Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki to jednostronne oświadczenie woli, z którego wynika, że strona udzielająca finansowania żąda zwrotu pożyczki. Przy czym jest ono ściśle regulowane przez prawo i może przebiegać tylko według ustalonych zasad. W związku z tym, dobrze jest wiedzieć, kto i w jakich przypadkach może wypowiedzieć umowę pożyczki. Bowiem czynność ta pociąga za sobą określone skutki prawne i obowiązki nałożone na strony umowy pożyczkowej.

Samo wypowiedzenie umowy jest zgłoszeniem jednej ze stron, że od pewnego momentu uznaje ona umowę za zakończoną, mimo, że zapisy w umowie wskazywały na dłuższy okres jej trwania, lub też umowa pożyczki została zawarta na czas nieokreślony. Jednak zakończenie umowy w ten sposób nie zwalnia stron ze swoich obowiązków, które muszą wypełnić w zakładanym okresie wypowiedzenia.

Zasady wypowiedzenia umowy pożyczki przez instytucje pozabankowe regulowane są przez Kodeks cywilny, gdzie zgodnie z Art. 721 „Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć”.

Wypowiedzenie umowy pożyczki dotyczy zarówno zobowiązań zawartych na czas określony, jak i tych z nieokreślonym terminem spłaty. Przy czym, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest określony, to dłużnik musi zwrócić ją w ciągu 6 tygodni od momentu otrzymania wypowiedzenia umowy chwilówki (art. 723 k.c.) chyba, że strony wyznaczą jeszcze dłuższy termin. Natomiast sama forma wypowiedzenia nie jest zastrzeżona przepisami, jednak powinna mieć ona formę dokumentową (pisemną, gdy umowę zawarto w formie aktu notarialnego).

Co musi poprzedzić wypowiedzenie pożyczki?

Przed wypowiedzeniem umowy, pożyczkodawca powinien wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty zaległych rat pożyczki, z pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację (przez zmianę warunków lub terminów spłaty pożyczki). Termin na ich uregulowanie nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia pożyczkobiorcy przesyłki z wezwaniem do zapłaty. Bardzo ważne jest, aby po jej otrzymaniu dokładnie sprawdzić, czy została ona wysłana listem zwykłym czy poleconym. Ponieważ w przypadku listu zwykłego (zwłaszcza dostarczonego przez innego operatora niż Poczta Polska S.A.) istnieje szansa na ustalenie bezskuteczności jego doręczenia.

Warunkiem skutecznego wypowiedzenia umowy jest przede wszystkim wcześniejsze udane wezwanie pożyczkobiorcy do zapłaty. Jeśli pożyczkodawca nie spełni tego obowiązku, to wówczas istnieje duża szansa na podważenie skuteczności wypowiedzenia. Nawet, jeśli firma pożyczkowa zaskoczy swojego klienta taką decyzją, to nie może żądać zwrotu pieniędzy od razu. Jej obowiązkiem jest zachowanie 30-dniowego okresu wypowiedzenia, co może dłużnikowi ułatwić zebranie wymaganej kwoty.

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy pożyczki?

Taka sytuacja oznacza dla dłużnika tylko jedno – nakaz natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Jeśli natomiast termin wypowiedzenia umowy nie jest oznaczony, to zgodnie z art. 723 k.c. “dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”.

Termin sześciu tygodni liczy się od dnia doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy pożyczki, w taki sposób, żeby pożyczkobiorca mógł się zapoznać z jego treścią. Również tym samym przepisom podlegają pożyczki prywatne (czyli te udzielone między członkami rodziny lub znajomymi).

W przypadku braku lub opóźnienia płatności, firma pożyczkowa może naliczyć następujące opłaty:

  • odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;
  • odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

W związku z tym, dłużnik będzie zobowiązany do spłaty zobowiązania wraz z naliczonymi mu odsetkami. Najlepiej, w celu uzyskania niezbędnych informacji, należy skontaktować się z konsultantem firmy pożyczkowej, który poda dokładną sumę, którą trzeba będzie oddać. Przy tym warto mieć na uwadze to, że niektóre firmy pożyczkowe mogą stosować tzw. klauzule niedozwolone. Co polega na zawieraniu w umowie chwilówki postanowień naruszających prawa i interesy konsumenta (mogą nią być np. zawyżone koszty obsługi pożyczki czy nieudowodnione koszty ubezpieczenia).

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy pożyczki – różnice

Często są one mylone, a to dwa zupełnie inne pojęcia. Wypowiedzieć umowę może wyłącznie pożyczkodawca, dla którego jest to istotny przywilej, zwłaszcza gdy niespłacający swojego zobowiązania pożyczkobiorca, staje się po prostu niewiarygodny, a firma z tego powodu ponosi duże straty. Warto tu zaznaczyć, że sytuacja, w której pożyczkodawca wypowiada umowę, jest dla klienta bardzo niekorzystna. A wszystko przez to, że zobowiązuje go to do oddania całej, pożyczonej kwoty, przed określonym na początku terminem, co może nieść ze sobą długofalowe skutki (takie jak np. pogorszenie się jego zdolności kredytowej oraz wpisanie do BIK czy baz dłużników).

Natomiast odstąpienie od umowy pożyczki jest z kolei przywilejem przysługującym pożyczkobiorcy. Jednak, aby z niego skorzystać musi on spełnić kilka warunków, jakich? Po pierwsze, odstąpienia od umowy pożyczki można dokonać maksymalnie 14 dni od jej podpisania, jednocześnie oddając całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, które zostały naliczone za okres od dnia wypłaty do momentu przewidzianego zwrotu pożyczki. Przy czym na spłatę swojego zobowiązania klient ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Drugą ważną kwestią jest to, że firma pożyczkowa nie może żądać od pożyczkobiorcy dodatkowej zapłaty za rezygnację z umowy. Jak również zobowiązana jest do oddania kwot, które klient wpłacił w momencie podpisywania umowy pożyczkowej.

5/5 - 2 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

  • M
    Maga88
    25.07.2019, 08:38

    dowiedziałam się wczoraj że firma pożyczkowa wysłała mi listem wypowiedzenie chwilówki.. dodatkowo powiedzieli mi że oczekują całej spłaty pożyczki. jestem w totalnej rozsypce nie wiem co robić rata to ponad 1000 zł, lecz ja nie mam tyle pieniędzy..