Wyjawienie majątku dłużnika — jak wygląda w praktyce?

Aktualizacja: 2019-11-28
Data publikacji: 2018-05-22
Autor: Redakcja
Ocena: 4.9
(ilość ocen: 31)

Wyjawienie majątku dłużnika to instrument z powodzeniem stosowany w postępowaniu egzekucyjnym. Kto i w jakim celu może złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika? Sprawdźmy.

Zgodnie z informacjami, udostępnianymi regularnie przez Biura Informacji Gospodarczej długi Polaków rosną z roku na rok. Niestety, nie każde zadłużenie udaje się spłacić polubownie, bez angażowania w sprawę sądu i komornika.

Od zadłużenia do komornika

Osoba, która nie spłaci swoich należności, musi się liczyć z faktem, że wierzyciel rozpocznie działania windykacyjne, mające na celu wyegzekwowanie spłaty. W ramach windykacji może wysyłać dłużnikowi monity, czyli SMS-owe, e-mailowe i listowne przypomnienia o konieczności uregulowania zobowiązania. Może również przekazać jego dane do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej oraz obciążyć ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jeśli działania wierzyciela nie przyniosą oczekiwanych efektów, sprawa może trafić do zewnętrznej firmy windykacyjnej, która specjalizuje się w egzekwowaniu spłaty długów. Jeśli zewnętrzni windykatorzy również zawiodą, dług staje się zazwyczaj przedmiotem postępowania sądowego. Jeśli sąd uzna roszczenia wierzyciela i wyda nakaz wykonawczy, a ten zostanie opatrzony klauzulą wykonalności, sprawa może trafić do komornika, który przeprowadzi egzekucję.

Czym jest egzekucja komornika?

Egzekucja komornicza to zajęcie majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela. Mówiąc prościej, aby pozyskać pieniądze, które umożliwią spłatę długu względem wierzyciela, komornik może zająć wynagrodzenie, konta bankowe oraz nieruchomości i ruchomości dłużnika. Zarówno w przypadku wynagrodzenia, jak i środków zgromadzonych na kontach bankowych, aktualnie obowiązujące prawo reguluje limity kwot, które może „zablokować”. Oprócz środków finansowych z pensji i rachunków bankowych komornik może zająć także przedmioty majątku należące do dłużnika — ruchomości oraz nieruchomości. Co ważne — wiele osób błędnie uważa, że to komornik decyduje o tym, jakie składniki majątku zajmie i z jakich elementów przeprowadzi egzekucję. Ta decyzja od początku pozostaje w rękach wierzyciela. Jeśli zależy Ci na tym, aby zmienić sposób przeprowadzenia egzekucji, negocjuj nie z komornikiem, ale z wierzycielem.

Kiedy majątek nie wystarcza

Czasem zdarza się jednak, że wynagrodzenie dłużnika i zgromadzone na kontach bankowych środki nie wystarczają na spełnienie roszczeń wierzyciela. W takim przypadku wierzyciel może wnioskować o wyjawienie majątku przez dłużnika. Celem takiego działania jest umożliwienie wierzycielowi zaspokojenia roszczeń poprzez możliwość wyboru składnika majątkowego dłużnika, który podlegał będzie egzekucji. Mówiąc prościej, jeśli dłużnik zadeklaruje, że jest właścicielem nieruchomości o wartości 200 000 zł, wierzyciel będzie mógł zdecydować o przeprowadzeniu egzekucji właśnie z tego elementu majątku. Dzięki temu zachowa pewność, że po wystawieniu nieruchomości na licytację komorniczą i jej spieniężeniu, zadłużenie zostanie całkowicie pokryte, a on odzyska swoje pieniądze.

Wyjawienie majątku dłużnika — aspekty prawne

Instytucja wyjawienia majątku uregulowana została w art. 913-920 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296). Zgodnie z jej zapisami, istotą wyjawienia majątku dłużnika jest zobligowanie go do podania wykazu (spisu) posiadanego majątku, wierzytelności i innych praw majątkowych wraz z miejscem ich położenia.

Kiedy wierzyciel może wnioskować o wyjawienie majątku dłużnika?

Wierzyciel może złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika zarówno w czasie postępowania egzekucyjnego, jak i przed jego rozpoczęciem.
Jest to możliwe szczególnie w sytuacji, gdy:

  • majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności;
  • wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności.

Co ważne, wierzyciel może złożyć taki wniosek przed rozpoczęciem egzekucji, jeśli udowodni, że nie uzyska zaspokojenia swoich należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika i co w nim zawrzeć?

Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku dłużnika możesz złożyć w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. Pamiętaj, aby dołączyć do niego:

  • odpis protokołu zajęcia;
  • inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku;
  • tytuł wykonawczy — jeśli składasz wniosek przed rozpoczęciem egzekucji.

Co dalej?

Kiedy sąd otrzyma wniosek wierzyciela, jego obowiązkiem będzie wezwanie i wysłuchanie stron.
Co, jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się w sądzie? W takim przypadku sąd może:

  • skazać go na grzywnę;
  • nakazać przymusowe doprowadzenie oraz;
  • może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Jeśli sąd przychyli się do złożonego przez wierzyciela wniosku, wezwie dłużnika do złożenia szczegółowego wykazu majątku, wierzytelności i innych praw majątkowych. Nakaże mu również złożenie uroczystego przyrzeczenia w sprawie prawdziwości tego wykazu.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo