Zwolnienie z kosztów w postępowaniu egzekucyjnym — jak wnioskować?

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Tymi może zostać obciążony zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Czy istnieje możliwość zwolnienia z kosztów komorniczych? Jak napisać wniosek i gdzie go złożyć? Sprawdźmy.

Zgodnie z Art.40 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, na pokrycie wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

W praktyce oznacza to, że aby przeprowadzenie czynności komorniczych mogło się rozpocząć, wierzyciel (lub inny podmiot, który wniósł o rozpoczęcie czynności egzekucyjnych) musi uiścić zaliczkę.

Otrzymane w ten sposób środki komornik może przeznaczyć między innymi na:

  • koszty ogłoszeń w pismach,
  • należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach,
  • koszty działania komornika wybranego przez wierzyciela poza terenem rewiru komorniczego,
  • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości,
  • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
  • koszt uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia,
  • koszt doręczenia korespondencji, z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Kiedy można umorzyć koszty egzekucji?

Jak mówi Art. 64 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym: organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:

  1. Stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej;
  2. Za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny;
  3. Ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnych mogą być umorzone w przypadkach określonych w § 2 pkt 1, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione.
W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne.

Jeśli wierzyciel nie ma pieniędzy

Jeśli z powodu trudnej sytuacji finansowej, wierzyciel nie jest w stanie pokryć kosztu zaliczki dla komornika, może wnioskować o zwolnienie z kosztów. Jak tego dokonać? Aby uniknąć kosztów egzekucyjnych, należy złożyć do sądu, który wydał egzekwowany wyrok pisemny wniosek. Dokument powinien zawierać wskazanie, że wierzyciel domaga się zwolnienia od kosztów postępowania egzekucyjnego w całości lub w określonej jego części. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zawierające szczegółowe informacje na temat sytuacji życiowej wierzyciela: dane o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania.

Ważne: jeśli sąd przychyli się do Twojego wniosku i zwolni Cię z całości lub części kosztów egzekucji, koniecznie poinformuj o tym fakcie komornika. W jaki sposób? Okazując mu postanowienie sądu wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, komornik wezwie Cię do wpłaty zaliczki.

Zwolnienie z mocy ustawy

Czasem zdarza się, że wierzyciel jest zwolniony z kosztów egzekucji „z urzędu”. Dotyczy to wierzycieli dochodzących zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, a także pracowników egzekwujących wyroki zapadłe w sprawach pracowniczych. Aby uniknąć kosztów, takie osoby nie muszą składać żadnych wniosków. Taki przywilej należy im się po prostu „z urzędu”.

Zwolnienie z kosztów sądowych a koszty egzekucyjne

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, jeśli strona została zwolniona z kosztów postępowania sądowego, także postępowanie egzekucyjne będzie dla niej całkowicie bezpłatne. Mówi o tym Art. 771. Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Chcąc uzyskać zwolnienie z kosztów egzekucyjnych, wierzyciel nie musi już wypełniać żadnych dokumentów i składać wniosków. Może być także pewien, że komornik nie wezwie go do uiszczenia zaliczek. Te pokryje bowiem Skarb Państwa, czyli właściwy Sąd Rejonowy. Zgodnie z Art 100 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Co ważne, na mocy Art.771 z kosztów egzekucji może zostać zwolniony zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Zwolnienie z kosztów sądowych — kiedy jest możliwe?

Zgodnie z Art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: