzucić ze wskazaniem innej instytucji, właściwej względem tematyki i zakresu zgłoszenia. Może to być np.:

 • Sąd polubowny przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej ,
 • Arbiter Bankowy,
 • Związek Banków Polskich,
 • KNF,
 • Rzecznik finansowy,
 • Polubowny sąd konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE),
 • Komisja Ochrony Praw Pasażerów lub Rzecznik Praw Pasażera,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Itp.

Aby sprawdzić, jaka jednostka jest właściwa do zbadania skargi/zawiadomienia, można zasięgnąć bezpłatnej porady telefonicznej pod numerem 22 500 115 lub wejść na stronę internetową https://obywatel.gov.pl/. Sprawy indywidualne, najczęściej trafiają jednak do Rzecznika.

Czy Rzecznik Konsumenta ma również obowiązek występowania przed sądem w indywidualnej sprawie konsumenta? To zależy już od decyzji samego rzecznika. Może on również, choć wcale nie musi, wystąpić jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. Jak pokazuje praktyka, rzecznicy najczęściej występują do sądów w sprawach najwyższej wagi oraz w precedensowych przypadkach.

3.9/5 - (41 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: