Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) – co to jest?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-12-02
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

Na branżę finansową w Polsce składa się wiele organizacji, takich jak banki, firmy pożyczkowe, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośrednicy pożyczkowi czy organizacje zarządzające informacją gospodarczą. Aby cały system mógł działać skutecznie, konieczna jest harmonijna współpraca. Jej zacieśnianiu służą różnego rodzaju stowarzyszenia. Kluczowym z nich jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF).

ZPF – co to jest?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, obecnie to ZPF.Jeszcze do niedawna, organizacja znana dzisiaj pod nazwą ZPF, funkcjonowała jako Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). 18 września 2019 roku, KPF zmieniło nazwę na Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Nie zmieniła się jednak istota i zakres prowadzonej działalności.

Dawna Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych to związek pracodawców, który powstał 27 października 1999 roku. Od tamtego czasu aktywnie działa na rzecz wielopłaszczyznowej współpracy między uczestnikami rynku finansowego. Obecnie, w jej szeregach znajduje ponad sto najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Ich liczba jednak systematycznie rośnie. Uczestnictwo w Związku Przedsiębiorstw Finansowych jest bowiem nie tylko motywacją do dalszego rozwoju, ale również jasnym sygnałem dla klientów, że dana organizacja ceni sobie wysokie standardy i prawa konsumentów.

ZPF jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego, czyli organu doradczego, utworzonego przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz tego, Związek Przedsiębiorstw Finansowych wchodzi w skład prestiżowej, europejskiej organizacji EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations). Jest ona partnerem kluczowych organów Unii Europejskiej, tj. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Rady UE.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych – misja i jej realizacja

Misją organizacji, opracowaną jeszcze przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, jest “Budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym”. W jaki sposób ZPF ją realizuje?

 • Reprezentowanie firm rynku finansowego – Związek Przedsiębiorstw Finansowych jest organem opiniodawczym dla ustawodawców i administracji publicznej zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Przekazywane przez niego rekomendacje i stanowiska są oparte na wiedzy oraz doświadczeniu członków i mają służyć zrównoważonemu rozwojowi całego rynku usług finansowych.
 • Opracowywanie i egzekwowanie etycznych praktyk – jedną z głównych zasług ZPF jest opracowanie kompleksowego programu etycznego. Zasady Dobrych Praktyk obejmują najważniejsze aspekty prowadzenia biznesu i wyznaczają standardy na rynku finansowym.
 • Tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń – ZPF umożliwia prowadzenie dialogu między członkami, udostępniając im swoje zasoby i narzędzia. Dodatkowo, organizacja wspiera odpowiedzialne, etyczne działania i budowanie partnerskich relacji oraz promuje wzajemny szacunek między uczestnikami rynku.
 • Tworzenie i rozpowszechnianie projektów edukacyjnych – organizacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność badawczą nad rynkiem finansowym. Wyniki swoich analiz przedstawia w postaci raportów oraz podczas licznych kongresów i konferencji, przyczyniając się do podnoszenia wiedzy na temat rynkowych zagadnień.

Każda podejmowana przez ZPF aktywność opiera się na czterech kluczowych wartościach, do których należą:

 • Wspólne dobro – organizacja stara się w równym stopniu dbać o interesy wszystkich powiązanych branż sektora finansowego.
 • Kompetencje i eksperckość – Związek stawia na profesjonalne, partnerskie relacje z interesariuszami, oparte na merytorycznym dialogu.
 • Rozwój rynku – stowarzyszenie to stara się aktywnie wspierać rozwój tradycyjnych dziedzin rynku, nie zapominając jednocześnie o szukaniu nowoczesnych rozwiązań. ZPF wspomaga m.in. rozwój sektora Fintech.
 • Etyka biznesowa – jedną z kluczowych kwestii dla ZPF jest etos biznesowy. Odzwierciedleniem tej wartości są opracowane przez organizację Zasady Dobrych Praktyk. Stanowią one jedno z kryteriów członkostwa w ZPF.

Członkowie ZPF

Związek Przedsiębiorstw Finansowych jest organizacją zrzeszającą pracodawców. Członkiem, ZPF może zatem zostać jedynie osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników i której podstawa działania, obejmuje usługi związane ze sprzedażą kredytów i chwilówek. Wśród członków Związku znajdują się zatem instytucje takiej jak:

 • banki – m.in. Eurobank, Nest Bank czy Santander Consumer Bank;
 • biura informacji gospodarczej – np. BIG InfoMonitor, KIDT, ERIF czy KRD;
 • branże wspierające usługi finansowe – np. chwilowo.pl;
 • firmy z branży crowdfundingowej – np. Finansowo;
 • fundusze hipoteczne;
 • firmy pożyczkowe – takie jak Wonga czy Hapi Pożyczki;
 • pośrednicy i doradcy finansowi;
 • zakłady ubezpieczeń – np. TU EUROPA;
 • firmy zarządzające wierzytelnościami – np. Kaczmarski Inkasso.

Przyjęcie do Związku Przedsiębiorstw Finansowych uzależnione jest od złożenia odpowiednich dokumentów i spełnienia kryteriów etycznych. Niezbędna będzie m.in. deklaracja członkowska, podpisana przez dwóch aktualnych członków ZPF, komplet dokumentów rejestrowych (KRS, REGON) oraz ankieta wstępnego audytu etycznego. Jego pozytywne przejście jest warunkiem przyjęcia do Związku.

Etyka w ZPF

Jak wspominaliśmy, kwestie etyczne są dla Związku Przedsiębiorstw Finansowych niezwykle ważne. By móc skutecznie realizować przyjętą misję i tworzyć warunki do harmonijnej współpracy, jeszcze wówczas Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), opracowała zestaw moralnych wytycznych, znanych jako Zasady Dobrych Praktyk. Na ich podstawie przygotowany został audyt etyczny ZPF, który co roku muszą przejść wszyscy zrzeszeni.

Zasady Dobrych Praktyk

Dokument określany mianem Zasad Dobrych Praktyk to zbiór wytycznych, opartych na ogólnie funkcjonujących normach moralnych i prawach obowiązujących na terenie Polski. Zasady te składają się z siedmiu ksiąg, obejmujących różne sfery i rodzaje działalności organizacji finansowych, m.in. zasady dobrych praktyk sprzedaży produktów kredytowych, zasady etycznego zarządzania wierzytelnościami czy pośrednictwa kredytowego. Zasady Dobrych Praktyk wskazują też ogólne wartości, którymi powinni kierować się członkowie, np. uczciwość, staranność i kompetencje, godność i zaufanie, zasoby i procedury, relacje wewnętrzne czy zapobieganie konfliktom interesów. Należy podkreślić, że Zasady Dobrych Praktyk są systematycznie uaktualniane, tak by odpowiadały nowym wyzwaniom, na zmieniającym się rynku finansowym.

Członkowie, przystępując do ZPF zobowiązują się postępować zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie. Stopień ich respektowania jest weryfikowany co roku, podczas pełnych audytów etycznych.

Audyt etyczny ZPF

Weryfikacja przestrzegania zasad etycznych jest statutowym obowiązkiem każdego członka ZPF. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk:

Aby monitorować zgodność procedur wdrożonych przez przedsiębiorstwo finansowe z obowiązującymi Zasadami Dobrych Praktyk, jest ono zobligowane do wykonania raz w roku audytu wewnętrznego. Musi go przeprowadzić, korzystając z formularza audytu wewnętrznego, odpowiedniego dla branży, w której działa. Wzory wspomnianych formularzy ustanawia uchwałą Komisja Etyki.

Instytucje zrzeszone samodzielnie przeprowadzają audyt, korzystając z ankiet, przygotowanych oddzielnie dla każdej z siedmiu ksiąg Zasad Dobrych Praktyk. W trakcie przeglądu, członkowie analizują wewnętrzne regulacje i odpowiadają na pytania zadane w formularzach audytu. Następnie, ich odpowiedzi są weryfikowane przez Komisję Etyki. Pozytywne przejście badania jest nagrodzone certyfikatem etycznym.

Certyfikat KPF (obecne ZPF).

Certyfikat KPF dla właściciela marki chwilowo.pl

Jak twierdzi Krzysztof Sołkiewicz, przewodniczący Komisji Etyki, „Audyt etyczny, przeprowadzany systematycznie przez członków KPF, przynosi tym więcej pożytku i przyczynia się tym silniej do wzrostu zaufania na rynku finansowym, im poważniej jest traktowany”. Przedsiębiorstwa korzystające z tego narzędzia zyskują podwójnie. Po pierwsze mogą skuteczniej zlokalizować obszary wymagające doskonalenia. Są również lepiej postrzegane przez klientów, dla których certyfikat jest sygnałem, że oferowane usług są na najwyższym poziomie.

Komisja Etyki

Przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych funkcjonuje organ jakim jest Komisja Etyki. Jej głównym zadaniem jest dbanie o przestrzeganie Zasad Dobrych Praktyk przez członków stowarzyszenia. Jest również organem doradczym, służącym pomocą podczas tworzenia dokumentów i publikacji dotyczących etyki rynku finansowego.
Komisja Etyki zajmuje się także rozpatrywaniem skarg konsumenckich, dotyczących naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez członków ZPF.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych – badania i raporty

Jednym z celów dawnego KPF, a obecnego ZPF, jest działalność na rzecz szeroko pojętej edukacji, skierowanej zarówno w stronę przedsiębiorstw, jak i samych konsumentów. Realizując swoje zadania w tym zakresie, Związek przeprowadza badania różnych aspektów rynku finansowego. Wyniki analiz są później udostępniane, czy to w formie ogólnodostępnych raportów czy podczas wielu kongresów i konferencji.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych systematycznie bada kwestie takie jak:

 • sytuacja na rynku consumer finance,
 • należności polskich przedsiębiorstw,
 • polski rynek wierzytelności,
 • sektor pośrednictwa kredytowego,
 • działalność giełd wierzytelności,
 • procesy upadłościowe firm.

Oprócz tego, przeprowadza też analizy służące ocenie bieżących zmian i problemów rynku finansowego. Przykładem jest raport poświęcony skutkom wprowadzenia regulacji maksymalnych kosztów kredytu, opublikowany po wprowadzeniu ustawy antylichwiarskiej.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych jest dowodem na to, że branża finansowa jest w stanie samodzielnie pracować nad udoskonalaniem sektora usług okołokredytowych. Działalność ZPF w znacznym stopniu wpływa nie tylko na postrzeganie poszczególnych członków, ale również na rozwój całej branży.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo