Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie sądowe i egzekucyjne można przerwać, zawiesić lub zakończyć. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć każdy – jednak finalny efekt – czyli pozytywna decyzja organu toczącego egzekucję – zawsze wynika z indywidualnej sytuacji dłużnika, ale też zapisów prawa. Kiedy możemy ubiegać się o umorzenie długów? Jak poprawnie napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Co to jest postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to zbiór czynności realizowanych przez organy egzekucyjne, które mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne jest kolejnym krokiem windykacji. Nazywa się je również windykacją twardą. Aby doszło do egzekucji z majątku dłużnika – a może być to np. zajęcie rachunków bankowych ruchomości, a nawet nieruchomości – organ egzekucyjny musi posiadać prawomocny tytuł egzekucyjny, którym jest postanowienie sądu.

Pamiętaj, że teoretycznie na każdym etapie postępowania egzekucyjnego masz prawo do: negocjowania z komornikiem/wierzycielem warunków spłaty zadłużenia, złożenia skargi na działanie organu egzekucyjnego, a także złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wygląda podjęcie ostatniego kroku? Kiedy odbywa się umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek, a kiedy następuje ono z urzędu?

Przeczytaj, jak długo trwa procedura egzekucyjna – https://chwilowo.pl/wiedza/procedura-windykacyjna-jak-dlugo-trwa-proces-egzekucji-dlugow/

Umorzenie na wniosek – czym dokładnie jest?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek może odbyć się – jak sama nazwa wskazuje – po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku o jego zakończenie. Taka sytuacja oznacza zwykle, że wierzyciel nie otrzyma całości, lub tylko części należnej, zasądzonej wierzytelności. Do umorzenia egzekucji na wniosek może dojść wtedy, gdy wnioskuje o to dłużnik, lub sam wierzyciel! Ten ostatni przykład ma często miejsce, gdy dłużnik spłacił np. już część zadłużenia, ale doszedł do porozumienia z wierzycielem, a ten uznał jego prośbę.

Możliwość prawną złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela określa Art. 825, Kodeksu Cywilnego – Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek.

Umorzenie egzekucji na wniosek dłużnika oczywiście też jest możliwe. Samo złożenie wniosku nie zatrzymuje jednak toku postępowania egzekucyjnego, ale jego pozytywne rozstrzygnięcie może już wpłynąć na jego zakończenie. Efektem tego może być zatem odstąpienie od podejmowania przez komornika dalszych kroków, zdjęcie zajęć komorniczych z rachunków bankowych etc. Samo złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolne od opłat, a to – jak się go napisze i jak uzasadni, może mieć kluczowe znaczenie podczas procesu jego rozpatrywania.

Czy możesz liczyć na zwolnienie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym? Przeczytaj nasz artykuł: https://chwilowo.pl/wiedza/zwolnienie-z-kosztow-w-postepowaniu-egzekucyjnym-jak-wnioskowac/

Umorzenie z urzędu

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu skutkuje niezaspokojeniem całości lub części roszczeń wierzyciela i odstąpieniem od procesu windykacji dłużnika.  Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu wynika z uprawomocnienia decyzji podjętej przez organ egzekucyjny – sądu, lub komornika.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu określa Art. 824, Kodeksu Cywilnego –  Umorzenie z urzędu postępowania egzekucyjnego.
Do umorzenia z urzędu dochodzi wtedy, gdy:

  • Egzekucja nie będzie właściwa przedmiotowo, czyli np. okaże się, że organem dedykowanym dla jej przeprowadzenia jest organ administracyjny, a nie sądowy.
  • Strony postępowania (jedna, lub obie) nie mają umocowania i odpowiednich uprawnień do wystąpienia w procesie sądowym.
  • W przypadku zawieszenia postępowania wierzyciel nie podjąć czynności zmierzających do jego wznowienia lub kontynuacji (ma na to 6 miesięcy).
  • Tytuł wykonawczy stracił moc, został uchylony lub pozbawiony wykonalności.
  • Egzekucja jest sprzeczna z treścią tytułu wykonawczego lub postępowanie prowadzone jest wobec osoby, która nie jest dłużnikiem.
  • kwota egzekucji jest niższą, niż szacowane koszty egzekucyjne.

Uwaga! Organ toczący postępowanie egzekucyjne nie zawsze, automatycznie je umarza,  gdy kwota wierzytelności jest niższa od kosztów postępowania komorniczego. W takiej sytuacji ważne aby dłużnik samodzielnie złożył wniosek o  umorzenie postępowania egzekucyjnego i zgłosił równolegle ten fakt do komornika i wierzyciela.

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego to, to samo co jego zawieszenie?

Niezależnie od tego, czy zatrzymanie procesu egzekucyjnego odbywa się na wniosek, czy też z urzędu – umorzenie zawsze oznacza jego zakończenie egzekucji. Inaczej jest w przypadku zawieszenia postępowania komorniczego, do którego może dojść np. warunkowo, w sytuacji, w której dłużnik ustalił warunki spłaty swojego zadłużenia. Jeśli do tego doszło, komornik może na wniosek wierzyciela zdjąć zajęcie z rachunku bankowego, lub innych ruchomości/nieruchomości i odstąpić od dalszej egzekucji. Jednak, co ważne – postępowania może zostać wznowione w każdej chwili, bez konieczności ponownego występowania do sądu o wydanie nakazu zapłaty i co za tym idzie –  otrzymanie tytułu wykonawczego.

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego i jego pozytywne rozpatrzenie  wpływa na niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, zwolnienie lub zwrot zajętych środków i innych części składowych majątku dłużnika i oficjalne „zamknięcie sprawy”. Jeśli jednak wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wypływał z mocy prawa, lub z urzędu – wierzyciel ma prawo do ponownego złożenia wniosku o zapłatę do sądu.

Dowiedz się więcej na temat zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego: https://chwilowo.pl/wiedza/zawieszenie-i-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-kiedy-do-nich-dochodzi/

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przez dłużnika nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Aby jednak był skuteczny, musi mieć określoną budowę i zawierać konkretne informacje. Składa się go pisemnie bezpośrednio do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie.

Prawidłowo skonstruowany wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego musi zawierać takie informacje jak:

  1. Określenie obu stron, czyli dłużnika i wierzyciela. Jeśli np. wierzycielem jest firma pożyczkowa, konieczne jest podanie pełnych danych firmy.
  2. Oznaczenie w piśmie sygnatury postępowania sądowego i komorniczego – obie będą wskazane na piśmie o wszczęciu egzekucji komorniczej.
  3. Rozbudowane uzasadnienie, czyli podanie przyczyny, lub kilku powodów, dla których zwracasz się z wnioskiem do umorzenie.
  4. Opcjonalnie – jeśli możesz potwierdzić opisane w uzasadnieniu okoliczności – warto do wniosku dołączyć dodatkowe dokumenty, które potwierdzają zgodność uzasadnienia ze stanem faktycznym.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może być złożony w każdej chwili – zarówno na samym początku trwania egzekucji komorniczej, w jej trakcie, a także tuż przed zakończeniem. Decyzja organu egzekucyjnego zawsze podejmowana jest indywidualnie na podstawie określonej, opisanej we wniosku sytuacji dłużnika lub wierzyciela.

Źródła:

4/5 - (27 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: