Wezwanie do zapłaty – kiedy możesz je otrzymać?

Problemy ze spłatą swoich zobowiązań ma coraz więcej Polaków. Dotyczą one nie tylko nieuregulowanych na czas rachunków, faktur, mandatów, ale również kredytów i chwilówek online. Jeśli nie spłacisz ich na czas z pewnością dostaniesz wezwanie do zapłaty. Tylko u nas dowiesz się jaką moc prawną ma taki dokument, czym różni się od nakazu zapłaty i czy warto na niego odpowiadać?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

listowne-wezwanie-do-zaplaty

Wezwanie do zapłaty to dokument skierowany do dłużnika w celu odzyskania należności. Pismo to stanowi pierwszy oficjalny krok do odzyskania przez wierzyciela swoich pieniędzy, przed podjęciem przez niego działań sądowniczych i komorniczych. Prawo do wystawienia wezwania do zapłaty ma każdy wierzyciel, któremu klient zalega ze spłatą należności (może to być m.in. spółdzielnia mieszkaniowa, dostawca energii elektrycznej, operator telekomunikacyjny, bank, firma pożyczkowa, czy windykacyjna).

Często okazuje się, że wezwanie do zapłaty, to najlepszy sposób, by przypomnieć pożyczkobiorcy o tym, że nie reguluje on swoich należności w terminie (po dostaniu wezwania do zapłaty, wiele osób decyduje się na spłatę długu). Wezwanie do zapłaty to pismo, które jest podstawowym działaniem na etapie windykacji polubownej.

Jaką formę może mieć wezwanie do zapłaty?

Nie ma jednego, określonego wzoru wezwania do zapłaty. Jednak, aby było ono skuteczne, powinno mieć charakter oficjalny i zawierać informacje, które umożliwią dłużnikowi zapoznanie się z tym, o jaką należność chodzi. Należy w nim również zaznaczyć, jakie kroki zostaną podjęte, gdy dług nie zostanie oddany. Wezwanie do zapłaty jest najpowszechniej stosowanym terminem w kontekście tego dokumentu, spośród kilku innych, takich jak: monit, ponaglenie lub przypomnienie, żądanie spłaty, czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Ważne jest, aby forma pierwszego pisma zachowana była w przyjaznym tonie oraz nie znajdowały się w nim informacje dotyczące sankcji, ponieważ klient mógł w międzyczasie dokonać spłaty. Natomiast jeśli nie odpowiada on na ponaglenie, to wierzyciel może wysłać dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty, które będzie już bardziej stanowcze.

Jeśli chodzi o formę korespondencji, to wezwanie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej (w formie listu poleconego ponieważ tylko wtedy dłużnik może go odebrać osobiście za podpisaniem, co niweluje ryzyko, że listonosz odda go w obce ręce) lub elektronicznej (należy wtedy w załączniku załączyć skan dokumentu), faksem lub też wiadomością SMS. Część firm pożyczkowych stosuje jeszcze jeden mało znaczący, ale warty podjęcia krok. Otóż informują one dodatkowo pożyczkobiorcę za pomocą wiadomości SMS, że na skrzynce mailowej lub w skrzynce pocztowej dłużnika oczekuje na niego ważny dokument.

Czym różni się wezwanie od nakazu zapłaty?

Jak już z pewnością wiesz, wezwanie do zapłaty, to nic innego jak jedynie skierowanie do dłużnika żądania, aby ten w ustalonym terminie, spłacił swoje zobowiązanie. W dokumencie tym znajduje się również informacja na temat tego, że brak wpłaty wymaganej kwoty w określonym czasie spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Tego typu dokument można nazwać wstępem do sprawy cywilnej i nie ma mocy prawnej. Dokument ten jest wyłącznie ostrzeżeniem i wyrazem wyczerpania cierpliwości wierzyciela, który nie może doczekać się spłaty swojej należności.

Wezwanie do zapłaty często mylone bywa z nakazem zapłaty, a to duży błąd! Dlaczego? Ponieważ konsekwencje tego mogą być bardzo dotkliwe. Bowiem nakaz zapłaty jest już orzeczeniem sądowym i wiążą się z nim poważne skutki procesowe. Jednak, co warto zaznaczyć, sąd wydaje go bez udziału stron, na tzw. posiedzeniu niejawnym, na podstawie dowodów, które zostały złożone przez powoda.

W treści dokumentu znajduje się informacja o tym, że dłużnik ma 14 dni na to, by zwrócić wierzycielowi wymaganą kwotę lub też odwołać się w tym czasie, wnosząc sprzeciw albo zarzuty (w zależności od tego czy nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym czy nakazowym). Jeżeli roszczenie to jest przedawnione lub w inny sposób bezpodstawne, to konieczne jest odwołanie się od nakazu zapłaty. W przeciwnym razie nakaz zapłaty się uprawomocni, a wierzyciel skieruje sprawę do komornika.

Po jakim czasie wysyłane jest wezwanie do zapłaty pożyczki?

wezwanie do zapłaty - kiedy wysyłane

Wezwanie do zapłaty daje pożyczkobiorcy możliwość dobrowolnego uregulowania długu, zanim firma pożyczkowa skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Prawo nie określa jednak momentu, w którym wierzyciel może (czy też powinien) wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. W związku z czym, dobrze jest, kiedy w kwestii tej kieruje się on przede wszystkim ogólnie przyjętymi praktykami oraz zdrowym rozsądkiem. Na pewno dobrym posunięciem nie będzie zarówno wysłanie wezwania do zapłaty kilka dni, jak i kilka miesięcy po upłynięciu terminu spłaty pożyczki.

Nawet jeśli dłużnik nie uiści należności po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty, powinien dostać jeszcze jedno lub dwa pisma, które może w końcu wpłyną na jego decyzję dotyczącą uregulowania długu. Jeśli i to nie daje oczekiwanych rezultatów i dłużnik dalej uchyla się od odpowiedzialności, to jest to jest to sygnał dla pożyczkodawcy, że może warto wówczas skierować sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub na drogę sądową.

Dlaczego wezwanie do pożyczki jest tak ważne?

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2015 roku, obowiązująca od stycznia 2016, wprowadziła obowiązek wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu. W ten sposób miała zachęcić wierzyciela i dłużnika do zawarcia ugody. Obowiązek ten wynikający z artykułu 187 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, obowiązuje dłużnika i wierzyciela do podjęcia się w pierwszym etapie mediacji. Wezwanie do zapłaty można wysłać, wówczas, gdy inne metody komunikacji zawiodły (np. wierzyciel próbował kontaktować się telefonicznie, listownie lub osobiście).

Dokument z punktu widzenia wierzyciela

Z punktu widzenia wierzyciela, wezwanie do zapłaty to ostatni akt chęci pozasądowej i dobrowolnej mediacji z dłużnikiem. W dokumencie tym może on powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego, które potwierdzają, że wierzyciel ma prawo żądać natychmiastowej spłaty długu. Zgodnie z Art. 476: Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

Również według Art. 455: Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie spotka się z odpowiedzią, wtedy to wierzyciel ma pełne prawo do przekazania sprawy związanej z egzekucją długu firmie windykacyjnej lub organowi sądowemu. Zaś w przypadku, gdy wezwanie nie zostało wysłane, wówczas jest to okoliczność, która będzie działała w sądzie na niekorzyść wierzyciela. Dlaczego? Ponieważ sąd uzna to jako brak podjęcia się obowiązkowych czynności mediacyjnych.

Wezwanie do zapłaty z punktu widzenia dłużnika

Dość częstą reakcją na pojawienie się problemów ze spłatą chwilówki online jest ich unikanie i czekanie, aż same się rozwiążą. Niestety, jest to najgorszy z możliwych wyborów ponieważ w ten sposób można jeszcze tylko bardziej pogorszyć swoją sytuację. Dlatego też w przypadku dłużnika, takie wezwanie powinno być znakiem ostrzegawczym, że żarty się skończyły, a ten ma ostatnią szansę na podjęcie skutecznych działań w celu spłaty swojego zadłużenia. Przy czym, dokument ten powinien jasno i w czytelny sposób informować nie tylko o wysokości długu i kwocie, którą powinien on zwrócić, ale także o konsekwencjach braku spłaty należności w wyznaczonym terminie.

O jakich konsekwencjach jest tu mowa? Przede wszystkim jest to skierowanie sprawy do sądu i co za tym idzie, obciążenie dłużnika kosztami postępowania sądowego. Natomiast w przypadku gdy dalej będzie on uchylał się od zapłaty, to również kosztami późniejszego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego. Jednak to nie wszystko, ponieważ nierzetelny klient firmy pożyczkowej może zostać również wpisany do baz dłużników (BIG, KRD, ERIF).

Z jakich elementów powinno się składać?

Dokument nie musi posiadać konkretnego i określonego odgórnie wzoru. Ważne jest, aby dokument ten zawierał kilka niezbędnych elementów. Należą do nich przede wszystkim:

  • data i miejsce sporządzenia;
  • wskazanie wierzyciela i dłużnika;
  • informacja na temat kwoty, którą dłużnik powinien uiścić wierzycielowi;
  • informacja na temat stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty. Może to być np. obowiązek wynikający z niezapłaconej faktury o konkretnym numerze;
  • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela);
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty;
  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty;
  • konsekwencje związane z brakiem dalszej zapłaty. Może to być np. skierowanie sprawy na drogę sądową, zaprzestanie dostarczania kolejnych partii towaru czy informacja o planowanym wpisaniu danych dłużnika do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.

Przedsądowe wezwanie a ostateczne wezwanie do zapłaty

Wiele osób zastanawia się, czy kwestia nazewnictwa poszczególnych wezwań do zapłaty ma jakiekolwiek znaczenie. Otóż, w rzeczywistości jest to jedynie kwestia nomenklatury, gdyż zgodnie z prawem, pisma te mają takie samo znaczenie, co oznacza, że w oczach sądu nie będą się niczym różnić. Przedsądowe wezwanie do zapłaty formalnie jest więc dokładnie tym samym, co ostateczne wezwanie do zapłaty czy „po prostu” wezwanie do zapłaty. Ich nazewnictwo stanowi dla sądu kwestię drugorzędną, a ich wysłanie oznacza tylko tyle, że wierzyciel próbował porozumieć się z dłużnikiem polubownie na temat spłaty zaległej należności (znaczenia nie ma tu też liczba takich wezwań, ich nazwa i dokładna treść).

Wezwanie do zapłaty – co robić gdy już je dostałeś?

W przypadku gdy dłużnik otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty, to najlepiej żeby na samym początku sprawdził to, czy jest ono autentyczne i zasadne. Może się bowiem zdarzyć, że dokument został sfałszowany i ma na celu oszukanie klienta. Nie trudno o to zwłaszcza gdy posiada on pożyczki u kilku wierzycieli i nie do końca panuje nad swoim zadłużeniem. Tak więc, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności wezwania do zapłaty (które mogą dotyczyć podstawy do naliczenia długu, jego terminu lub kwoty), najlepiej jest skontaktować się ze swoją firmą pożyczkową.

Jeśli pismo jest prawdziwe, to należy jak najszybciej spłacić swoje zadłużenie. Ponieważ ostateczne wezwanie jest wyraźnym sygnałem, że wierzyciel na pewno nie zrezygnuje z dochodzenia swoich praw i z pewnością w takim przypadku nie ma co liczyć na przedawnienie pożyczki. Nawet gdy pożyczkobiorca nie dysponuje w danym momencie potrzebną do spłaty kwotą, to dokument ten może być dla niego motywatorem do podjęcia negocjacji z wierzycielem w celu rozłożenia spłaty długu na raty. Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty? O tym przeczytasz w naszym artykule: Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Natomiast w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji przez dłużnika na przedsądowe wezwanie do zapłaty, wierzyciel ma prawo przystąpić do dalszych metod pozwalających na skuteczne wyegzekwowanie swojej należności. Jednak muszą być wtedy spełnione dwa podstawowe warunki. Jakie? Po pierwsze, brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, a po drugie, nie uiszczenie wymaganej kwoty. Jeśli zostaną one spełnione, to pożyczkodawca najczęściej przekazuje sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej, a gdy to nie poskutkuje sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: