Zwolnienie z kosztów w postępowaniu egzekucyjnym — jak wnioskować?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-06-28
Autor: Redakcja
Ocena: 4.87
(ilość ocen: 31)

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Tymi może zostać obciążony zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Czy istnieje możliwość zwolnienia z kosztów komorniczych? Jak napisać wniosek i gdzie go złożyć? Sprawdźmy.

Zgodnie z Art.40 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, na pokrycie wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

W praktyce oznacza to, że aby przeprowadzenie czynności komorniczych mogło się rozpocząć, wierzyciel (lub inny podmiot, który wniósł o rozpoczęcie czynności egzekucyjnych) musi uiścić zaliczkę.

Otrzymane w ten sposób środki komornik może przeznaczyć między innymi na:

 • koszty ogłoszeń w pismach,
 • należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach,
 • koszty działania komornika wybranego przez wierzyciela poza terenem rewiru komorniczego,
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości,
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
 • koszt uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia,
 • koszt doręczenia korespondencji, z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Kiedy można umorzyć koszty egzekucji?

Jak mówi Art. 64 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym: organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:

 1. Stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej;
 2. Za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny;
 3. Ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą być umorzone w przypadkach określonych w § 2 pkt 1, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione.
W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne.

Jeśli wierzyciel nie ma pieniędzy

Jeśli z powodu trudnej sytuacji finansowej, wierzyciel nie jest w stanie pokryć kosztu zaliczki dla komornika, może wnioskować o zwolnienie z kosztów. Jak tego dokonać? Aby uniknąć kosztów egzekucyjnych, należy złożyć do sądu, który wydał egzekwowany wyrok pisemny wniosek. Dokument powinien zawierać wskazanie, że wierzyciel domaga się zwolnienia od kosztów postępowania egzekucyjnego w całości lub w określonej jego części. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zawierające szczegółowe informacje na temat sytuacji życiowej wierzyciela: dane o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania.

Ważne: jeśli sąd przychyli się do Twojego wniosku i zwolni Cię z całości lub części kosztów egzekucji, koniecznie poinformuj o tym fakcie komornika. W jaki sposób? Okazując mu postanowienie sądu wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, komornik wezwie Cię do wpłaty zaliczki.

Zwolnienie z mocy ustawy

Czasem zdarza się, że wierzyciel jest zwolniony z kosztów egzekucji „z urzędu”. Dotyczy to wierzycieli dochodzących zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, a także pracowników egzekwujących wyroki zapadłe w sprawach pracowniczych. Aby uniknąć kosztów, takie osoby nie muszą składać żadnych wniosków. Taki przywilej należy im się po prostu „z urzędu”.

Zwolnienie z kosztów sądowych a koszty egzekucyjne

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, jeśli strona została zwolniona z kosztów postępowania sądowego, także postępowanie egzekucyjne będzie dla niej całkowicie bezpłatne. Mówi o tym Art. 771. Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Chcąc uzyskać zwolnienie z kosztów egzekucyjnych, wierzyciel nie musi już wypełniać żadnych dokumentów i składać wniosków. Może być także pewien, że komornik nie wezwie go do uiszczenia zaliczek. Te pokryje bowiem Skarb Państwa, czyli właściwy Sąd Rejonowy. Zgodnie z Art 100 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Co ważne, na mocy Art.771 z kosztów egzekucji może zostać zwolniony zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Zwolnienie z kosztów sądowych — kiedy jest możliwe?

Zgodnie z Art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

 • Obywatel
  says:

  W artykule można by podać ten ustalony wzór oświadczenia , żeby informacja na dzień publikacji artykułu była rzetelna.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo