Zawezwanie do próby ugodowej – na czym polega?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-12-14
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

Masz problemy ze spłatą chwilówki online? Jeśli tak, to musisz liczyć się z tym, że w takiej sytuacji może czekać Cię sporo nieprzyjemnych konsekwencji, począwszy od czynności windykacyjnych, na komorniku kończąc. Jednak zanim zapuka on do Twoich drzwi, możesz dostać zawezwanie do próby ugodowej. Na czym ono polega i w jaki sposób może zmienić Twoją trudną sytuację?

Zawezwanie do próby ugodowej – czym jest?

Zawezwanie do próby ugodowej.Już podczas podpisywania umowy chwilówki pożyczkobiorca jest informowany o wszystkich konsekwencjach, jakie czekają go w sytuacji, gdy jej nie spłaci. Jednak jak to w życiu bywa, czasem nie wszystko idzie po naszej myśli i okazuje się, że uregulowanie nowego zobowiązania jest trudniejsze niż się tego spodziewaliśmy. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaci chwilówki na czas, to w pierwszej kolejności doliczone zostaną mu odsetki, a następnie obarczony zostanie kosztami monitów.

Gdy dalej będzie unikał spłaty zobowiązania, to sprawa trafi do zewnętrznej windykacji, a później na drogę sądową. Dodatkowo zostanie wpisany, do rejestru dłużników (np. BIG Infomonitor, KRD czy ERIF), co na długie lata uniemożliwi mu wzięcie kredytu w banku czy zrobienie zakupów na raty. Należy tu podkreślić, że na każdym etapie warto spróbować się dogadać i wynegocjować korzystne warunki spłaty zadłużenia. Dzięki temu można uniknąć ostateczności jaką jest zajęcie majątku przez komornika.

Zawezwanie do próby ugodowej jest jednym z wariantów ugodowego zakończenia całego postępowania. Stanowi ostatni etap rozmów wierzyciela z osobą zadłużoną. Powinna zakończyć się wyegzekwowaniem od niej spłaty zadłużenia.

Stanowi on rodzaj postępowania sądowego, podczas którego obie strony mogą wynegocjować korzystne dla siebie warunki spłaty długu. Dlatego też warto w pełni wykorzystać tę możliwość np. starając się o anulowanie naliczonych odsetek lub też prosząc o rozłożenie spłaty zobowiązania na raty.

Próba ugodowa a przerwanie biegu przedawnienia

Mimo, że zawezwanie do próby ugodowej jest popularnym rodzajem postępowania sądowego, to i tak, wiele osób nigdy wcześniej o nim nie słyszało. Ważną informacją dla wierzycieli jest to, że zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia długu. Co oznacza, że ponowne jego odliczanie, rozpocznie się od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu odnośnie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Tym samym, wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na ponowne dochodzenie swojej należności ponieważ rozpoczyna się kolejny, trzyletni bieg terminu przedawnienia.

Jednak, aby tak się stało konieczne jest precyzyjne określenie roszczenia przedstawionego w próbie ugodowej. Należy podać w nim nie tylko odpowiednie argumenty dotyczące wysokości i przedmiotu żądania, ale również przedstawić zebrane dowody na ich poparcie. W przypadku gdy wymóg ten nie zostanie spełniony przez np. podanie niepoprawnej wysokości żądania, czy też niedokładnego stosunku prawnego, to bieg terminu przedawnienia długu może nie zostać przerwany. Wierzyciel, który składa w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musi również pamiętać o tym, aby dokładnie zapoznać się z terminem przedawnienia wierzytelności oraz jego ponownym trwaniem po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Jak przebiega zawezwanie do próby ugodowej?

Po złożeniu przez wierzyciela wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, sąd zawiadamia o tym fakcie drugą stronę, czyli dłużnika i wyznacza termin posiedzenia. Najczęściej kończy się ono przy pierwszym spotkaniu, dzięki czemu batalia sądowa nie trwa latami. W tej sytuacji sąd jest tylko obserwatorem. Sprawdza, czy porozumienie zawarte podczas negocjacji jest rzeczywiście zgodne z prawem i regułami życia społecznego. Nie może on także wywierać nacisku na żadną ze stron, co do zawarcia ewentualnej ugody.

Głównym celem próby ugodowej jest tylko ustalenie tego, czy wierzyciel i dłużnik chcą dojść do porozumienia, czy też nie. W zależności od odpowiedzi sąd zamyka posiedzenie w tej sprawie i spisuje stosowny protokół. Jeśli obie strony chcą zawrzeć umowę, to zadaniem sądu jest ustalenie jej warunków. Jednak w przypadku gdy negocjacje są skomplikowane i będą wymagać więcej czasu, to sąd może odroczyć posiedzenie i wyznaczyć jego kolejny termin. Natomiast gdy odpowiedź jest odmowna, to wierzyciel uzyskuje pełne prawo do tego, by podjąć odpowiednie działania związane z odzyskaniem pieniędzy.

Warto tutaj podkreślić, że ugoda zawarta zgodnie z przepisami prawa cywilnego stanowi tytuł egzekucyjny. W związku z tym, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd, wierzyciel ma prawo oddać sprawę do komornika, który może wszcząć egzekucję z majątku dłużnika.
Przy czym, do zawarcia ugody może nie dojść w sytuacji, gdy postanowienie takie będzie krzywdzące dla którejś ze stron lub gdy jej treść będzie niezgodna z prawem.

Zawezwanie do próby ugodowej – odpowiedź

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.Zawezwanie do próby ugodowej jest łatwiejsze i bardziej opłacalne niż wytoczenie powództwa.

Jednak niestawienie się na posiedzenie, może nie być najlepszym posunięciem dla obu stron. Warto tu zaznaczyć, że zarówno wnioskodawca, jak i uczestnik mogą działać przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika. A ten już na etapie otrzymania wezwania do zawarcia ugody może złożyć swoją odpowiedź, dotyczącą tego czy istnieją szanse na zawarcie ugody, czy też nie.

W sytuacji gdy na posiedzeniu nie zjawi się wzywający, czyli wierzyciel, to sąd na wniosek dłużnika zasądzi na jego rzecz koszty postępowania ugodowego. Zaś w przypadku, gdy nieobecny będzie dłużnik, to wówczas sąd, w razie późniejszego skierowania sprawy do sądu, w celu odbycia standardowego postępowania w orzeczeniu kończącym to postępowanie (bez względu na wynik sprawy), może na wniosek wzywającego zasądzić mu koszty postępowania ugodowego.

Jak powinien wyglądać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, tak jak zresztą każdy inny dokument, powinien zawierać wszystkie elementy pisma procesowego. We wniosku należy zaznaczyć datę i miejsca jego sporządzenia, właściwy sąd rejonowy, do którego będzie złożony, a także:

  • tytuł pisma: „zawezwanie do próby ugodowej”;
  • informacje dotyczące obu stron biorących udział w negocjacjach, czyli wierzyciela i dłużnika (w tym numery PESEL lub NIP);
  • wartość przedmiotu sporu (spieniężoną wartość żądania), bez odsetek;
  • informacje dotyczące tego, czego dotyczy konflikt (czyli może to być np. żądanie zapłaty nieuiszczonej kwoty lub zaległego czynszu za określony okres).

Co ważne, nie jest potrzebne szczegółowe opisywanie całej sprawy. Bowiem w zupełności wystarczy to, że z dokumentu wynikać będzie o jakie roszczenie chodzi. Do pisma dołączona może być również lista dowodów na uzasadnienie tez wnioskodawcy. Jednak ważne jest, aby wniosek zakończony był uzasadnieniem oraz podpisem wierzyciela.

Zawezwanie do próby ugodowej opłata

Bez względu na to, jaka instytucja pełni rolę wierzyciela oraz jakiej kwoty dotyczy, to postępowanie w tej sprawie zawsze prowadzi sąd rejonowy. Jakiej wysokości jest opłata skarbowa dotycząca zawezwania do próby ugodowej? Otóż w związku z nowelizacją przepisów prawa, które miały miejsce w 2016 roku przedstawia się ona w następujący sposób:

  • 40 zł – gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 tys. zł;
  • 300 zł – w przypadku gdy spór dotyczy roszczenia o wartości wyższej niż 10 tys. zł.

Przy czym, ważne jest, aby pismo to zostało wydrukowane w dwóch egzemplarzach – jeden z nich zostanie przekazany przez sąd dłużnikowi. Następnie dokument ten należy wysłać do sądu rejonowego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania strony przeciwnej, czyli w tym przypadku dłużnika.

Po złożeniu dokumentów i dokonaniu odpowiedniej opłaty, sąd ustali termin posiedzenia i poinformuje o tym fakcie dłużnika.

Pamiętaj o tym, że zawezwanie do próby ugodowej liczone jest od momentu wniesienia pozwu o zapłatę do sądu!

Mediacja alternatywą do zawezwania do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej nie jest jedynym sposobem radzenia sobie z rozwiązaniem sporu finansowego między wierzycielem i dłużnikiem. Ponieważ równie skuteczną alternatywą może być też mediacja. Jednak w przeciwieństwie do zawezwania, jest ona dobrowolna i opiera się na zgodzie obu zainteresowanych stron. Kolejną różnicą jest to, że prowadzi ją arbiter, a nie sąd, który zobowiązany jest do zachowania dyskrecji. Same mediacje powinny trwać maksymalnie miesiąc, chyba że strony podejmą inną decyzję.

Mediacja, podobnie jak postępowanie pojednawcze, może zakończyć się polubownie. Taka ugoda musi być następnie zaakceptowana przez sąd. Jeśli jednak wierzyciel z dłużnikiem nie dojdą do konsensusu, powinni liczyć się z tym, że nie mogą później powoływać na sposoby pojednania, które prezentowały przed arbitrem.

Zarówno zawezwanie do próby ugodowej, jak i mediacja mają umożliwić wierzycielom i dłużnikom dojście do porozumienia tak, aby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona. Co ważne, oba te rozwiązania są nie tylko tańsze, ale i szybsze niż wnioskowanie do sądu sprawy z powództwa cywilnego. W związku z czym, w razie jakichkolwiek problemów z wyegzekwowaniem spłaty zobowiązania, warto jest skorzystać z powyższych możliwości.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo