Wypowiedzenie umowy pożyczki chwilówki. Co robić, gdy je otrzymam?

Jeśli sięgnąłeś po pożyczkę pozabankową i nie zwróciłeś pieniędzy na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. W ramach windykacji może naliczyć odsetki za opóźnienie, wpisać dane pożyczkobiorcy do rejestru dłużników, a nawet złożyć wypowiedzenie umowy pożyczki. Co zrobić w takiej sytuacji? Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki chwilówki to jednostronne oświadczenie woli, z którego wynika, że strona udzielająca finansowania żąda zwrotu pożyczki. Przy czym jest ono ściśle regulowane przez prawo i może przebiegać tylko według ustalonych zasad. W związku z tym, dobrze jest wiedzieć, kto i w jakich przypadkach może wypowiedzieć umowę pożyczki. Bowiem czynność ta pociąga za sobą określone skutki prawne i obowiązki nałożone na strony umowy pożyczkowej. Samo wypowiedzenie umowy jest zgłoszeniem jednej ze stron, że od pewnego momentu uznaje ona umowę za zakończoną, mimo, że zapisy w umowie wskazywały na dłuższy okres jej trwania, lub też umowa pożyczki została zawarta na czas nieokreślony. Jednak zakończenie umowy w ten sposób nie zwalnia stron ze swoich obowiązków, które muszą wypełnić w zakładanym okresie wypowiedzenia.

Zasady wypowiedzenia umowy pożyczki przez instytucje pozabankowe regulowane są przez Kodeks cywilny, gdzie zgodnie z Art. 721 „Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć”.

Wypowiedzenie umowy pożyczki dotyczy zarówno zobowiązań zawartych na czas określony, jak i tych z nieokreślonym terminem spłaty. Przy czym, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest określony, to dłużnik musi zwrócić ją w ciągu 6 tygodni od momentu otrzymania wypowiedzenia umowy chwilówki (art. 723 k.c.) chyba, że strony wyznaczą jeszcze dłuższy termin. Natomiast sama forma wypowiedzenia nie jest zastrzeżona przepisami, jednak powinna mieć ona formę dokumentową (pisemną, gdy umowę zawarto w formie aktu notarialnego).

Jakie są sposoby wypowiedzenia pożyczki?

Kodeksy cywilny wskazuje trzy następujące sposoby wypowiedzenia:

W drodze porozumienia stron

Ten rodzaj wypowiedzenia jest najprostszym sposobem na rozwiązanie umowy pożyczki. Dlaczego? Ponieważ obie strony ustalają zarówno warunki, jak i termin zwrotu pożyczki. Co ważne, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie jej trwania. Przy czym ten sposób jej wypowiedzenia jest na tyle korzystny, że można zastosować go zarówno w przypadku chwilówki bezterminowej, jak i na czas określony. Jednak gdy w przypadku tej ostatniej, pożyczkobiorca nie zgodzi się na wypowiedzenie umowy, a do tej pory nie dopuszczał on się żadnych uchybień w spłacaniu zobowiązania, to pożyczkodwca nie ma prawa wypowiedzieć mu umowy.

Na zasadach określonych w umowie

Zdarza się również tak, że w umówię pożyczkowej ustalone zostały warunki i przesłanki do jej ewentualnego wypowiedzenia. W przypadku gdy ma miejsce wskazana w umowie sytuacja, którą mogą być np. zaległości ze spłatą kolejnych trzech rat, to podmiot udzielający pożyczki ma prawo do wypowiedzenia umowy. Przy czym dotyczy to zarówno umów na czas określony, jak i bezterminowych.

Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

Ten sposób wypowiedzenia chwilówki dotyczy już wyłącznie umów spisanych na czas nieokreślony. Gdy zatem taka umowy łączy pożyczkodawcę z pożyczkobiorcę, to ma on prawo rozwiązać ją z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Termin ten natomiast liczony jest od dnia, w którym pożyczkobiorcy zostało doręczone pisemne oświadczenie woli wypowiedzenia umowy.

Jeśli sięgnąłeś po pożyczkę pozabankową i nie zwróciłeś pieniędzy na czas, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. W ramach windykacji może naliczyć odsetki za opóźnienie, wpisać dane pożyczkobiorcy do rejestru dłużników, a nawet złożyć wypowiedzenie umowy pożyczki. Co zrobić w takiej sytuacji? Kiedy pożyczkodawca wypowie umowę? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Kto może wypowiedzieć chwilówkę lub pożyczkę?

Zgodnie z polskim prawem, wypowiedzenie umowy pożyczki może nastąpić jedynie z inicjatywy pożyczkodawcy. Ponieważ jest ono jednym z praw, z którego firma może skorzystać w momencie, gdy pożyczkobiorca staje się z jakichś powodów niewypłacalny i nie spłaca swojego zadłużenia na czas. Czyli nie robi tego terminowo i nawet, pomimo otrzymania wezwania do zapłaty, wciąż nie reguluje swojego zobowiązania. Wówczas instytucja pozabankowa ma prawo do wypowiedzenia umowy, a więc jej zerwania i żądania zwrotu pożyczki.

Firma pożyczkowa, którą łączy z pożyczkobiorcą umowa na czas nieokreślony, ma prawo do jej rozwiązania, zachowując 6-tygodniowy okres wypowiedzenia (chyba, że zapis w umowie stanowi inaczej). Zgodnie z treścią umowy o kredycie konsumenckim, pożyczkodawca może z niej skorzystać, gdy pożyczkobiorca nie spłacił dwóch kolejnych rat. Jednak uprawnienie to nie obowiązuje, gdy pożyczkodawca podczas zawierania umowy wiedział o trudnej sytuacji finansowej swojego klienta.

Przebieg wypowiedzenia w największych firmach

Aby omówić tę kwestię, posłużymy się konkretnymi przykładami.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Smartney

W przypadku spóźniania się ze spłatą pożyczki w Smartney firma ma prawo do naliczenia odsetek (14%) za opóźnienie. Poza tym firma ma prawo m.in. do:

 • rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • sprzedaży wierzytelności klienta,
 • rozpoczęcia dochodzenia na drodze sądowej lub komorniczej,
 • wezwania klienta do niezwłocznej zapłaty zaległości.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Hapi Pożyczki

Jeśli masz pożyczkę w Hapi Pożyczki i zalegasz ze spłatą kwoty wynoszącej przynajmniej dwie pełne raty, musisz się liczyć z tym, że firma wezwie Cię do uregulowania zaległych rat lub ich części w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zwrócisz zaległych płatności, firma pożyczkowa ma prawo rozwiązać umowę w ciągu 14 dni od doręczenia wypowiedzenia. Pamiętaj, że może wezwać Cię do spłaty telefonicznie, e-mailowo, listownie albo SMS-em. Po upływie okresu wypowiedzenia, firma pożyczkowa ma prawo wymagać od Ciebie nie tylko spłaty nieuregulowanej kwoty łącznego zobowiązania, ale też odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia od zaległych należności.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Monedo Now

W firmie Monedo Now, w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności, pożyczkodawca wezwie pożyczkobiorcę korespondencyjnie do zapłaty należności przeterminowanych. Obowiązkiem pożyczkobiorcy będzie uregulowanie zadłużenia wraz z odsetkami w terminie 7 dni od otrzymania pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Zaplo

W swojej umowie pożyczkowej Zaplo nie określa precyzyjnie, w którym momencie może wypowiedzieć umowę. Zgodnie z zapisami dokumentu pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny pożyczkobiorcy w przypadku:

 • niedotrzymania przez pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków spłaty pożyczki określonych w umowie;
 • utraty przez pożyczkobiorcę zdolności kredytowej lub negatywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Wypowiedzenie umowy przez pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej nie wpływa na obowiązek Pożyczkobiorcy do wykonania zobowiązań dotyczących spłaty pożyczki określonych w umowie.

Co musi poprzedzić wypowiedzenie pożyczki?

Przed wypowiedzeniem umowy, pożyczkodawca powinien wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty zaległych rat pożyczki, z pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację (przez zmianę warunków lub terminów spłaty pożyczki). Termin na ich uregulowanie nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia pożyczkobiorcy przesyłki z wezwaniem do zapłaty. Bardzo ważne jest, aby po jej otrzymaniu dokładnie sprawdzić, czy została ona wysłana listem zwykłym czy poleconym. Ponieważ w przypadku listu zwykłego (zwłaszcza dostarczonego przez innego operatora niż Poczta Polska S.A.) istnieje szansa na ustalenie bezskuteczności jego doręczenia.

Warunkiem skutecznego wypowiedzenia umowy jest przede wszystkim wcześniejsze udane wezwanie pożyczkobiorcy do zapłaty. Jeśli pożyczkodawca nie spełni tego obowiązku, to wówczas istnieje duża szansa na podważenie skuteczności wypowiedzenia. Nawet, jeśli firma pożyczkowa zaskoczy swojego klienta taką decyzją, to nie może żądać zwrotu pieniędzy od razu. Jej obowiązkiem jest zachowanie 30-dniowego okresu wypowiedzenia, co może dłużnikowi ułatwić zebranie wymaganej kwoty.

Jakie są koszty wypowiedzenia umowy chwilówki?

Natomiast jeśli, pomimo wezwania do spłacenia zaległych rat, dłużnik nie spełni tego żądania i dalej będzie unikał tego obowiązku, to musi liczyć się z tym, że otrzyma wypowiedzenie umowy pożyczki. Taka sytuacja oznacza dla niego tylko jedno – nakaz natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Jeśli natomiast termin wypowiedzenia umowy nie jest oznaczony, to zgodnie z art. 723 k.c. “dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”. Termin sześciu tygodni liczy się od dnia doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy pożyczki, w taki sposób, żeby pożyczkobiorca mógł się zapoznać z jego treścią. Również tym samym przepisom podlegają pożyczki prywatne (czyli te udzielone między członkami rodziny lub znajomymi).

W przypadku braku lub opóźnienia płatności, firma pożyczkowa może naliczyć następujące opłaty:

 • odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;
 • odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

W związku z tym, dłużnik będzie zobowiązany do spłaty zobowiązania wraz z naliczonymi mu odsetkami. Najlepiej, w celu uzyskania niezbędnych informacji, należy skontaktować się z konsultantem firmy pożyczkowej, który poda dokładną sumę, którą trzeba będzie oddać. Przy tym warto mieć na uwadze to, że niektóre firmy pożyczkowe mogą stosować tzw. klauzule niedozwolone. Co polega na zawieraniu w umowie chwilówki postanowień naruszających prawa i interesy konsumenta (mogą nią być np. zawyżone koszty obsługi pożyczki czy nieudowodnione koszty ubezpieczenia).

Wypowiedzenie umowy pożyczki – co robić, gdy je otrzymam?

Dłużnik po wypowiedzeniu umowy pożyczkowej może stosunkowo szybko dostać nakaz zapłaty. Wówczas należy odnotować sobie datę jego odebrania, ponieważ od tej chwili pożyczkobiorca ma dwa tygodnie na to, aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, który jest jego jedyną obroną w takiej sytuacji. Pożyczkobiorca powinien odnieść się w nim do twierdzeń firmy, która pożyczki udzieliła. Szczególną uwagę zwrócić należy przede wszystkim na wysokość dochodzonej kwoty oraz na konstrukcję samej umowy. Bowiem nierzadko okazuje się, że dochodzona pozwem kwota została sztucznie zawyżona, a wszystko poprzez doliczenie różnego rodzaju opłat, w tym nieuzasadnionych prowizji i kar.

Równie często zdarza się, że umowa pożyczki zawiera zapisy uznawane za postanowienia niedozwolone, czyli tzw. klauzule abuzywne, które w żadnym wypadku nie powinny być stosowane wobec konsumenta. Dlatego też należy je wskazywać i kwestionować. Jednak trzeba być przygotowanym na to, że firmy pożyczkowe dysponują armią wyspecjalizowanych prawników, przez co obrona przed ich pozwami jest sporym wyzwaniem. W związku z tym w takim przypadku wskazane jest zasięgnięcie fachowej pomocy prawnej.

Jak uchronić się przed wypowiedzeniem umowy, jeśli nie spłacam pożyczki?

Osoba, która nie może spłacić chwilówki w terminie, może:

 • sięgnąć po pożyczkę refinansującą. Pożyczka refinansująca to pożyczka przeznaczona na spłatę aktualnie posiadanej chwilówki. Sięgając po taki produkt, spłacisz co prawda swoją chwilówkę, jednak pozostaniesz z jeszcze większym długiem. Warunkiem udzielenia pożyczki refinansującej jest bowiem konieczność wpłaty prowizji;
 • skorzystać z przedłużenia terminu spłaty. Niektórzy pożyczkodawca udostępniają swoim klientom możliwość przedłużenia terminu spłaty o 7,14 lub 30 dni. Po uiszczeniu opłaty we wskazanej przez pożyczkodawcę wysokości (ta zależy od kwoty pożyczki i długości przedłużenia), otrzymasz dodatkowy czas na zgromadzenie potrzebnych do spłaty środków. Podobnie jak w przypadku refinansowania, opłaty za przedłużenie terminu spłaty są jednak stosunkowo wysokie i warto sięgnąć po tę opcję jedynie w ostateczności.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy pożyczki – różnice

Często są one mylone, a to dwa zupełnie inne pojęcia. Wypowiedzieć umowę może wyłącznie pożyczkodawca, dla którego jest to istotny przywilej, zwłaszcza gdy niespłacający swojego zobowiązania pożyczkobiorca, staje się po prostu niewiarygodny, a firma z tego powodu ponosi duże straty. Warto tu zaznaczyć, że sytuacja, w której pożyczkodawca wypowiada umowę, jest dla klienta bardzo niekorzystna. A wszystko przez to, że zobowiązuje go to do oddania całej, pożyczonej kwoty, przed określonym na początku terminem, co może nieść ze sobą długofalowe skutki (takie jak np. pogorszenie się jego zdolności kredytowej oraz wpisanie do BIK czy baz dłużników).

Natomiast odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki jest z kolei przywilejem przysługującym pożyczkobiorcy. Jednak, aby z niego skorzystać musi on spełnić kilka warunków, jakich? Po pierwsze, odstąpienia od umowy pożyczki można dokonać maksymalnie 14 dni od jej podpisania, jednocześnie oddając całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, które zostały naliczone za okres od dnia wypłaty do momentu przewidzianego zwrotu pożyczki. Przy czym na spłatę swojego zobowiązania klient ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Drugą ważną kwestią jest to, że firma pożyczkowa nie może żądać od pożyczkobiorcy dodatkowej zapłaty za rezygnację z umowy. Jak również zobowiązana jest do oddania kwot, które klient wpłacił w momencie podpisywania umowy pożyczkowej.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • M
  Maga88
  25.07.2019, 08:38

  dowiedziałam się wczoraj że firma pożyczkowa wysłała mi listem wypowiedzenie chwilówki.. dodatkowo powiedzieli mi że oczekują całej spłaty pożyczki. jestem w totalnej rozsypce nie wiem co robić rata to ponad 1000 zł, lecz ja nie mam tyle pieniędzy..